Category Archives: PIERWSZA POMOC

Lubuskie Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża

7.05.2018r., w Nowej Soli, odbyły się XXVI Lubuskie Okrę­gowe Mis­tr­zostwa Pier­wszej Pomocy Pol­skiego Czer­wonego Krzyża. Wys­tąpiła w nich, zdoby­wa­jąc wcześniej I miejsce w powiecie, nasza dwu­osobowa drużyna, Daria Lewaszkiewicz i Alek­san­dra Łabul z klasy 5b. Konkurs prze­b­ie­gał w dwóch eta­pach: udzielanie pier­wszej pomocy poszkodowanym w różnych wypad­kach i test z his­torii PCK. Nasze ratown­iczki dziel­nie starały się sprostać trud­nym zadan­iom. W rezulta­cie zajęły 4 miejsce ex aequo z drużyną z Lubies­zowa. O wyniku w takich wypad­kach decy­duje stacja z RKO i tu 1 punk­tem nasza drużyna prze­grała. Ostate­cznie dziew­czynki zajęły V miejsce.

Próbna ewakuacja

Dnia 13 października w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja.
Głównym celem przeprowad­zonych ćwiczeń było zapoz­nanie uczniów i pra­cown­ików szkoły z prak­ty­cznym zas­tosowaniem pro­ce­dur doty­czą­cych zachowa­nia się w przy­padku wybuchu pożaru lub pow­sta­nia innego zagroże­nia dla życia i zdrowia.

1 miejsce w ratownictwie!

Uczen­nice naszego gim­nazjum: Żeli­chowska Klau­dia (kl.II e), Bartkiewicz Kamila (kl.II e) i Now­icka Paulina (kl.II f), zajęły I Miejsce w rejonowych Mis­tr­zost­wach Ratown­iczych orga­ni­zowanych przez PCK i zak­wal­i­fikowały się na Wojew­ódzkie Mis­tr­zostwa w Sławie, które odbędą się na początku czer­wca 2013r.