Category Archives: INTEGRACJA

Dni polsko-ukraińskie w naszej szkole

W ostat­nim tygod­niu obchodzil­iśmy w naszej szkole DNI POLSKO-UKRAIŃSKIE. We wtorek 20.12 uczest­niczyliśmy we wzrusza­ją­cym apelu przy­go­towanym przez naszych kolegów z Ukrainy. Prezen­tac­ja, którą oglą­dal­iśmy, uzmysłow­iła nam, z jak wielkim cier­pi­e­niem zma­ga­ją się nasi ukraińs­cy koledzy, co przeży­wa­ją w tym trud­nym cza­sie, dlaczego są wśród nas.

Ognisko klasy 2b na zakończenie szkoły

Festyn Rodzinny 9.06.2018r. — galeria zdjęć

Ognisko klasy 7a

W ramach równouprawnienia płci wprowad­zono w Polsce nie­ofic­jal­ny Dzień Mężczyzny, który obchod­zony jest 10 mar­ca. Nieste­ty, niewiele osób o nim pamię­ta. Wśród młodzieży o wiele bardziej pop­u­lar­na jest data 30 wrześ­nia. Mar­cowa data Dnia Mężczyzny w Polsce nie jest przy­pad­kowa. W Koś­ciele katolickim na ten dzień przy­pa­da wspom­nie­nie 40 Świę­tych Męczen­ników z Sebasty.

Integracja

4 wrześ­nia na sta­dion­ie Syre­na w Żarach miało miejsce szczególne wydarze­nie – inte­grac­ja klas pier­wszych. W promieni­ach wrześniowego słoń­ca i przy dźwiękach muzy­ki najmłod­si gim­naz­jal­iś­ci rywal­i­zowali o miano najlep­szej klasy pier­wszej.

Dzień integracji klas pierwszych

6 wrześ­nia na sta­dion­ie przy uli­cy Leśnej w Żarach zor­ga­ni­zowano wyjątkowy dzień inte­gracji dla klas pier­wszych. Temu nieby­wałe­mu świę­tu towarzyszyła fan­tasty­cz­na orga­ni­za­c­ja, świet­na zabawa i pięk­na pogo­da.

Dyskoteka szkolna

Do dnia 20 listopa­da 2012r. (wtorek) prowad­zone będą zapisy uczest­ników chcą­cych wziąć udzi­ał w szkol­nej dyskotece. Impreza planowana jest na  30 listopa­da (piątek) w klu­bie F1. Jedynym wymo­giem, aby dyskote­ka się odbyła, jest zebranie 150 chęt­nych i opła­ta 5 zł (wpłaty w bib­liotece szkol­nej). Orga­ni­za­tor, samorząd szkol­ny.

Integracja klas pierwszych

Samorząd szkol­ny prze­brany za wojsko poprowadz­ił inte­grację pier­wsza­czków na sta­dion­ie Syre­na.
Całej imprezie towarzyszyły różne zabawy, które każdy musi­ał zal­iczyć.