Category Archives: PRZEDMIOTY

Sukces z języka niemieckiego

Damian Foł­tyn, uczeń klasy 8b Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach został Lau­re­atem Wojew­ódzkiego Konkursu z Języka Niemieck­iego. Orga­ni­za­torem Konkursu był Lubuski Kura­tor Oświaty, opiekunem Pani Dorota Góralczyk-Urban. Przy­tacza­jąc słowa filo­zofa Lud­wiga Wittgen­steina „Granice naszego języka oznaczają granice naszego świata” grat­u­lu­jemy i życzymy dal­szych sukcesów.

Laureat z języka angielskiego

Michał Cza­iński z klasy 8a zdobył tytuł Lau­re­ata Wojew­ódzkiego Konkursu Języka Ang­iel­skiego na etapie wojew­ódzkim. Michała przy­go­towywała i wspier­ała Pani Jolanta Bujak. Gratulujemy!

Skarby w magicznych pudełkach

W dniu 24. 02.2020r. klasy VI a i VI b przys­tąpiły do omaw­ia­nia lek­tury “Janko Muzykant”. Tym razem zaczęliśmy od zaprezen­towa­nia treści utworu w pudełku. Praca została zadana uczniom dużo wcześniej. Przed­mioty wypeł­ni­a­jące pudełka były gro­mad­zone już pod­czas czytania.

Podsumowanie pracy z lekturą

Uczniowie klasy 5a i 5b w trak­cie omaw­ia­nia lek­tury “W pustyni i w puszczy” przy­go­towali pudełka związane z treś­cią lek­tury. Oto zdję­cia ich prac.

Aleksander Kalemba Laureatem Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego (etap powiatowy)

Reprezen­tanci naszej szkoły wzięli udział w powia­towym etapie Lubuskiego Konkursu Recy­ta­torskiego. Alek­sander Kalemba otrzy­mał tytuł LAUREATA i nom­i­nację do finału wojew­ódzkiego. Natalia Gbyl otrzy­mała wyróżnie­nie. Jesteśmy z Was bardzo dumni. Dziękujemy!

Mini Olimpiada BIO — POL

19 lutego 2020r. troje uczniów naszej szkoły z klasy 8a wzięło udział w IV edy­cji Mini Olimpiady BIO-POL zor­ga­ni­zowanej w I LO im. Bolesława Prusa w Żarach. Marta, Mar­cel i Oli­wier musieli wykazać się pomysłowoś­cią, kreaty­wnoś­cią oraz wiedzą na temat ssaków wys­tępu­ją­cych w Polsce. Otrzy­mali wyróżnienia i drobne prezenty, a przy okazji świet­nie się bawili.

Ogólnopolski Festiwal Dzieci i Młodzieży Jana Wojdaka w Krakowie

W dni­ach 9–10 listopada br. uczen­nica naszej szkoły, Maja Gontar­czyk, brała udział w przesłucha­ni­ach finałowych i Kon­cer­cie Galowym XX Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Dzieci i Młodzieży Piosenki Jana Woj­daka w Krakowie. Maja otrzy­mała wyróżnie­nie – gratulujemy!

101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

8 listopada ucz­cil­iśmy uroczyś­cie 101. rocznicę odzyska­nia przez Pol­skę niepodległości. Z tej okazji odbył się w naszej szkole apel, który rozpoczęło, o sym­bol­icznej godzinie 11.11, odśpiewanie czterech zwrotek hymnu narodowego.

Jedziemy do Krakowa!

Za nami przesłucha­nia elim­i­na­cyjne do XX Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Dzieci i Młodzieży „Piosenki Jana Woj­daka” Kraków 2019. 12 października br., w elim­i­nac­jach, naszą szkołę reprezen­towali: Alek­sander Kalemba z piosenką “Kukury­dza disco” oraz Maja Gontar­czyk z piosenką “Dieta warzywna”.

Wycieczka śladami początków państwowości polskiej

Uczest­nikami pier­wszej wycieczki do Led­nicy, Gniezna i Biskupina (8.10.19r.) byli uczniowie, którzy zwyciężyli w zor­ga­ni­zowanym w szkole konkur­sie plas­ty­cznym pt. “Moja akty­wność oby­wa­tel­ska” oraz uczest­nicy debaty na temat akty­wności oby­wa­tel­skiej młodych ludzi.