Category Archives: INFORMACJE

Srebro dla koszykarzy!

Sre­brne medale zdobyła nasza druży­na chłopców w koszykars­kich mis­tr­zost­wach Żar. Turniej odbył się 25.11 br. W meczu finałowym, po zaciętej i sportowej walce musieliśmy uznać wyżs­zość naszych kolegów z SP8. Mecz zakończył się wynikiem 34–32. Jesteśmy z Was dum­ni.

Prawa Dziecka

30 listopa­da odbył się apel doty­czą­cy praw dziec­ka. Uczniowie klas 1–4 dowiedzieli się od swoich starszych kolegów, jakie prawa przysługu­ją dzieciom oraz co to jest Kon­wenc­ja Praw Dziec­ka. Porus­zony został także tem­at obow­iązków dzieci, ponieważ są one równie ważne, jak przy­wile­je i prawa. Tem­aty­ka spotka­nia przed­staw­iona została w formie krótkiego wid­owiska teatral­nego, po którym nastąpiła recy­tac­ja wier­szy.

Światowy Dzień Życzliwości

Wiele się dzisi­aj dzi­ało. Samorząd Szkol­ny przy­pom­ni­ał koleżankom i kole­gom o wadze drob­nych gestów życ­zli­woś­ci, które potrafią roz­jaśnić każdy dzień. Uczniowie dzielili się dobrym słowem, dzię­ki czemu gazetkowe drze­wo nabrało pięknych barw.

Z wizytą na poczcie

W środę, 9 listopa­da, klasa 2a odwiedz­iła pocztę. Pra­cown­ice pocz­ty, p. Marzena i p.Ewelina, oprowadz­iły nas po pomieszczeni­ach i opowiedzi­ały o przez­nacze­niu każdego z nich. Prześledzil­iśmy drogę lis­tu, poz­nal­iśmy pracę listonosza, stem­plowal­iśmy kart­ki. Pra­ca pocz­tow­ców nie jest łat­wa. Wyrazy sza­cunku dla wszys­t­kich pra­cown­ików.

Szkolne budżety obywatelskie

Klasy ósme na lekc­jach wos‑u brały udzi­ał w kam­panii Min­is­terst­wa Edukacji i Nau­ki pt. “Szkolne budże­ty oby­wa­tel­skie”. Dzi­ała­nia przy­bliżyły naszej młodzieży ideę społeczeńst­wa oby­wa­tel­skiego w prak­tyce. Uczniowie zgłasza­li pro­jek­ty, wery­fikowali je oraz na nie głosowali.

Mamy wszyscy Niepodległą!

Trady­cyj­na kore­spon­denc­ja nie zani­ka… “Ludzie [listy/kartki] piszą…” Dzięku­je­my Szkole Pod­sta­wowej im. Jana Pawła II w Złot­niku za miłe życzenia, które gorą­co odwza­jem­ni­amy. “Mamy wszyscy Niepodległą!” 🇵🇱🇵🇱🇵🇱

Ojczyzno ma skąpana we krwi

Wid­owiskiem artysty­cznym ucz­cil­iśmy 104 rocznicę odzyska­nia przez Pol­skę Niepodległoś­ci. Prze­nieśliśmy się w przeszłość, kiedy “Ros­ja, Aus­tria i Prusy na Pol­skę mieli chytre zakusy…” “Przez długie 123 lata nie było nas na mapie świa­ta… “Co to jest niepodległość, ter­az wiem już na pewno. Każde dziecko dziś woła, to pol­s­ki dom, pol­s­ka szkoła. Co to jest niepodległość, ter­az wiem już na pewno…” “Jede­nasty listopa­da 1918 zapamię­tamy już na zawsze…”

Wyjście do kina

Klasy 6–8 wybrały się do kina na film, który uświadamia, jak okrut­na jest woj­na. „Orlę­ta. Grod­no ‘39” to dra­maty­czny obraz wal­ki z sowi­eta­mi widziany ocza­mi dwu­nas­to­let­niego chłop­ca, Leona.

Frajda z programowania!

Uczniowie klas IV kon­stru­u­ją i budu­ją. Lekc­je infor­maty­ki nie muszą być nudne. Tym razem sięgnęliśmy po zestawy Klock­ów Lego. SPIKE™ Prime to ide­al­ny zestaw star­towy do nau­ki robo­t­y­ki.

Lekcja biblioteczna w klasie 1a

Czy warto zaglą­dać do bib­liote­ki szkol­nej i dlaczego warto czy­tać książ­ki? Na te dwa pyta­nia próbowali znaleźć odpowiedź uczniowie klasy 1a pod­czas lekcji bib­liotecznej w klasie. Niek­tórzy już są czytel­nika­mi na medal! Bib­liote­ka zaprasza!