Category Archives: BOŻE NARODZENIE

Życzenia świąteczne

Szopka Jakuba najlepsza!

Jakub Biedi­ak zdobył I miejsce za szop­kę bożonar­o­dzeniową, konkurs został zor­ga­ni­zowany przez MBP w Żarach. Nagrody i wyróż­ne­nia otrzy­mali także inni uczniowie naszej szkoły: Łuc­ja Głowac­ka, Michał Ganczar, Mateusz Roszak, Kacper Wut­tke, Sabi­na Kopeć, Zuzan­na Kun­sz­tow­icz i San­dra Soj­ka. Grat­u­lu­je­my!

Festiwal Kolęd

Olek Kalem­ba z kasy III b oraz Maja Gontar­czyk  z klasy V b wys­tąpili na I Miejskim Fes­ti­walu Kolęd i Pas­torałek Żary 2020 online. Fes­ti­w­al zor­ga­ni­zowany był przez Łuży­ck­ie Sto­warzysze­nie Artysty­czno — Kul­tur­alne “Żaranin” oraz Urząd Mias­ta w Żarach pod  patronatem Bur­mistrza Mias­ta Żary.

Życzenia na 2021 rok

Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Apel z okazji Świąt Bożego Nar­o­dzenia swo­ją obec­noś­cią zaszczy­ciła Pani Edy­ta Gaj­da, rad­na miejs­ka dzi­ała­ją­ca w sto­warzysze­niu Tobie i Mias­tu, która podz­iękowała naszym uczniom za serce i zaan­gażowanie na rzecz idei wolon­tariatu. Wesołych Świąt!!!

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Dyrekcji, Nauczy­cielom i wszys­tkim Pra­cown­ikom Naszej Szkoły, a także Uczniom i ich Rodz­i­com
składamy serdeczne życzenia zdrowych, rados­nych i pogod­nych Świąt Bożego Nar­o­dzenia.

Życzmy również wszelkiej pomyśl­ności w życiu zawodowym i oso­bistym
w nad­chodzą­cym Nowym 2020 Roku.

Życzenia świąteczne

Miz­er­na, cicha, sta­jen­ka licha,
Peł­na niebieskiej chwały.
Oto leżą­cy, przed nami śpią­cy
W promieni­ach Jezus mały…”.
Teofil Lenar­tow­icz

Dyrekcji, Nauczy­cielom i wszys­tkim pra­cown­ikom Naszej Szkoły
składamy serdeczne życzenia
wspani­ałych Świąt Bożego Nar­o­dzenia,
spęd­zonych w pełnej ciepła i spoko­ju rodzin­nej atmos­ferze.

Życzmy również szam­pańskiej zabawy syl­we­strowej
oraz wszelkiej pomyśl­noś­ci w życiu zawodowym i oso­bistym
w nad­chodzą­cym Nowym 2018 Roku.

Samorząd Uczniows­ki

Wigilia szkolna

Uczniowie Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach pod kierunk­iem nauczy­cieli przy­go­towali wys­tęp artysty­czny wprowadza­ją­cy nas w atmos­ferę zbliża­ją­cych się Świąt Bożego Nar­o­dzenia. Pod­czas uroczys­toś­ci usłyszeliśmy kolędy, frag­men­ty Pis­ma św. oraz życzenia. Odwiedz­ił też nas św. Mikołaj z workiem prezen­tów w towarzys­t­wie Śnieżynek.

Konkurs świąteczny — wyniki

Przez praw­ie trzy tygod­nie w Gim­nazjum nr 3 w Żarach trwał konkurs na najpiękniejszy stroik świąteczny zor­ga­ni­zowany przez nauczy­ciela infor­maty­ki Tomasza Chmielewskiego. 22 grud­nia jury w składzie: Ewa Ryczek, Tere­sa Maciejew­s­ka, Alic­ja Maciejew­s­ka, Piotr Boch­enek, Andrzej Siwik i Tomasz Chmielews­ki, wyłoniła z pośród 17 prac trzy naja­trak­cyjniejsze i ory­gi­nalne stroi­ki.

Życzenia świąteczne

kartka_Gim3_Zary