Category Archives: INFORMACJE

Dzień Bezpiecznego Internetu 2024 — działamy i o zdrowie dbamy!!!

Dzi­ałamy w ramach Dzień Bez­piecznego Inter­ne­tu 2024 i My!!! Inic­jaty­wa przy­pa­da na 6 lutego, ale jego obchody w formie real­i­zowanych w całej Polsce lokalnych inic­jatyw eduka­cyjnych
są zaplanowane aż do koń­ca mar­ca 2024. Tak też jest w naszej szkole. Uczniowie z klas 4–8, po odczy­ta­niu zakodowanych haseł o bez­pieczeńst­wie w sieci za pomocą kodów QR, już przy­go­towu­ją plakaty. Po feri­ach w holu szkoły zor­ga­nizu­je­my wys­tawę.

Odwiedziny ;)

Przed­szko­la­ki z Miejskiego Przed­szko­la nr 8 w Żarach na lekcji wf w naszej szkole! To było dobre spotkanie! Pamię­ta­j­cie, że sport zawsze wyzwala radość!

Wizyta Biedronek i Elfów

Biedron­ki i Elfy z Miejskiego Przed­szko­la nr 10 w Żarach  odwiedz­iły dziś naszą szkołę. Dzieci miały okazję uczest­niczyć w zaję­ci­ach sportowych ⛹️‍♂️🤸🏅

W karnawale, w karnawale nie siedzimy w domu wcale, wybieramy się na bale…

5 lutego odbył się bal kar­nawałowy, w którym uczest­niczyły dzieci z klas 1–3. Sala gim­nasty­cz­na w pięknej, bar­wnej scener­ii wyglą­dała inaczej niż na co dzień, zamieniła się w prawdzi­wą salę balową. Dzieci wys­tąpiły w ciekawych i kolorowych kostiu­mach, prze­brane były za bohaterów znanych bajek i nie tylko… Niek­tórzy byli nie do poz­na­nia.

Rekrutacja 2024/2025

Szanowni Państwo, Rodzice Przyszłych Uczniów klas pierwszych,

Rozpoczęła się już rekru­tac­ja do klasy pier­wszej na rok szkol­ny 2024/2025.

Wnios­ki moż­na pobier­ać bezpośred­nio w szkole lub ze strony inter­ne­towej szkoły – zakład­ka Rekru­tac­ja 2024/2025.

Wniosek należy złożyć do 12 mar­ca 2024r. w sekre­taria­cie szkoły (sekre­tari­at jest czyn­ny od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach od 7:00 – 15:00).

Mała Książka — wielki człowiek

Tuż przez zimowym week­en­dem bib­liotekę szkol­ną odwiedz­iła klasa 1a, wszak książ­ka na te mrozy to ide­al­ny towarzysz 📖📖📖 Pod­czas spotka­nia, w ramach akcji “Mała Książ­ka — wiel­ki człowiek” uczniowie otrzy­mali książkę i pamiątkowy dyplom młodego czytel­ni­ka. Dzięku­je­my za odwiedziny 😀

Czyste powietrze masz, gdy o nie dbasz

Uczniowie naszej szkoły uczest­niczyli w Warsz­tat­ach eduka­cyjnych “Czyste powi­etrze masz, gdy o nie dbasz” zor­ga­ni­zowanych przez Wydzi­ał Infra­struk­tu­ry Tech­nicznej i Ochrony Środowiska w ramach real­i­zowanego pro­gra­mu Region­al­nego Wspar­cia Edukacji Eko­log­icznej ☀️🌦❄️🌊

Odwiedziny w bibliotece szkolnej

Wczo­raj bib­liotekę szkol­na odwiedz­iła klasa 1b. Uczniowie roz­maw­iali o swoich ulu­bionych książkach i ich bohat­er­ach, poz­nali najważniejsze zasady korzys­ta­nia z księ­gozbioru oraz wypoży­czyli pier­wsze książ­ki do domu. Spotka­niu towarzyszyła kam­pa­nia “Mała Książ­ka — wiel­ki człowiek”, której pro­mo­torem jest Insty­tut Książ­ki, powołany on został przez Min­is­tra Kul­tu­ry do pro­mocji pol­skiej lit­er­atu­ry na świecie oraz pop­u­laryza­cji książek i czytel­nict­wa w kra­ju. Pro­mo­tor przy­go­tował dla najmłod­szych czytel­ników prezent w postaci książ­ki i okolicznoś­ciowe dyplomy. Dzięku­je­my za miłe spotkanie.

12. Hallenmeeting vom LC Cottbus

W ubiegłą sobotę uczniowie z naszej szkoły uczest­niczyli w między­nar­o­dowych zawodach w Niem­czech, w 12. Hal­len­meet­ing vom LC Cot­tbus. Dla wielu z nich był to pier­wszy poważny start w zawodach tej ran­gi. Wys­tąpiło tam praw­ie 600 młodych zawod­ników z różnych kra­jów. Uczniowie SP 5, którzy uczest­niczą w zaję­ci­ach Lekkoatle­ty­ki dla każdego, spisali się bard­zo dobrze i ustanow­ili wiele reko­rdów życiowych oraz wykaza­li się oni ogrom­nym zaan­gażowaniem i wolą wal­ki. WIELKIE BRAWA DLA RODZICÓW!!!, którzy dowieźli dzieci na zawody i moc­no im kibi­cow­ali. GRATULACJE!!! Wyni­ki poniżej.

Przerwa na czytanie 2023 — podsumowanie

Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udzi­ał w tej między­nar­o­dowej akcji. Trochę danych: w IV Między­nar­o­dowej edy­cji Prz­er­wy na czy­tanie w 2023 r. czy­tało 563 800 osób z Pol­s­ki i świa­ta! Jest to imponu­ją­cy wynik, jed­nak zeszłoroczny reko­rd, który wyniósł 578 433 oso­by czy­ta­jące na prz­er­wie nie został pobity, zabrakło niewiele bo praw­ie 15 tys. osób. We wszys­t­kich zaś 8 edy­c­jach akcji wzięło udzi­ał praw­ie 2 MILIONY OSÓB, a dokład­nie 1 826 384 oso­by.