Category Archives: INFORMACJE

Nowy rok szkolny 2023/2024

Nowy rok szkol­ny 2023/2024 rozpoczął uroczysty apel. Szczegól­nie serdecznie w naszych pro­gach wita­my uczniów klas pier­wszych, których wychowaw­czynie to: Pani Moni­ka Sokals­ka (1a) i Pani Ewa Elmer (1b). Mamy nadzieję, że nowy rok szkol­ny przyniesie wszys­tkim wiele nowych doświad­czeń i radoś­ci. Powodzenia!!!

Budżet Obywatelski gminy Żary o statusie miejskim na rok 2024

Zaprasza­my do głosowa­nia na nasz pro­jekt w ramach Budże­tu Oby­wa­tel­skiego ŻARY 2024 — Try­buny sportowe z zadasze­niem przy Szkole Pod­sta­wowej nr 5 — PROJEKT NR 3. Gło­su­je­my od 11 lip­ca do 11 sierp­nia wyłącznie on-line. Link do głosowa­nia https://zary.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski PROSIMY O PAŃSTWA GŁOSY W WYŻEJ WSKAZANYM TERMINIE. KAŻDY GŁOS MIESZKAŃCA ŻAR BĘDZIE PRZYBLIŻAŁ NAS DO MOŻLIWOŚCI WYKONANIA ZADANIA. Dzięku­je­my!!!

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Zakończe­nie roku szkol­nego 2022/2023 miało w tym roku wyjątkową oprawę, bowiem byliśmy gospo­darzem miejs­kich uroczys­toś­ci. Min­iony rok szkol­ny był pełen wyzwań, ale również nieza­pom­ni­anych sukcesów i wza­jem­nej inspiracji. Grat­u­lu­je­my naszym uczniom wysiłku i postępów w nauce. Wszys­tkim uczniom życzymy bez­piecznych, rados­nych i słonecznych wakacji. ODPOCZYWAJMY!!!

Obradowali na XXIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie

1. czer­w­ca nasi posłowie zasiedli w ławach sej­mowych. Obrad­owali na XXIX sesji Sej­mu Dzieci i Młodzieży w Warsza­w­ie. Dzień wcześniej orga­ni­za­torzy, IPN i Kance­lar­ia Sej­mu RP zor­ga­ni­zowali wycieczkę po stol­i­cy szlakiem żydowskim. Oto nasi wyróżnieni: Gni­az­dows­ki Michał, Kopala Han­na, Mazur Hubert,  Sał­dan Julia, Stodol­s­ka Julia, Tokar­czuk Hubert, Wieczyńs­ka Emil­ia.
Jesteśmy z Was dum­ni! Ogromne grat­u­lac­je!!!

Lekkoatletyczne sukcesy naszych uczniów

Nasi młodzi lekkoatle­ci mają bard­zo pra­cowite tygod­nie. W Słu­bi­cach, we wtorek, odbyły się Mis­tr­zost­wa Wojew­ództ­wa Lubuskiego w ramach pro­gra­mu “Lekkoatle­ty­ka dla każdego”. Zdobyliśmy dwa medale. W pch­nię­ciu kulą brą­zowy medal zdobyła Oli­wia Flor­czak – 9,67 m., a drugie miejsce w biegu na 1000 m. wywal­czył Fil­ip Rewaj w cza­sie 3,15,13 s.

Edukacja przez szachy w szkole — turniej

W piątek w naszej szkole odbył się turniej sza­chowy, którego orga­ni­za­torem był Urząd Mias­ta Żary oraz nasza szkoła. W zawodach brały udzi­ał dzieci z klas I‑III z żars­kich szkół pod­sta­wowych, które uczest­niczą w pro­gramie “Edukac­ja przez szachy w szkole”. Dzieci rywal­i­zowały ze sobą w pię­ciu run­dach sza­chowych, zdoby­wa­jąc piątą kat­e­gorię sza­chową. Z naszej szkoły najwyżej upla­sował się Bar­tosz Bochoń , który upla­sował się na trzec­im miejs­cu. Wszys­tkim grac­zom grat­u­lu­je­my sukcesów!

Egzaminy klas ósmych

Trzy­mamy moc­no kciu­ki!!! 👍👍👍 Powodzenia!!! ❤️❤️❤️ Egza­min klas 8 wys­tar­tował. Dzisi­aj język pol­s­ki!

Egzaminocka

Czwartkowy i piątkowy wieczór nasi ósmok­lasiś­ci spędzili w szkole, przy­go­towu­jąc się do egza­minu z języ­ka pol­skiego. EGZAMINOCKA okaza­ła się świet­nym pomysłem na wspól­ną naukę w nieco innych okolicznoś­ci­ach… 😊 Było miło, wygod­nie i smacznie… A już dzisi­aj.… Wasz wiel­ki dzień. Życzymy powodzenia!

Kolejny sportowy sukces. Mamy mistrzostwo!

W Słu­bi­cach odbył się “Fes­ti­w­al sztafet” Mis­tr­zost­wa Wojew­ództ­wa. Naszą szkołę reprezen­towały zespoły dziew­cząt i chłopców w sztafe­tach 4x100m i szwedzkiej. Dziew­czę­ta zostały mis­trzy­ni­a­mi wojew­ództ­wa w sztafe­cie 4x100m, chłop­cy zajęli czwarte miejsce. W sztafe­cie szwedzkiej oby­d­wa zespoły zajęły siódme miejs­ca. Grat­u­lu­je­my!

Sabat Laureatem Powiatowego Przeglądu Zespołów Tanecznych

Zespół Sabat ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów 18 maja br. wziął udzi­ał w Powia­towym Przeglądzie Zespołów Tanecznych, zosta­jąc jego Lau­re­atem. Tym samym otrzy­mał nom­i­nację do Wojew­ódzkiej Gali Tanecznej.