Category Archives: ZDROWY STYL ŻYCIA

Baw się razem z nami

29.11.2018r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 5 w Żarach odbyła się XX już edy­cja turnieju sportowo-rekreacyjnego „Baw się razem z nami”. Wzięły w nim udział drużyny reprezen­tu­jące żarskie szkoły pod­sta­wowe. Uczniowie rywal­i­zowali ze sobą na zasadzie wyś­cigów rzędów w pięt­nastu konkurenc­jach, każda z nich nagradzana była niespodziankami-łakociami.

My nie gryziemy!

W dni­ach 11– 12.10.2018r. nasi uczniowie wzięli udział w ogólnopol­skiej akcji eduka­cyjnej „My nie gryziemy!” zor­ga­ni­zowanej przez fun­dację Ewy Naworol, która zaj­muje się pro­fi­lak­tyką pogryzień przez psy dzieci oraz kom­plek­sową edukacją w zakre­sie odpowiedzial­nej opieki nad tymi zwierzętami.

Lubuskie Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża

7.05.2018r., w Nowej Soli, odbyły się XXVI Lubuskie Okrę­gowe Mis­tr­zostwa Pier­wszej Pomocy Pol­skiego Czer­wonego Krzyża. Wys­tąpiła w nich, zdoby­wa­jąc wcześniej I miejsce w powiecie, nasza dwu­osobowa drużyna, Daria Lewaszkiewicz i Alek­san­dra Łabul z klasy 5b. Konkurs prze­b­ie­gał w dwóch eta­pach: udzielanie pier­wszej pomocy poszkodowanym w różnych wypad­kach i test z his­torii PCK. Nasze ratown­iczki dziel­nie starały się sprostać trud­nym zadan­iom. W rezulta­cie zajęły 4 miejsce ex aequo z drużyną z Lubies­zowa. O wyniku w takich wypad­kach decy­duje stacja z RKO i tu 1 punk­tem nasza drużyna prze­grała. Ostate­cznie dziew­czynki zajęły V miejsce.

Warsztaty ze spacjalistami

W maju uczniowie klas 3 — 7 oraz 2 i 3 gim­naz­jal­nych uczest­niczyli w warsz­tat­ach prowad­zonych przez zapros­zonych gości. Spec­jal­iści współpracu­jący z Cen­trum Edukacji i Pro­fi­lak­tyki DIALOG z Krakowa oraz NZOZ Ośrodek Ter­apeu­ty­czny PROFIL w Żarach przeprowadzili z ucz­ni­ami spotka­nia doty­czące najważniejszych zagrożeń, jakie mogą doty­czyć współczes­nego nas­to­latka. Tem­atyka poszczegól­nych spotkań była dos­tosowana do potrzeb danej grupy wiekowej.

Dzień Ziemi

W niedzielę, 22 kwiet­nia 2018r. obchodzić będziemy Dzień Ziemi. Włączyliśmy się w akcję oczyszcza­nia naszej plan­ety z ogrom­nej ilości alu­min­iowych puszek porzu­canych, gdzie popad­nie. Zebral­iśmy 60 kg tego surowca. Wszys­tkim, którzy uczest­niczyli w akcji serdecznie dziękujemy.

Finał projektu edukacyjnego “Pan Sprzątalski”

Pan Sprzą­tal­ski uczył nasze dzieci, jak i gdzie wyrzu­cać śmieci oraz jak powtórnie wyko­rzys­tać odpady. Uczniowie zabaw­ili się w upcyk­ling i zmie­nili odpady w prz­eróżne niepow­tarzalne przed­mioty oraz tworzyli pro­jekty szkol­nej oazy zie­leni. Wszyscy zbier­al­iśmy elektrośmieci.

Bezpieczeństwo w czasie wolnym

30 listopada 2017r. odbyło się spotkanie uczniów klas I-VI z funkcjonar­iuszami Policji i Straży Miejskiej. Spotkanie poświę­cone było ono bez­pieczeństwu w cza­sie wol­nym. Szczególną uwagę zwró­cono na zabawy z petar­dami i ich kon­sek­wencje zdrowotne i prawne.

Podziel się posiłkiem

Uczniowie klasy 3b i 3e akty­wnie włączyli sie do akcji “Podziel sie posiłkiem” orga­ni­zowanej przez BANK ŻYWNOŚCI. Dnia 22 i 23 wrześ­nia brali jako wolon­tar­iusze akty­wny udział w zbiórce żywności w żars­kich mar­ke­tach. Zebrana żywność trafi do orga­ni­za­cji  i insty­tucji , które poma­gają dzieciom.

1 Żarski Tydzień Zdrowia Psychicznego cz.2

W środę 21 wrześ­nia uczniowie naszej szkoły ( klasa 1c) wraz z opiekunem  p. Mał­gorzatą Merk brali udział w zaję­ci­ach propagu­ją­cych alter­naty­wne sposoby spędza­nia czasu wol­nego  ” Razem po zdrowie psy­chiczne” . Wszyscy świet­nie się baw­ili pod­czas zajęć TBC, zumby, pokazów karate oraz zajęć zor­ga­ni­zowanych przez PTTK Klub Turystyki Akty­wnej “RYŚ”.

1 Żarski Tydzień Zdrowia Psychicznego

Nasza szkoła włączyła się do obchodów  I Żarskiego Tygod­nia Zdrowia Psy­chicznego orga­ni­zowanego przez Środowiskowy  Dom Samopo­mocy w Żarach, Porad­nię PROFIL i porad­nię EGO. W poniedzi­ałek 19 wrześ­nia  uczniowie klasy 1e wraz z opieku­nami p. Mał­gorzata Merk i p. Róży­cką Mał­gorzatą uczest­niczyli w uroczystym rozpoczę­ciu  obchodów tego tygodnia .