Category Archives: INFORMACJE

Czyste powietrze masz, gdy o nie dbasz

7 czer­w­ca 2024r. pod­czas odby­wa­jącego się w Szkole Pod­sta­wowej nr 2 pikniku eko­log­icznego odbyło się rozstrzyg­nię­cie konkur­su plas­ty­cznego na tem­at: Czyste powi­etrze masz, gdy o nie dbasz.
Tro­je uczniów naszej szkoły: Pola Sza­tkows­ka z kl.3b, Emil­ia Sochańs­ka z kl.3b i Jakub Bidi­ak z kl.3a otrzy­mało wyróżnienia. Uczniowie otrzy­mali wspani­ałe nagrody oraz wzięli udzi­ał w ciekawych zaję­ci­ach eduka­cyjno-eko­log­icznych. Grat­u­lu­je­my!

Międzynarodowy Dzień Dziecka na sportowo

W tym roku uroczys­tość z okazji Między­nar­o­dowego Dnia Dziec­ka przy­go­towała klasa 6 B. Spotkanie odbyło się w duchu sportowej rywal­iza­cji, wspól­nej zabawy nauczy­cieli i uczniów. Konkurenc­je naw­i­janie sznur­ka na rolkę, wyś­ci­gi z piłką, prze­cią­ganie liny wywołały wiele emocji i radoś­ci. Spotkanie zakończyła wspól­nie zatańc­zona Bel­gij­ka.

Mamy Mistrza Pięknego Czytania!

W dniu 22 maja Tola i Bartek z klasy 4a wzięli udzi­ał w konkur­sie Mis­trz Pięknego Czy­ta­nia ph. “Mój wybór”, który odbył się w Cen­trum Bib­liotecznym  dla Dzieci i Młodzieży — Bib­liote­ka Pana Klek­sa w Zielonej Górze. Spośród 214 uczest­ników Bartek otrzy­mał zaszczyt­ny tytuł lau­re­a­ta. Serdecznie grat­u­lu­je­my!

X Lubuski Sejmik Dziecięcy

3 czer­w­ca 2024 r. w Sali Kolum­nowej Urzę­du Marsza­łkowskiego Wojew­ództ­wa Lubuskiego  w Zielonej Górze obrad­ował X Lubus­ki Sejmik Dziecię­cy. Dziecię­cy rad­ni przy­jechali  m.in. z Żar, Dąbia, Babi­mostu, Gor­zowa Wlkp. czy Trze­biechowa. Naszą szkołę reprezen­tował uczeń kl. VI b Alek­sander Kalem­ba.

Sukcesy w XVIII Międzyszkolnym Turnieju Pięknego Czytania Czyt*AS

Grat­u­lu­je­my Nadii Wanat I miejs­ca (kat­e­go­ria kl. V‑VI), II miejs­ca Toli Duzi­ak (kat­e­go­ria kl. III-IV) i wyróżnienia Mar­tynie Budzianowskiej (kat­e­go­ria kl. VII-VIII), które reprezen­towały naszą szkołę w XVIII Międzyszkol­nym Turnieju Pięknego Czy­ta­nia Czyt*AS 📖📖📖 Orga­ni­za­torem turnieju była MBP w Żarach. 👏👏👏

II miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK

W mal­own­iczej scener­ii, nad Jeziorem Sławskim, Bar­tosz Bochoń i Jonatan Pop­ko wywal­czyli II miejsce w Wojew­ódz­kich Mis­tr­zost­wach Pier­wszej Pomo­cy PCK, które odbyły się 23 maja br. w Sław­ie.

Żary w literaturze i malarstwie

W sobotę 11 maja b.r. w Salonie Wys­taw Artysty­cznych otwarto wys­tawę „Żary w lit­er­aturze i malarst­wie”. Na wernisażu zaprezen­towano obrazy lokalnych artys­tów oraz wybrane prace plas­ty­czne przed­staw­ia­jące nasze mias­to widziane ocza­mi uczniów żars­kich szkół pod­sta­wowych — uchodźców z Ukrainy.

Konkurs Pięknego Czytania

W Dniu Bib­liotekarza i Bib­liotek, który przy­pa­da na 8 maja, odbył się w naszej szkole Konkurs Pięknego Czy­ta­nia. Spośród licznie reprezen­tu­ją­cych trzy grupy wiekowe uczniów jury wyłoniło tro­je Lau­re­atów Konkur­su, którzy reprezen­tować będą naszą szkołę w w XVIII Międzyszkol­nym Turnieju Pięknego Czy­ta­nia Czyt*AS. Odbędzie się on w MBP w Żarach 24 maja br. I tak kat­e­gorię wiekową kl. IV‑V reprezen­tować będzie Tola Duzi­ak, kat­e­gorię kl. V‑VI Nadia Wanat, a kat­e­gorię kl. VII-VIII Mar­ty­na Budzianows­ka. Wszys­tkim uczest­nikom eta­pu szkol­nego dzięku­je­my za liczny udzi­ał, a Lau­re­atom grat­u­lu­je­my i życzymy powodzenia w elim­i­nac­jach międzyszkol­nych!

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uczniowie klasy 4a przy­go­towali uroczys­tą akademię z okazji roczni­cy uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3 Maja. Pro­gram artysty­czny zaprezen­towali dwa razy- przed ucz­ni­a­mi klas 1–3 i dru­gi raz, dla uczniów klas 4–8. Dzieci przed­staw­iły his­torię pow­sta­nia kon­sty­tucji oraz jej najważniejsze treś­ci. Wys­tęp uświet­niła Łuc­ja Głowac­ka, która zagrała na skrzyp­cach melodię piosen­ki Witaj, majowa jutrzenko, Tola Duzi­ak recy­towała wier­sz Wisławy Szym­borskiej O miłoś­ci zie­mi ojczys­tej. Wszyscy uczniowie bard­zo się starali, aby akademia się podobała. I osiągnęli zamier­zony cel.

Święto Matematyki

W piątek 19 kwiet­nia nasi reprezen­tan­ci uczest­niczyli w Świę­cie Matem­aty­ki, które zor­ga­ni­zowała Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 w Żarach. Wzięli w nim udzi­ał siód­mo i ósmok­lasiś­ci szkół pod­sta­wowych naszego mias­ta. Miło nam poin­for­mować, że w konkur­sie indy­wid­u­al­nym II miejsce zajął Igor Sze­jdewik z klasy 7a.