Category Archives: Klasy IV - VIII

O prądzie wiedzą wszystko!

Klasy 8 o prądzie wiedzą już wszys­tko. Tym razem meto­da pro­jek­tów ukaza­ła obwody elek­tryczne.

Powitanie wiosny w klasach IV-VIII

Pow­i­tanie wios­ny w klasach 4 — 8 upłynęło na wspól­nej zabaw­ie. Każ­da klasa przy­go­towała gry i zabawy, w których brali udzi­ał inni uczniowie. Klasa — gospo­darza przyj­mowała kole­jno poszczególne grupy uczniów. W każdym gabinecie czekała na uczniów inna por­c­ja zabawy w postaci gry, zada­nia, wyzwa­nia. Było wesoło i kreaty­wnie. Wspól­ny czas poz­wolił na zacieśnie­nie więzi i budowanie pięknych wspom­nień.

Przedszkolaki już wiedzą, jak być bezpiecznym w sieci

To był bard­zo akty­wny piątek za sprawą trwa­jącego Miesią­ca Bez­piecznego Inter­ne­tu. Dziś uczniowie klas pią­tych oraz szóstej, w ramach trwa­jącej akcji, odwiedzili naszych najmłod­szych sąsi­adów z Miejskiego Przed­szko­la nr 10 oraz Miejskiego Przed­szko­la nr 8. Była m.in. piosen­ka oraz his­to­ria ryb­ki, która wpadła w sieć. Dzięku­je­my za wspól­ny czas.

Aleksander z wyróżnieniem w konkursie recytatorskim!

Alek­sander Kalem­ba z klasy 5b w powia­towych elim­i­nac­jach Lubuskiego Konkur­su Recy­ta­torskiego otrzy­mał wyróżnie­nie jury. Grat­u­lu­je­my!!! Wszyscy recy­ta­torzy elim­i­nacji powia­towych otrzy­mali pamiątkowe dyplomy uczest­nict­wa.

Olek Laureatem eliminacji miejskich Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego

W piątek 3.03 br. odbyły się elim­i­nac­je Lubuskiego Konkur­su Recy­ta­torskiego dla klas 4–6. Naszą szkołę reprezen­towali: Maja Kap­tur 5a, Alek­sander Kalem­ba 5b, Nadia Wanat 5b, Domini­ka Antczak 5b. Olek otrzy­mał tytuł lau­re­a­ta i zak­wal­i­fikował się do elim­i­nacji powia­towych. Trzy­mamy kciu­ki! Grat­u­lac­je!

Zdjęcia klasowe 2023

Eliminacje miejskie Konkursu Recytatorskiego

Pod­czas elim­i­nacji miejs­kich Lubuskiego Konkur­su Recy­ta­torskiego 2023  na sce­nie Sali Wid­owiskowej “Luna” ŻDK zaprezen­towali się w III kat­e­gorii następu­ją­cy uczniowie: Lau­ra Sokals­ka, recy­tu­ją­ca wier­sz Wisławy Szym­borskiej pt. “Chmury”, Han­na Kopala wys­tąpiła z wier­szem wspom­ni­anej Noblist­ki pt. “Kałuża”, Emil­ia Wieczyńs­ka z wier­szem Stanisława Bal­ińskiego pt. “Słoneczni­ki” i Alek­sander Bartkowiak, który przed­staw­ił swo­ją inter­pre­tację “Bal­lad i roman­sów” Władysława Broniewskiego.

Konkurs Biblijny

Nasz Final­ista Konkur­su Bib­li­jnego 💙📖 Hubert Tokar­czuk 🎩 uczeń kl.8c. Jesteśmy dum­ni 💓 zwłaszcza opiekun: mgr Rena­ta Koz­ińs­ka 💗 Naszą szkołę reprezen­towali także uczniowie: Jakub Pop­ko kl. 8b oraz Alek­sander Bartkowiak kl. 8d. GRATULUJEMY 🌹

Konkurs Recytatorski — eliminacje szkolne

Wczo­raj w bib­liotece szkol­nej odbyły się elim­i­nac­je szkolne do Lubuskiego Konkur­su Recy­ta­torskiego 2023. Do miejskiego eta­pu jury wyłoniło lau­re­atów z dwóch grup wiekowych. Kat­e­gorię wiekową kl. IVVI będą reprezen­towali następu­ją­cy uczniowie: Maja Kap­tur, Alek­sander Kalem­ba, Nadia Wanat i Domini­ka Antczak. W kat­e­gorii kl. VIIVIII do elim­i­nacji miejs­kich zostali wyłonieni: Emil­ia Wieczyńs­ka, Lau­ra Sokals­ka, Han­na Kopala i Alek­sander Bartkowiak.

Karnawał 2023