Category Archives: ZDROWY STYL ŻYCIA

Wszystkie śmieci nasze są

Sprzą­tanie Świa­ta 2022 pod hasłem “Wszys­tkie śmieci nasze są”. Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczy­ciela­mi wzięli udzi­ał w corocznej akcji Sprzą­ta­nia Świa­ta. Sprzą­tal­iśmy nie tylko teren szkoły, ale i także pob­liską okolicę. Wyposażeni w gumowe rękaw­icz­ki i wor­ki ruszyliśmy do pra­cy.

Bezpieczna droga do szkoły

“Bez­piecz­na dro­ga do szkoły”-zajęcia w świ­etl­i­cy szkol­nej. Na początku roku szkol­nego w świ­etl­i­cy szkol­nej odbyły się zaję­cia związane z bez­pieczeńst­wem dzieci w drodze do i ze szkoły.

Zapraszamy na obiady

SZANOWNI PAŃSTWO,  

Infor­mu­jmy, że od dnia 07–09-2020r. zosta­je wznowiona dzi­ałal­ność stołów­ki szkol­nej. Kartę zgłoszenia dziec­ka na posił­ki w stołów­ce SP5 moż­na  pobrać u wychowaw­cy klasy lub ze strony inter­ne­towej sp5.zary.pl w zakład­ce stołówka. Prosimy o jej wypełnie­nie i złoże­nie u wychowaw­cy klasy do 04.09.2020r.

Zaprasza­my!

Baw się razem z nami

29.11.2018r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 5 w Żarach odbyła się XX już edy­c­ja turnieju sportowo-rekrea­cyjnego „Baw się razem z nami”. Wzięły w nim udzi­ał drużyny reprezen­tu­jące żarskie szkoły pod­sta­wowe. Uczniowie rywal­i­zowali ze sobą na zasadzie wyś­cigów rzędów w pięt­nas­tu konkurenc­jach, każ­da z nich nagradzana była niespodzianka­mi-łako­ci­a­mi.

My nie gryziemy!

W dni­ach 11- 12.10.2018r. nasi uczniowie wzięli udzi­ał w ogólnopol­skiej akcji eduka­cyjnej „My nie gryziemy!” zor­ga­ni­zowanej przez fun­dację Ewy Naworol, która zaj­mu­je się pro­fi­lak­tyką pogryzień przez psy dzieci oraz kom­plek­sową edukacją w zakre­sie odpowiedzial­nej opie­ki nad tymi zwierzę­ta­mi.

Lubuskie Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża

7.05.2018r., w Nowej Soli, odbyły się XXVI Lubuskie Okrę­gowe Mis­tr­zost­wa Pier­wszej Pomo­cy Pol­skiego Czer­wonego Krzyża. Wys­tąpiła w nich, zdoby­wa­jąc wcześniej I miejsce w powiecie, nasza dwu­osobowa druży­na, Daria Lewaszkiewicz i Alek­san­dra Łab­ul z klasy 5b. Konkurs prze­b­ie­gał w dwóch eta­pach: udzielanie pier­wszej pomo­cy poszkodowanym w różnych wypad­kach i test z his­torii PCK. Nasze ratown­icz­ki dziel­nie starały się sprostać trud­nym zadan­iom. W rezulta­cie zajęły 4 miejsce ex aequo z drużyną z Lubies­zowa. O wyniku w takich wypad­kach decy­du­je stac­ja z RKO i tu 1 punk­tem nasza druży­na prze­grała. Ostate­cznie dziew­czyn­ki zajęły V miejsce.

Warsztaty ze spacjalistami

W maju uczniowie klas 3 — 7 oraz 2 i 3 gim­naz­jal­nych uczest­niczyli w warsz­tat­ach prowad­zonych przez zapros­zonych goś­ci. Spec­jal­iś­ci współpracu­ją­cy z Cen­trum Edukacji i Pro­fi­lak­ty­ki DIALOG z Krakowa oraz NZOZ Ośrodek Ter­apeu­ty­czny PROFIL w Żarach przeprowadzili z ucz­ni­a­mi spotka­nia doty­czące najważniejszych zagrożeń, jakie mogą doty­czyć współczes­nego nas­to­lat­ka. Tem­aty­ka poszczegól­nych spotkań była dos­tosowana do potrzeb danej grupy wiekowej.

Dzień Ziemi

W niedzielę, 22 kwiet­nia 2018r. obchodz­ić będziemy Dzień Zie­mi. Włączyliśmy się w akcję oczyszcza­nia naszej plan­e­ty z ogrom­nej iloś­ci alu­min­iowych puszek porzu­canych, gdzie popad­nie. Zebral­iśmy 60 kg tego surow­ca. Wszys­tkim, którzy uczest­niczyli w akcji serdecznie dzięku­je­my.

Finał projektu edukacyjnego “Pan Sprzątalski”

Pan Sprzą­tal­s­ki uczył nasze dzieci, jak i gdzie wyrzu­cać śmieci oraz jak powtórnie wyko­rzys­tać odpady. Uczniowie zabaw­ili się w upcyk­ling i zmie­nili odpady w prz­eróżne niepow­tarzalne przed­mio­ty oraz tworzyli pro­jek­ty szkol­nej oazy zie­leni. Wszyscy zbier­al­iśmy elek­trośmieci.

Bezpieczeństwo w czasie wolnym

30 listopa­da 2017r. odbyło się spotkanie uczniów klas I‑VI z funkcjonar­iusza­mi Policji i Straży Miejskiej. Spotkanie poświę­cone było ono bez­pieczeńst­wu w cza­sie wol­nym. Szczegól­ną uwagę zwró­cono na zabawy z petar­da­mi i ich kon­sek­wenc­je zdrowotne i prawne.