Category Archives: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Wycieczka śladami początków państwowości polskiej

Uczest­nika­mi pier­wszej wyciecz­ki do Led­ni­cy, Gniez­na i Biskupina (8.10.19r.) byli uczniowie, którzy zwyciężyli w zor­ga­ni­zowanym w szkole konkur­sie plas­ty­cznym pt. “Moja akty­wność oby­wa­tel­s­ka” oraz uczest­ni­cy debaty na tem­at akty­wnoś­ci oby­wa­tel­skiej młodych ludzi.

Twój pomysł na aktywność obywatelską — prace plastyczne

Oto prace, które wygrały konkurs pt.“Twój pomysł na akty­wność oby­wa­tel­ską”. Serdecznie grat­u­lu­je­my zwycięz­com, którzy w nagrodę pojadą na wycieczkę Led­ni­ca-Gniezno-Biskupin 08.10.2019r.

Twój pomysł na aktywność obywatelską

Uczniowie klas 5, 6 i 7 naszej szkoły brali udzi­ał w konkur­sie plas­ty­cznym pt. “Twój pomysł na akty­wność oby­wa­tel­ską”. W klasie 8b odbyła się deba­ta na tem­at “Oby­wa­tele to my, co może­my”. Uczniowie najbardziej akty­wni w deba­cie i autorzy najlep­szych prac plas­ty­cznych pojadą w nagrodę na jednod­niową wycieczkę.

Ósmoklasistki nagrodzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Uczen­nice klas ósmych: Julia Rab­ie­ga z 8a, Kor­nelia Cwynar z 8b oraz Amelia Dalkows­ka, Emil­ia Sza­tkows­ka, Marysia Świs­tek i Domini­ka Kubik z 8c, brały udzi­ał w konkur­sie zor­ga­ni­zowanym przez ZUS. Wykon­ały prace, które zak­wal­i­fikowały się do eta­pu region­al­nego konkur­su. Otrzy­mały nagrody i dyplomy.