Category Archives: PŁYWANIE

Mistrzostwa w pływaniu

3 kwiet­nia odbyły się na base­nie WODNIK Mis­tr­zost­wa Żar Szkół Pod­sta­wowych w pły­wa­niu. Naszą szkołę reprezen­towały: Vik­to­ria Czech (brą­zowy medal w kraulu i sztafe­cie), Han­na Paw­likiewicz (brą­zowy medal w grz­biecie i sztafe­cie), Han­na Ste­fan (brą­zowy medal w sztafe­cie), Kor­nelia Matrunionek (brą­zowy medal w sztafe­cie), Alek­san­dra

Zawody w pływaniu

26.03.2018r. na base­nie WODNIK odbyły się mis­tr­zost­wa żars­kich szkół pod­sta­wowych w pły­wa­niu, w których reprezen­towały nas zespoły dziew­cząt i chłopców. Skład dziew­cząt: Katarzy­na Jan­ic­ka, Nina Gór­na, Vik­to­ria Czech. Skład chłopców: Bar­tosz Dziok, Hubert Jurec, Hubert Resz­ka, Mateusz Opal­ińs­ki, Kon­rad Krauze.

Zawody pływackie

W ubiegły piątek tj.31.03.17 młodzież żars­kich gim­nazjów zmierzyła się na zawodach pływackich.Wielkie brawa dla naszej reprezentacji,wszyscy wykaza­li się god­ną postawą.W drużynowej punk­tacji ekipa dziew­cząt ‚mimo okro­jonego składu,zajęła II miejsce.

Deutsches sportabzeichen

W ramach współpra­cy part­ner­skiej pomiędzy Żara­mi a Weisswasser9 wrześ­nia młodzież z naszego gim­nazjum goś­ciła na fes­tynie sportowym w Weis­s­wass­er. Uczniowie naszej szkoły mieli możli­wość zdoby­cia Niemieck­iej Odz­na­ki Sportowej.

Sukces naszych pływaczek!

Dnia 16.03.2016r.odbyły się tegoroczne  zawody pływack­ie między żarski­mi gimnazjami.Występ naszych pływaczek zakończył się wielkim sukce­sem,zdobyły zło­to w punk­tacji drużynowej.

Nasze gimnazjum najlepsze w województwie!

We wtorek 29 wrześ­nia w sali kon­fer­en­cyjnej żarskiego ratusza odbyło się pod­sumowanie współza­wod­nict­wa sportowego Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2014/2015. W uroczys­toś­ci uczest­niczyli przed­staw­iciele gmin, powiatów oraz dyrek­torzy szkół pod­sta­wowych, gim­naz­jal­nych i pon­adg­im­naz­jal­nych z wojew­ództ­wa lubuskiego. W klasy­fikacji gen­er­al­nej gim­nazjów I miejsce zajęło Gim­nazjum nr 3 w Żarach.

Zawody pływackie

Tegoroczne zawody pływack­ie szkół gim­naz­jal­nych odbyły się 19 mar­ca. Były to zawody drużynowe i nasza szkoła zajęła dwa 4 miejs­ca, tj. :w kat­e­gorii dziew­cząt i w kat­e­gorii chłopców.

Uroczyste podsumowanie Lubuskiej Olimpiady Młodzieży

16 listopa­da 2014r. w sali wid­owiskowej Sulę­cińskiego Ośrod­ka Kul­tu­ry odbyło się uroczyste pod­sumowanie współza­wod­nict­wa sportowego dzieci i młodzieży „Lubuskiej Olimpiady Młodzieży” wojew­ództ­wa lubuskiego za rok szkol­ny 2013/2014.

Ogromny sukces żarskiej szkoły

Ogrom­ny sukces żarskiej szkoły Nasi młodzi sportow­cy po raz kole­jny nie zaw­iedli. Szkol­ny Związek Sportowy ogłosił ofic­jalne wyni­ki Lubuskiej Olimpiady Młodzieży za rok szkol­ny 2013/14. W klasy­fikacji gim­nazjów najlep­sze okaza­ło się Gim­nazjum nr 3 z Żar.

1 miejsce w województwie. Gimnazjum nr 3 najlepsze w sporcie.

W punk­tacji Gen­er­al­nej Lubuskiej Olimpiady Młodzieży za rok szkol­ny 2013/2014 nasza szkoła okaza­ła się bezkonkuren­cyj­na zaj­mu­jąc 1 miejsce w wojew­ództwie.

TABELA KOŃCOWA (skró­cona):

1. miejsce — Gim­nazjum nr 3 Żary — 795 pkt.

2. miejsce — Gim­nazjum nr 1 Zielona Góra — 560 pkt.

3. miejsce — Zespół Szkół Sulechów — 550 pkt.

———————-

37. miejsce — Społeczne Gim­nazjum Żary 185 pkt.

50. miejsce — Gim­nazjum nr 1 Żary — 125 pkt.

62. miejsce — Gim­nazjum nr 4 Żary — 100 pkt.

100. miejsce — Gim­nazjum Katolick­ie Żary — 30 pkt.

103. miejsce — Gim­nazjum nr 2 Żary — 15 pkt.

PEŁNA PUNKTACJA GENERALNA LUBUSKIEJ OLIMPIADY 2013/2014