Category Archives: LEKKOATLETYKA

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w drużynowych i indywidualnych biegach przełajowych

W Lipinkach odbyły się Powia­towe Igrzys­ka Młodzieży Szkol­nej w drużynowych i indy­wid­u­al­nych bie­gach przeła­jowych, w których bard­zo dobrze zaprezen­towała się druży­na chłopców z klas 7 i 8. Bie­gacze z dość dużą przewagą zwyciężyli w klasy­fikacji drużynowej. Skład drużyny: Oli­wier Gór­ni­ak, Marcin Maciejew­s­ki, Mateusz Bartkowiak, Fil­ip Rewaj, Ilia Vasylchenko, Fil­ip Franczuk i rez­er­wowy Igor Sze­jdewik.

12. Hallenmeeting vom LC Cottbus

W ubiegłą sobotę uczniowie z naszej szkoły uczest­niczyli w między­nar­o­dowych zawodach w Niem­czech, w 12. Hal­len­meet­ing vom LC Cot­tbus. Dla wielu z nich był to pier­wszy poważny start w zawodach tej ran­gi. Wys­tąpiło tam praw­ie 600 młodych zawod­ników z różnych kra­jów. Uczniowie SP 5, którzy uczest­niczą w zaję­ci­ach Lekkoatle­ty­ki dla każdego, spisali się bard­zo dobrze i ustanow­ili wiele reko­rdów życiowych oraz wykaza­li się oni ogrom­nym zaan­gażowaniem i wolą wal­ki. WIELKIE BRAWA DLA RODZICÓW!!!, którzy dowieźli dzieci na zawody i moc­no im kibi­cow­ali. GRATULACJE!!! Wyni­ki poniżej.

Mistrzostwa województwa lubuskiego w sztafetowych biegach przełajowych

19 październi­ka w Babi­moś­cie odbyły się Mis­tr­zost­wa wojew­ództ­wa lubuskiego w sztafe­towych bie­gach przeła­jowych, do których awans uzyskała druży­na chłopców z 7 i 8 klas. Nasi zawod­ni­cy, pomi­mo bard­zo krótkiego cza­su między zawoda­mi powia­towy­mi a wojew­ódzki­mi, wykaza­li się wielką wolą wal­ki i zaan­gażowaniem i po walce upla­sowali się na 10 miejs­cu w wojew­ództwie.

Mamy finał!

Mamy finał. 17 październi­ka w Lipinkach Łuży­c­kich odbyły się Powia­towe Igrzys­ka Młodzieży Szkol­nej w sztafe­towych bie­gach przeła­jowych. Nasza druży­na świet­nie się spisała wygry­wa­jąc całe zawody ze znaczną przewagą i jako najlep­sza druży­na będzie reprezen­tować Powiat Żars­ki w finale wojew­ódzkim, który już 19 październi­ka odbędzie się w Babi­moś­cie. Chłop­cy pobiegli w składzie: Ilia Vasylchenko, Mateusz Bartkowiak, Oli­wier Gór­ni­ak, Marcin Maciejew­s­ki, Fil­ip Rewaj, Szy­mon Frymer i rez­er­wowy Vitalii Tsarevych.

Żarskie Igrzyska Dzieci oraz Żarskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych

Na żarskiej Syre­nie w dniu 11.10.2023 r. odbyły się Żarskie Igrzys­ka Dzieci oraz Żarskie Igrzys­ka Młodzieży Szkol­nej w sztafe­towych bie­gach przeła­jowych. Dużym sukce­sem zakończył się udzi­ał naszej drużyny najs­tarszych chłopców, którzy awan­sowali do zawodów Powia­towych zaj­mu­jąc drugie miejsce. Nasza sztafe­ta pobiegła w składzie: Ilia Vasylchenko, Mateusz Bartkowiak, Oli­wier Gór­ni­ak, Marcin Maciejew­s­ki, Fil­ip Rewaj i Szy­mon Frymer (rez­er­wowy Vitalii Tsarevych).

Lekkoatletyczne sukcesy naszych uczniów

Nasi młodzi lekkoatle­ci mają bard­zo pra­cowite tygod­nie. W Słu­bi­cach, we wtorek, odbyły się Mis­tr­zost­wa Wojew­ództ­wa Lubuskiego w ramach pro­gra­mu “Lekkoatle­ty­ka dla każdego”. Zdobyliśmy dwa medale. W pch­nię­ciu kulą brą­zowy medal zdobyła Oli­wia Flor­czak – 9,67 m., a drugie miejsce w biegu na 1000 m. wywal­czył Fil­ip Rewaj w cza­sie 3,15,13 s.

Kolejny sportowy sukces. Mamy mistrzostwo!

W Słu­bi­cach odbył się “Fes­ti­w­al sztafet” Mis­tr­zost­wa Wojew­ództ­wa. Naszą szkołę reprezen­towały zespoły dziew­cząt i chłopców w sztafe­tach 4x100m i szwedzkiej. Dziew­czę­ta zostały mis­trzy­ni­a­mi wojew­ództ­wa w sztafe­cie 4x100m, chłop­cy zajęli czwarte miejsce. W sztafe­cie szwedzkiej oby­d­wa zespoły zajęły siódme miejs­ca. Grat­u­lu­je­my!

Kacper Twardy Mistrzem Polski w sztafecie 4x200m U16

Uczeń naszej szkoły Kacper Twardy reprezen­tu­ją­cy klub MLKS Agros Żary Mis­trzem Pol­s­ki w sztafe­cie 4x200m U16 🏆🏆🥇. Grat­u­lu­je­my!!!

Jedziemy na Mistrzostwa Polski

W Babi­moś­cie dziew­czę­ta z naszej piąt­ki zostały mis­trzy­ni­a­mi wojew­ództ­wa w drużynowych bie­gach przeła­jowych Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. Druży­na w składzie: Han­na Andrze­jew­s­ka, Maja Gołąb, Han­na Kopala, Amelia Kowzan, Kali­na Rybak, San­dra Soj­ka, Justy­na Wer­cholak star­tu­ją w Mis­tr­zost­wach Pol­s­ki do Byd­goszczy.

Sukcesy w przełajach

Wczo­raj w Lipinkach Łuży­c­kich odbyły się Finały Powiatu w indy­wid­u­al­nych i drużynowych bie­gach sztafe­towych, w których świet­nie spali się nasi uczniowie. Zdobyli medale oraz awan­sowali do Finału Wojew­ódzkiego, który odbędzie się w Babi­moś­cie 20 kwiet­nia br. Zło­ty medal w drużynie dziew­cząt w Igrzyskach Młodzieży Szkol­nej oraz indy­wid­u­alne: 2 i 3 miejsce Hani Andrze­jew­skiej i Kaliny Rybak. Sre­brne medale drużyny chłopców oraz 2 miejsce indy­wid­u­al­nie w Igrzyskach Dzieci Starszych dla Fil­i­pa Rewa­ja. Grat­u­lu­je­my!