PTTK

“Turystyka odradza Twe siły,

 pomaga każdemu,

szczegól­nie młodzieży,

poz­nawać swoją ojczyznę”

PTTK w swoich szere­gach zrzesza uczniów Szkoły Pod­sta­wowej nr 5, którzy lubią wędrować, zdrowo i akty­wnie wypoczy­wać oraz rozwi­jać swoje zain­tere­sowa­nia. Uczniowie biorą udział w raj­dach pieszych, rowerowych, wycieczkach region­al­nych oraz wycieczkach na tere­nie kraju, zdoby­wa­jąc przy tym odz­naki turysty­czne. Zaję­cia turysty­czne odby­wają się w dni wolne od nauki bądź po połud­niu. Jako szkoła współpracu­jemy z Odd­zi­ałem PTTK Powiatu Żarskiego  oraz Klubem Turystyki Akty­wnej „Ryś”.

Celami takiej formy spędza­nia wol­nego czasu są:

 • Pop­u­laryza­cja zdrowego stylu życia, masowej turys­tki pieszej i rowerowej oraz walorów tras rowerowych i obiek­tów architek­ton­iczno – przyrodniczych,
 • Budze­nie sza­cunku do przyrody,
 • Propagowanie akty­wnej turystyki (pieszej i rowerowej),
 • Rozwi­janie wiedzy o kul­turze włas­nego regionu i jego związkach z kul­turą narodową,
 • Eduka­cyjne spędze­nie wol­nego czasu wg zasady „przy­jemne z pożytecznym”,
 • Wzbo­gace­nie form naucza­nia i uatrak­cyjnie­nie zajęć,
 • Rozwi­janie wśród dzieci i młodzieży zain­tere­sowań turystyką, rekreacją i sportem,
 • Pro­mocja najbliższego regionu,
 • Zdoby­cie określonego zasobu wiedzy i umiejęt­ności z zakresu bez­pieczeństwa zajęć i ochrony zdrowia, a także bez­pieczeństwa na drodze,
 • Eksponowanie indy­wid­u­al­nych możli­wości, upodobań, zain­tere­sowań oraz inwencji twór­czej uczniów,
 • Wzbo­gace­nie wiedzy region­al­nej z wyko­rzys­taniem urządzeń medi­al­nych i zasobów bibliotecznych,
 • Ksz­tał­towanie poczu­cia przy­należności do włas­nego środowiska.

Przed­staw­iony plan będzie mody­fikowany w zależności od potrzeb i zain­tere­sowań dzieci. Wycieczki – zgod­nie z przyjętą zasadą – mają spraw­iać dzieciom radość. Wszyscy zatem tak będziemy pra­cować i bawić się, aby połączyć przy­jemne z pożytecznym.

Za współpracę z Odd­zi­ałem PTTK Powiatu Żarskiego odpowiedzialni są Kamila Krzemińska-Bielak i Mirosław Kuczma.