Category Archives: Klasy IV - VIII

Szkolne budżety obywatelskie

Klasy ósme na lekc­jach wos‑u brały udzi­ał w kam­panii Min­is­terst­wa Edukacji i Nau­ki pt. “Szkolne budże­ty oby­wa­tel­skie”. Dzi­ała­nia przy­bliżyły naszej młodzieży ideę społeczeńst­wa oby­wa­tel­skiego w prak­tyce. Uczniowie zgłasza­li pro­jek­ty, wery­fikowali je oraz na nie głosowali.

Polubić programowanie — z klockami Lego to się uda!

Frajda z programowania!

Uczniowie klas IV kon­stru­u­ją i budu­ją. Lekc­je infor­maty­ki nie muszą być nudne. Tym razem sięgnęliśmy po zestawy Klock­ów Lego. SPIKE™ Prime to ide­al­ny zestaw star­towy do nau­ki robo­t­y­ki.

Programujemy ze ScottieGO!

Klasa Va rozpoczęła przy­godę z Scot­tieGO! Przy­jazny kos­mi­ta o imie­niu Scot­tie, przeży­wa liczne przy­gody, podróżu­jąc swoim pojaz­dem w Kos­mosie. Poma­ga­jąc Scot­tie’­mu w jego licznych przy­go­dach, uczniowie zdoby­wa­ją wiedzę pro­gramisty­czną oraz ważne kom­pe­tenc­je społeczne. Infor­maty­ka bez kom­put­era, z grą i tabletem? Tak, to jest możli­we! A ile przy tym fra­jdy!

Szkoła pamięta

Uczniowie klasy 8c wraz z p. Mar­leną Olech­no wzięli udzi­ał w akcji  Min­is­terst­wa Edukacji i Nau­ki „Szkoła pamię­ta”. Na lekcji wos‑u poz­nawali zwycza­je i obrzędy związane z Świętem Zmarłych oraz na pod­staw­ie prezen­tacji mul­ti­me­di­al­nej wspom­i­nali postać znanego sportow­ca — żaran­i­na Tadeusza Ślusarskiego. #szko­la­pami­eta

Projektujemy w Tinkercad

Klasa 7a rozpoczęła przy­godę z Tin­ker­cad. Jest to bezpłat­na aplikac­ja, która wyposaża nową gen­er­ację pro­jek­tan­tów i inżynierów w pod­sta­wowe umiejęt­noś­ci w zakre­sie innowacji: pro­jek­towanie 3D, elek­tron­i­ka i kodowanie.

#Lab­o­ra­to­ri­aPrzyszłoś­ci #Lab­o­ra­to­ri­aPrzys­zlosci

Laboratoria Przyszłości

Lab­o­ra­to­ria Przyszłoś­ci są i u nas! Pod­czas lekcji infor­maty­ki klasa 5 poz­nała nowego rob­o­ta i jego funkc­je. Pho­ton jest najbardziej zaawan­sowanym tech­no­log­icznie robot­em eduka­cyjnym dostęp­nym na rynku. Wyposażonego w 10 czu­jników rob­o­ta moż­na zapro­gramować na tysiące sposobów – wykry­je przeszkody, zareagu­je na dźwięk, zmi­any oświ­etle­nia czy dotyk. Dzieci już cieszą się na następ­ne spotkanie 😉

Odbiór zaświadczeń

Mamy złoto, srebro i brąz

Kole­jny sukces naszych lekkoatletów na finale wojew­ódzkim. Mamy zło­to, sre­bro i brąz. W Międzyrzeczu, 8 czer­w­ca, odbył się Finał Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w lekkoatle­tyce. Do finału wojew­ódzkiego po zawodach powia­towych dostało się 8 osób, które miały możli­wość rywal­i­zowa­nia o miano najlep­szych w wojew­ództwie lubuskim.

Świat za sto lat

9 czer­w­ca 2022 roku pod­sumowano konkurs plas­ty­czny w ramach Powia­towego Przeglą­du Artysty­cznego „Świat za sto lat”, orga­ni­zowanego przez Spec­jal­ny Ośrodek Szkol­no-Wychowaw­czy im. Kor­nela Makuszyńskiego w Żarach. W kat­e­gorii klas 4 — 8 drugie miejsce wymalowała Tosia Syguła z klasy 5a. Grat­u­lu­je­my!