Category Archives: Klasy I - III

Spotkanie autorskie z lokalną pisarką — Panią Katarzyną Zychlą

Klasa IIIa uczest­niczyła w Miejskiej Bib­liotece Pub­licznej w Żarach w spotka­niu autorskim z lokalną pis­arką — Panią Katarzyną Zych­lą. Było to wydarze­nie pro­mu­jące najnowszą książeczkę autor­ki pt. „Lukrec­ja. Kur­ka z charak­terem”, które­mu towarzyszyły liczne zabawy lit­er­ack­ie. Wszyscy uczest­ni­cy wykaza­li się dużą akty­wnoś­cią i zaan­gażowaniem, przy czym śmiechu było co niemi­ara. Dzięku­je­my za miłe chwile🤩🐥🖋📖🤩

Uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej

20 październi­ka 2023r. miała miejsce niezwyk­le waż­na dla życia szkoły uroczys­tość ślubowa­nia i pasowa­nia uczniów klasy pier­wszej. To emocjonu­jące wydarze­nie jest piękną, szkol­ną trady­cją kul­ty­wowaną od lat. Pier­ws­zok­lasiś­ci przy­go­towywali się do tego dnia wytr­wale i staran­nie. Były tańce, śpiew, prezen­tac­ja, test ślubowa­nia na pier­wsza­ka. Ter­az są dum­ny­mi ucz­ni­a­mi naszej szkoły. Dzięku­je­my wszys­tkim zaan­gażowanym w przy­go­towanie tej ważnej uroczys­toś­ci.

Czytamy z Sercem, spotkanie z Pawłem Beręskiewiczem

W Czytel­ni Ogól­nej MBP Żary odbyło się spotkanie w ramach Ogólnopol­skiej Akcji Czytel­niczej Czy­tamy z Sercem, w którym wzięła udzi­ał klasa III b. Było to spotkanie online z Pawłem Beręsewiczem — autorem książek dla dzieci i młodzieży jak również tłu­maczem i leksyko­grafem. Trans­mis­ja doty­czyła książ­ki pt. „Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek”, będącej opowieś­cią o nar­o­dz­i­nach pier­wszej miłoś­ci. Na zakończe­nie uczniowie roz­maw­iali o tym, jak należy dbać o nasze ser­ca 😉

Edukacja przez szachy w szkole — turniej

W piątek w naszej szkole odbył się turniej sza­chowy, którego orga­ni­za­torem był Urząd Mias­ta Żary oraz nasza szkoła. W zawodach brały udzi­ał dzieci z klas I‑III z żars­kich szkół pod­sta­wowych, które uczest­niczą w pro­gramie “Edukac­ja przez szachy w szkole”. Dzieci rywal­i­zowały ze sobą w pię­ciu run­dach sza­chowych, zdoby­wa­jąc piątą kat­e­gorię sza­chową. Z naszej szkoły najwyżej upla­sował się Bar­tosz Bochoń , który upla­sował się na trzec­im miejs­cu. Wszys­tkim grac­zom grat­u­lu­je­my sukcesów!

Zdrowe śniadanie w 2b!

Powitanie wiosny w klasach I‑III

We wtorek 21 mar­ca przy­wital­iśmy wios­nę! Nie zabrakło śmiechu, kolorów, wspól­nej zabawy. Klasy I — III brały udzi­ał w Szkol­nym Pokazie Tal­en­tów. Każ­da klasa wyłoniła przed­staw­icieli pod­czas kla­sowego przeglą­du. Uczniowie zaprezen­towali swo­je zdol­noś­ci w wielu dziedz­i­nach — tańcu, śpiewie, grze na instru­men­tach muzy­cznych, gim­nastyce, karate, malarst­wie.

Sukces Łucji!

Miło nam poin­for­mować o wielkim sukce­sie naszej młodej artys­t­ki, Łucji Głowack­iej z klasy 3a, która zdobyła III miejsce w między­nar­o­dowym konkur­sie “Mis­trz Miniatu­ry 2023”. Grat­u­lu­je­my!!!

Zdjęcia klasowe 2023

Konkurs Recytatorski — klasy I‑III

W elim­i­nac­jach miejs­kich Konkur­su Recy­ta­torskiego naszą szkołę będą reprezen­towali: Julia Dziok z klasy 1a, Zuzan­na Wichłacz z klasy 1b, Tola Duzi­ak z klasy 3a oraz Niko­la Kap­tur z klasy 3b. Grat­u­lu­je­my!

Czytelnicy jak złoto!

Przys­zli niby po “Królową śniegu”, bo Pani kaza­ła przeczy­tać, ale zain­tere­sowali się też inny­mi tytuła­mi. I zostali dłużej! Bib­liotekę szkol­ną odwiedzi­ała klasa 3a. Zaprasza­my wszys­t­kich uczniów. Czy­tać każdy może, jeden lep­iej, dru­gi trochę gorzej!