Category Archives: INFORMACJE

Projekcja filmu i spotkanie z aktorem, Adamem Fidusiewiczem

17 wrześ­nia wybral­iśmy się do Luny, aby obe­jrzeć ekraniza­cję powieś­ci Hen­ry­ka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”. Po sean­sie spotkaliśmy się z aktorem — Adamem Fidusiewiczem, który w filmie wcielił się w rolę Sta­sia. Bard­zo podobały się nam przy­go­towane przez goś­cia zabawy oraz możli­wość zadawa­nia mu pytań. Szczegól­ny zach­wyt i zain­tere­sowanie wzbudz­iły przy­wiezione przez pana Adama rek­wiz­y­ty, które wcześniej widzieliśmy na ekranie. To było super zakończe­nie tygod­nia. Prosimy takich piątków więcej.

Sprzątanie Świata

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udzi­ał w akcji „Sprzą­ta­nia Świa­ta”. Tym razem nie musieliśmy daleko szukać zaśmieconych miejsc. Wokół szkoły, a także za jej ogrodze­niem śmieci było pod dostatkiem. Posprzą­tal­iśmy i ter­az wszys­tko wyglą­da o wiele lep­iej.

Biedroneczki są w kropeczki

Biedronecz­ki są w kropecz­ki.… O tym wiedzą doskonale najlep­si czytel­ni­cy w szkole!!! 👏👏👏 Bib­liote­ka szkol­na także ucz­ciła świę­to “Krop­ki”, było mal­owanie i czy­tanie. Moty­wów lit­er­ac­kich związanych z krop­ką w księ­gozbiorze bib­liote­ki, do której zaprasza­my, zna­jdziecie wiele. 📖📖📖

Dzień Kropki

15 wrześ­nia br. w naszej szkole królowała “Krop­ka”. Z okazji jej świę­ta w każdej klasie moż­na było znaleźć jakieś ele­men­ty z nią związane. Tego dnia odby­wały się różne zabawy i konkursy, każ­da z klas ozdo­biła swój gabi­net gazetką. W ubiorze uczniów, a także niek­tórych nauczy­cieli, moż­na było zaob­ser­wować krop­kowe akcen­ty.

Opieka zdrowotna i stomatologiczna

 

Dyrek­tor Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach  infor­mu­je, że szkoła zapew­nia pro­fi­lak­ty­czną opiekę zdrowot­ną i stom­a­to­log­iczną uczniom do 19. roku życia na poniższych zasadach:

 1. Pro­fi­lak­ty­czną opiekę zdrowot­ną sprawu­je pielęg­niar­ka środowiska naucza­nia i wychowa­nia p. Tekla Pawlic­ka
 2. Gabi­net pielęg­niar­ki mieś­ci się w budynku szkol­nym na II piętrze.
 3. Pielęg­niar­ka pracu­je w godz­i­nach

Poniedzi­ałek 7.30 – 11.30

Śro­da 11.00 — 15.00

Czwartek 7.30 – 10.30

Piątek 10.40 – 13.40

 1. Świad­czenia ogól­nos­tom­a­to­log­iczne real­izu­je dr Doro­ta Koz­droń.
 2. Gabi­net stom­a­to­log­iczny mieś­ci się w budynku szkol­nym na parterze.
 3. Godziny pra­cy stom­a­tolo­ga szkol­nego:

Poniedzi­ałek 8.00 – 13.00

Wtorek 13.00 – 18.00

Śro­da 8.00 – 12.00

Czwartek 12.00 – 18.00

 1. W przy­pad­ku, gdy­byś­cie Państ­wo nie życzyli sobie obję­cia dziec­ka opieką zdrowot­ną i stom­a­to­log­iczną proszę o złoże­nie „sprze­ci­wu” od świad­czenia usług medy­cznych, odpowied­nio do świad­czenio­bior­ców real­izu­ją­cych opiekę.
 2. Na każde wykony­wane świad­cze­nie ogól­nos­tom­a­to­log­iczne dziecko zgłasza się
  z pisem­nym wyraże­niem zgody przez rodz­iców.
 3. Wzo­ry „sprze­ci­wu” i zgody na świad­cze­nie stom­a­to­log­iczne zna­j­du­ją się na stron­ie szkoły.

Święto Lasu i Ochrony Klimatu

4 wrześ­nia br. uczniowie naszej szkoły wzięli udzi­ał w imprezie pod chmurką „Świę­to Lasu i Ochrony Kli­matu” zor­ga­ni­zowanej przez Fun­dację Natu­ra Pol­s­ka. Pod­czas plen­erowej imprezy sadzil­iśmy las, sprzą­tal­iśmy Zielony Las, bral­iśmy udzi­ał w pokazach rzeź­bi­enia w drewnie i czer­pa­nia papieru, a także pokazach i warsz­tat­ach doty­czą­cych ochrony kli­matu.

Z wizytą w mobilnym muzeum historii

Uczniowie naszej szkoły odwiedzili mobilne muzeum his­torii. Niepodległa — to brz­mi dum­nie. Niezwykłe przeży­cie, które poz­woliło Im prze­nieść się świat wirtu­al­nego teatru his­torii naszej Ojczyzny.

Festiwal Piosenki Sława 2021

25 lip­ca br. na sławskiej plaży odbył się XXI Finał Fes­ti­walu Piosen­ki „Śpiewać może każdy” Sława 2021. Swo­je zdol­noś­ci wokalne zaprezen­towało 36 osób (choć do finału zak­wal­i­fikowało się 50 osób), które wyło­niono pod­czas dwóch etapów elim­i­nacji. Uczest­ni­cy rywal­i­zowali w 4 kat­e­go­ri­ach wiekowych. Komis­ja konkur­sowa obrad­owała w składzie:
1. Mar­iusz Woź­ni­ak – muzyk, aranżer, wokalista – Prze­wod­niczą­cy Jury
2. Mał­gorza­ta Tryczyńs­ka — ped­a­gog, nauczy­ciel wychowa­nia muzy­cznego
3. Katarzy­na Starow­icz-Łuczak — muzyk, wokalist­ka zespołu TOKA

Laptopy dla nauczycieli współpracujących w ramach Lubuskiej Szkoły Ćwiczeń

Dyrek­torzy szkół dzi­ała­ją­cych w sieci współpra­cy naszej szkoły ćwiczeń ode­brali z rąk Pani Bur­mistrz Danu­ty Madej lap­topy. Sprzęt będzie służył nauczy­cielom do pro­jek­towa­nia mate­ri­ałów do zajęć, wymi­any doświad­czeń z inny­mi nauczy­ciela­mi, sze­roko rozu­mi­anej współpra­cy również w okre­sie trwałoś­ci pro­jek­tu.

Informacja dla rodziców Uczniów klas pierwszych

SZANOWNI RODZICE!

1 wrześ­nia Wasze dziecko przekroczy próg Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach  i rozpocznie naukę w klasie pier­wszej. Prosimy o zapoz­nanie się z infor­ma­c­ja­mi zamies­zony­mi pod linka­mi.