Category Archives: HALLOWEEN

Halloween

Hal­loween to zwyczaj związany z maskaradą, który obchod­zony jest w wielu kra­jach w wieczór 31 październi­ka. Najhuczniej orga­ni­zowany jest w Stanach Zjed­noc­zonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Bry­tanii. Mimo że dzień nie jest świętem urzę­dowym, cieszy się, zaraz po świę­cie Bożego Nar­o­dzenia najwięk­szą pop­u­larnoś­cią. Świę­to Hal­loween w Polsce pojaw­iło się w lat­ach 90.

Konkurs — plakat anglojęzyczny z okazji Halloween

Zaprasza­my wszys­t­kich chęt­nych uczniów do wzię­cia udzi­ału w konkur­sie na naj­ciekawszy plakat ang­iel­sko­języ­czny z okazji Hal­loween. Prace moż­na przy­go­towywać indy­wid­u­al­nie lub w zespołach 2‑osobowych. Ter­min odd­a­nia prac upły­wa 27 październi­ka.

Halloween

Hal­loween, Hallowe’en – zwyczaj związany z maskaradą i odnoszą­cy się do świę­ta zmarłych, obchod­zony w wielu kra­jach nocą 31 październi­ka, czyli przed dniem Wszys­t­kich Świę­tych. Odniesienia do Hal­loween są częs­to widoczne w kul­turze pop­u­larnej, głównie amerykańskiej.