Category Archives: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Obradowali na XXIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie

1. czer­w­ca nasi posłowie zasiedli w ławach sej­mowych. Obrad­owali na XXIX sesji Sej­mu Dzieci i Młodzieży w Warsza­w­ie. Dzień wcześniej orga­ni­za­torzy, IPN i Kance­lar­ia Sej­mu RP zor­ga­ni­zowali wycieczkę po stol­i­cy szlakiem żydowskim. Oto nasi wyróżnieni: Gni­az­dows­ki Michał, Kopala Han­na, Mazur Hubert,  Sał­dan Julia, Stodol­s­ka Julia, Tokar­czuk Hubert, Wieczyńs­ka Emil­ia.
Jesteśmy z Was dum­ni! Ogromne grat­u­lac­je!!!

Obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży

Mamy to! Cztery drużyny z naszej szkoły jadą do Warsza­wy na obrady Sej­mu Dzieci i Młodzieży. 1. czer­w­ca zasiądą w ławach posel­s­kich!! Przed­staw­iamy przyszłych posłów XXIX sesji Sej­mu Dzieci i Młodzieży. Julia Sał­dan i Han­na Kopala, Emil­ia Wieczyńs­ka i Lau­ra Sokals­ka, Julia Stodol­s­ka i Hubert Mazur, Hubert Tokar­czuk i Michał Gni­az­dows­ki. Wielkie grat­u­lac­je!!!

Upamiętniliśmy rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim

19 kwiet­nia obchodzil­iśmy 80. rocznicę wybuchu pow­sta­nia w get­cie warsza­wskim. Gru­pa naszych ósmok­la­sistów upamięt­niła to wydarze­nie, biorąc udzi­ał w Sejmie Dzieci i Młodzieży, który w tym roku jest poświę­cony pow­sta­niu. Przy­go­towal­iśmy strony inter­ne­towe, słu­chowiska radiowe i filmy związane z pow­staniem. Co praw­da wyni­ki konkur­su Sejm RP dopiero ogłosi, ale my już ter­az zaprasza­my do obe­jrzenia prac.

Finalistka Hania

Uczen­ni­ca klasy 8c, Hania Kopala, uzyskała tytuł final­isty w etapie ogólnopol­skim Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucz­nia. Dodatkowo otrzy­mała upomin­ki fun­dowane przez Rzeczni­ka Praw Oby­wa­tel­s­kich, Sejm RP oraz Komisję Europe­jską. Grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów!!!

Prawa i obowiązki osób uczących się — równe sobie czy jedne ważniejsze od drugich?

Gru­pa uczniów z klasy 8c real­izu­je w ramach lekcji wos‑u zada­nia 2. eta­pu Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucz­nia. Dziew­czyny, Hania Kopala i Emil­ka Wieczyńs­ka nagrały filmi­ki na tem­at: „Prawa i obow­iąz­ki osób uczą­cych się — równe sobie czy jedne ważniejsze od drugich? Zaprasza­my do obe­jrzenia.

Mniejszości etniczne i narodowe w Polsce

Przez ostat­nie 2 tygod­nie uczniowie klasy ósmych pra­cow­ali na lekc­jach wos‑u nad pro­jek­tem eduka­cyjnym Mniejs­zoś­ci etniczne i nar­o­dowe w Polsce. Przy­go­towywali prace na tem­at Łemków, Romów, Karaimów oraz Tatarów. Młodzież ukraińs­ka oczy­wiś­cie na tem­at swo­jego nar­o­du. Zaprasza­my do obe­jrzenia naszej galerii w gab. 43.

Szkolne budżety obywatelskie

Klasy ósme na lekc­jach wos‑u brały udzi­ał w kam­panii Min­is­terst­wa Edukacji i Nau­ki pt. “Szkolne budże­ty oby­wa­tel­skie”. Dzi­ała­nia przy­bliżyły naszej młodzieży ideę społeczeńst­wa oby­wa­tel­skiego w prak­tyce. Uczniowie zgłasza­li pro­jek­ty, wery­fikowali je oraz na nie głosowali.

Szkoła pamięta

Uczniowie klasy 8c wraz z p. Mar­leną Olech­no wzięli udzi­ał w akcji  Min­is­terst­wa Edukacji i Nau­ki „Szkoła pamię­ta”. Na lekcji wos‑u poz­nawali zwycza­je i obrzędy związane z Świętem Zmarłych oraz na pod­staw­ie prezen­tacji mul­ti­me­di­al­nej wspom­i­nali postać znanego sportow­ca — żaran­i­na Tadeusza Ślusarskiego. #szko­la­pami­eta

Wycieczka śladami początków państwowości polskiej

Uczest­nika­mi pier­wszej wyciecz­ki do Led­ni­cy, Gniez­na i Biskupina (8.10.19r.) byli uczniowie, którzy zwyciężyli w zor­ga­ni­zowanym w szkole konkur­sie plas­ty­cznym pt. “Moja akty­wność oby­wa­tel­s­ka” oraz uczest­ni­cy debaty na tem­at akty­wnoś­ci oby­wa­tel­skiej młodych ludzi.

Twój pomysł na aktywność obywatelską — prace plastyczne

Oto prace, które wygrały konkurs pt.“Twój pomysł na akty­wność oby­wa­tel­ską”. Serdecznie grat­u­lu­je­my zwycięz­com, którzy w nagrodę pojadą na wycieczkę Led­ni­ca-Gniezno-Biskupin 08.10.2019r.