Category Archives: ANDRZEJKI

Andrzejki klasy 7a

 

Andrzejki w 6a

Andrze­j­ki to świet­na okaz­ja do wspól­nej zabawy i poz­na­nia przyszłoś­ci. Dzię­ki pomo­cy naszych rodz­iców udało nam się zor­ga­ni­zować i przeprowadz­ić wiele wróżb, które być może odpowiedzi­ały na pyta­nia doty­czące naszych przyszłych wyborów życiowych.

Andrzejki

Uwa­ga!!!
W czwartek 30 listopa­da Samorząd Szkol­ny zaprasza wszys­t­kich chęt­nych uczniów do bib­liote­ki szkol­nej (pokój nauczy­ciel­s­ki) z okazji ANDRZEJEK.

Andrzejki

W dniu 28 listopa­da 2014 r. w wig­ilię św. Andrze­ja w bib­liotece i świ­etl­i­cy szkol­nej naszego gim­nazjum został zor­ga­ni­zowany „Salon wróżb”. Uczen­nice klasy III b przy­go­towały wróż­by andrze­jkowe dla dziew­cząt i chłopców.

Samorząd Uczniowski zaprasza na Andrzejki

Dnia 28 listopa­da (piątek) Samorząd Uczniows­ki zaprasza chęt­nych uczniów do wspól­nej zabawy z wróżba­mi andrze­jkowy­mi. Spotkanie z wróżbą odbędzie się w bib­liotece i świ­etl­i­cy szkol­nej na pier­wszej i długiej prz­er­wie.  🙂

Andrzejki

W dniu 30 listopa­da 2012 roku w świ­etl­i­cy szkol­nej odbyły się wróż­by andrze­jkowe. Pod kierunk­iem pani U. Malar­czyk przy­go­towano atrak­cyjny wys­trój sali oraz wiele ciekawych wróżb: kub­ki przyszłoś­ci, kram z marzeni­a­mi, znacze­nie imion, wróż­by z chińs­kich ciasteczek