Category Archives: ANDRZEJKI

Andrzejki w 6a

Andrze­jki to świetna okazja do wspól­nej zabawy i poz­na­nia przyszłości. Dzięki pomocy naszych rodz­iców udało nam się zor­ga­ni­zować i przeprowadzić wiele wróżb, które być może odpowiedzi­ały na pyta­nia doty­czące naszych przyszłych wyborów życiowych.

Andrzejki

Uwaga!!!
W czwartek 30 listopada Samorząd Szkolny zaprasza wszys­t­kich chęt­nych uczniów do bib­lioteki szkol­nej (pokój nauczy­ciel­ski) z okazji ANDRZEJEK.

Andrzejki

W dniu 28 listopada 2014 r. w wig­ilię św. Andrzeja w bib­liotece i świ­etl­icy szkol­nej naszego gim­nazjum został zor­ga­ni­zowany „Salon wróżb”. Uczen­nice klasy III b przy­go­towały wróżby andrze­jkowe dla dziew­cząt i chłopców.

Samorząd Uczniowski zaprasza na Andrzejki

Dnia 28 listopada (piątek) Samorząd Uczniowski zaprasza chęt­nych uczniów do wspól­nej zabawy z wróżbami andrze­jkowymi. Spotkanie z wróżbą odbędzie się w bib­liotece i świ­etl­icy szkol­nej na pier­wszej i długiej przerwie.  🙂

Andrzejki

W dniu 30 listopada 2012 roku w świ­etl­icy szkol­nej odbyły się wróżby andrze­jkowe. Pod kierunk­iem pani U. Malar­czyk przy­go­towano atrak­cyjny wys­trój sali oraz wiele ciekawych wróżb: kubki przyszłości, kram z marzeni­ami, znacze­nie imion, wróżby z chińs­kich ciasteczek