Category Archives: Klasy I – III

Witaj wiosno!

21 marca 2019 roku Świ­etliczaki wyruszyły przy­witać wiosnę. Uczniowie próbowali okrzykami oraz grą na instru­men­tach prze­go­nić zimę. Wszyscy zauważyli, że wiosna budzi ziemię z zimowego snu. Do zobaczenia zimo za rok!

Jasełka 2018

12.12.2018r. grupa teatralna Mikrusy, pod opieką pani Anny Jagas, wprowadz­iła uczniów klas I — III i pra­cown­ików szkoły w świąteczny nas­trój, prezen­tu­jąc jasełka pt. “Droga do Betle­jem”. Wid­zowie nagrodzili aktorów brawami, a pani wicedyrek­tor Mag­dalena Płaza wręczyła zespołowi słod­kie upominki.

Dzień Pluszowego Misia

26 listopada w naszej szkole swoje święto obchodz­iła ulu­biona zabawka wszys­t­kich dzieci, ich najlep­szy przy­ja­ciel miś. Tego dnia świ­etlica i bib­lioteka szkolna zor­ga­ni­zowały Dzień Plus­zowego Misia. Uczniowie przynieśli do szkoły swoje ukochane pluszaki, z zain­tere­sowaniem oglą­dały gazetkę, wys­tawę maskotek i książek o misiach.

Kuba wyśpiewał finał w Krakowie

27 października 2018 roku w Bieruńskim Ośrodku Kul­tury odbyły się śląskie elim­i­nacje do XIX Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Dzieci i Młodzieży “Tęc­zowe Piosenki” Jana Woj­daka – Kraków 2018. Celem konkursu jest pro­mowanie młodych tal­en­tów, zachę­canie do śpiewa­nia i przełamy­wa­nia barier. Twórcą imprezy jest pan Jan Woj­dak, wokalista i kom­pozy­tor znanego zespołu “Wawele”.

Klub Hobbystów

Klub Hob­bystów wznawia dzi­ałal­ność. W miesiącu październiku swoje zbiory zaprezen­towali uczniowie klasy 2a. Paweł pochwalił się kolekcją świeżaków, Filip kar­tami z posta­ci­ami sławnych piłkarzy, Zuzia pokazała kolekcję bran­so­letek z gumek recep­turek. Tosi pasją jest węd­karstwo i mogliśmy obe­jrzeć jej puchary, dyplomy, zdję­cia, albumy zdoby­wane pod­czas zawodów wędkarskich.

Pasowanie na ucznia

11 października br. w hali Promienia, w pod­niosłej atmos­ferze, odbyła się uroczys­tość pasowa­nia na ucz­nia naszej szkoły. Pod­czas apelu dzieci z klasy Ia i Ib zaprezen­towały pro­gramy artysty­czne – śpiewały, recy­towały i tańczyły. Po ode­bra­niu przyrzeczenia przez Panią Dyrek­tor Mał­gorzatę Sto­dul­ską żak pasował dzieci na uczniów Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach, a starsi koledzy wręczyli im pamiątkowe tarcze.

Wycieczka do biblioteki

Grupa uczniów z klas I – III 12.06.2018r. uczest­niczyła w wycieczce do Bib­lioteki Miejskiej w Żarach. Dzieci zwiedz­iły budynek bib­lioteki oraz dowiedzi­ały się, jakie możli­wości daje im ta insty­tucja. Poza wypoży­czaniem książek i czy­taniem ich na miejscu w bib­liotece można bowiem bezpłat­nie sko­rzys­tać z kom­put­era, wziąć udział w ciekawych zaję­ci­ach, np. w cza­sie wakacji i ferii, a nawet zaprezen­tować swój tal­ent na włas­nej wystawie.

Przegląd Piosenki Obcojęzycznej

Już po raz dziewiąty nasza szkoła była orga­ni­za­torem przeglądu, w którym wys­tępowali uczniowie klas IV-VII. Impreza odbyła się w sali wid­owiskowej LUNA, a swoją obec­noś­cią w tym roku zaszczy­cili nas reprezen­tanci Szkół Pod­sta­wowych nr 1, 2, 3 i 8, pięknie śpiewa­jąc nie tylko po ang­iel­sku, ale również po hisz­pańsku, a nawet czesku. Zabawa była wspani­ała! Do zobaczenia za rok!!!

Nasza szkoła – kopalnią talentów!

Pod koniec maja w naszej szkole odbył się Szkolny Przegląd Tal­en­tów. Uczniowie klas 1–3 mieli okazję zaprezen­tować swoje uzdol­nienia dnia 28.05.18r. Wszyscy uczest­nicy wykazali się dużą odwagą, umiejęt­noś­cią pokony­wa­nia tremy oraz prezen­towa­nia swoich zain­tere­sowań. Zgro­mad­zona pub­liczność żywo reagowała na oglą­dany pokaz, oklasku­jąc wykon­aw­ców oraz włącza­jąc się w śpiew.

A my Dzień Mamy nadal miło wspominamy…

Nasze Świ­etliczaki cały tydzień ciężko pra­cow­ały, aby sprawić swoim ukochanym Mamu­siom odrobinę radości. Stworzyły mnóstwo pięknych i ciekawych broszek z filcu i kolorowych ozdób. Wśród broszkowych arcy­dzieł można było podzi­wiać wesołe biedronki, zdzi­wione sowy, śpiewa­jące ptaszki, milutkie króliczki, piejące koguty, a nawet kolorowe sala­mandry, które 26. maja ozdo­biły stroje naszych świę­tu­ją­cych Mam.