Category Archives: Klasy I - III

Młody Ekolog na podium!!!

Ekolo­gia to nau­ka o naszym wspól­nym domu, w którym żyje­my, czyli środowisku”. Pier­wsze wzorce, jak dbać o wspól­ny dom, wynosimy z domu rodzin­nego. Michał Ganczar, uczeń kl. 1a wykon­ał pracę związaną z tem­atyką ochrony środowiska, za którą zajął I miejsce w XIV Ogólnopol­skim Konkur­sie “Ekolo­gia w moim domu”. Grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów!

W galerii prezen­tu­je­my wszys­tkie prace, które wzięły udzi­ał w konkur­sie.

Mała Książka — Wielki Człowiek

Mała Książka — Wielki Człowiek

Co to jest książ­ka? To taki zbiór literek… To obraz­ki, wierszyki…Książka rozwi­ja wyobraźnię, dzię­ki niej sta­je­my się mądrze­jsi… To tylko nieliczne odpowiedzi pier­ws­zok­la­sistów, którzy odwiedzili bib­liotekę szkol­ną w ramach pro­jek­tu “Mała Książ­ka — Wiel­ki Człowiek”. #małaksiążkawielkiczłowiek
Roz­maw­ial­iśmy o książce i bib­liotece, oglą­dal­iśmy filmi­ki na ten tem­at, baw­iliśmy się i robil­iśmy zdję­cia. Nagral­iśmy też krót­ki filmik 😉 Pola wie doskonale, co to jest książ­ka, ale zjadła ją trema! Kogo z dorosłych nie zja­da?

Baśniowa rodzina w obiektywie — zdjęcie Jakuba nagrodzone I miejscem!

Dwo­je uczniów naszej szkoły: Łuc­ja Głowac­ka z kl. IIa i Jakub Bidi­ak z kl. Ib, brało udzi­ał w ogólnopol­skim konkur­sie artysty­cznym pt. “Baśniowa rodz­i­na w obiek­ty­wie”. Miło nam poin­for­mować, że Jakub Bidi­ak zajął w nim I miejsce. W konkur­sie zwycięskie zdję­cie przed­staw­iało scenę z baj­ki pt. “Dziew­czyn­ka z zapałka­mi”. GRATULUJEMY!!! Prezen­tu­je­my obie prace.

Mikołajki w 3b

Nic tak nie cieszy jak wiz­y­ta Mikoła­ja. Klasę 3b również odwiedz­ił. Podarował nam wiele radoś­ci.

W zdrowym ciele zdrowy duch

Uczniowie z klas I‑III wzięli udzi­ał w konkur­sie „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Nagrodzeni i wyróżnieni: 1 miejsce — Michał Ganczar z 1a, 2 miejsce — Mikołaj Nowaczyk z 1a,  Łuc­ja Głowac­ka z 2a i Kacper Wut­tke z 1b. Konkurs zor­ga­ni­zowali: Bur­mistrz Mias­ta Żary oraz Miejs­ka Komis­ja Rozwiązy­wa­nia Prob­lemów Alko­holowych. Grat­u­lu­je­my!

Dzień Pluszowego Misia

– Kubu­siu, jak się pisze MIŁOŚĆ?
– Prosi­aczku, MIŁOŚĆ się nie pisze, MIŁOŚĆ się czu­je.

Październik miesiącem bibliotek szkolnych

Październik to Między­nar­o­dowy Miesiąc Bib­liotek Szkol­nych. Świę­to pow­stało z inic­jaty­wy Między­nar­o­dowego Sto­warzyszenia Bib­liotekarzy Szkol­nych w 1999 roku. Lena, Prze­mek, Grac­jan i inni uczniowie z klasy IIIb udowad­ni­a­ją swo­ją obec­noś­cią, że ist­nie­nie miejsc do czy­ta­nia w szkole ma sens 😉 Zaprasza­my!

Wizyta w bibliotece — klasa 1a

Wczo­raj bib­liotekę szkol­ną odwiedzili uczniowie z klasy 1a z wychowaw­czynią, p. Ireną Flit­tą. Pier­ws­zok­lasiś­ci zapoz­nali się z księ­gozbiorem bib­liote­ki oraz zasada­mi wypoży­cza­nia i zwraca­nia książek. Pier­wsze baj­ki i bajecz­ki powędrowały w ręce uczniów. Dzięku­je­my za odwiedziny i zaprasza­my ponown­ie!

Pierwszoklasiści już czytają

Pier­ws­zok­lasiś­ci już czy­ta­ją 😉 Bib­liotekę szkol­ną odwiedz­iła klasa 1b z wychowaw­cą, p. Anitą Krzyża­ni­ak. Nowi uczniowie zapoz­nali się z księ­gozbiorem oraz zasada­mi wypoży­cza­nia i zwro­tu książek. Dzięku­je­my 😀