Category Archives: BOŻE NARODZENIE

Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Apel z okazji Świąt Bożego Nar­o­dzenia swoją obec­noś­cią zaszczy­ciła Pani Edyta Gajda, radna miejska dzi­ała­jąca w sto­warzysze­niu Tobie i Miastu, która podz­iękowała naszym uczniom za serce i zaan­gażowanie na rzecz idei wolon­tariatu. Wesołych Świąt!!!

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Dyrekcji, Nauczy­cielom i wszys­tkim Pra­cown­ikom Naszej Szkoły, a także Uczniom i ich Rodz­i­com
składamy serdeczne życzenia zdrowych, rados­nych i pogod­nych Świąt Bożego Narodzenia.

Życzmy również wszelkiej pomyśl­ności w życiu zawodowym i oso­bistym
w nad­chodzą­cym Nowym 2020 Roku.

Życzenia świąteczne

„Miz­erna, cicha, sta­jenka licha,
Pełna niebieskiej chwały.
Oto leżący, przed nami śpiący
W promieni­ach Jezus mały…”.
Teofil Lenartowicz

Dyrekcji, Nauczy­cielom i wszys­tkim pra­cown­ikom Naszej Szkoły
składamy serdeczne życzenia
wspani­ałych Świąt Bożego Nar­o­dzenia,
spęd­zonych w pełnej ciepła i spokoju rodzin­nej atmosferze.

Życzmy również szam­pańskiej zabawy syl­we­strowej
oraz wszelkiej pomyśl­ności w życiu zawodowym i oso­bistym
w nad­chodzą­cym Nowym 2018 Roku.

Samorząd Uczniowski

Wigilia szkolna

Uczniowie Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach pod kierunk­iem nauczy­cieli przy­go­towali wys­tęp artysty­czny wprowadza­jący nas w atmos­ferę zbliża­ją­cych się Świąt Bożego Nar­o­dzenia. Pod­czas uroczys­tości usłyszeliśmy kolędy, frag­menty Pisma św. oraz życzenia. Odwiedził też nas św. Mikołaj z workiem prezen­tów w towarzys­t­wie Śnieżynek.

Konkurs świąteczny — wyniki

Przez prawie trzy tygod­nie w Gim­nazjum nr 3 w Żarach trwał konkurs na najpiękniejszy stroik świąteczny zor­ga­ni­zowany przez nauczy­ciela infor­matyki Tomasza Chmielewskiego. 22 grud­nia jury w składzie: Ewa Ryczek, Teresa Maciejew­ska, Alicja Maciejew­ska, Piotr Boch­enek, Andrzej Siwik i Tomasz Chmielewski, wyłoniła z pośród 17 prac trzy naja­trak­cyjniejsze i ory­gi­nalne stroiki.

Życzenia świąteczne

kartka_Gim3_Zary

Wigilia szkolna i klasowa

Święta Bożego Nar­o­dzenia to czas spokoju, miłości i pojed­na­nia, na który wszyscy czekają z utęsknieniem.

Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek Żary 2015

We wtorek 20 sty­cz­nia 2015 roku w sali kon­cer­towej Państ­wowej Szkoły Muzy­cznej I stop­nia w Żarach odbył się Powia­towy Fes­ti­wal Kolęd i Pastorałek

Boże Narodzenie 2014

Serdeczne życzenia pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Nar­o­dzenia oraz pomyśl­ności i sukcesów w nad­chodzą­cym Nowym Roku 2015!

Wycieczka do Drezna

3 grud­nia 2014 r. uczniowie naszej szkoły mogli poczuć smak i zapach Świąt Bożego Nar­o­dzenia. Pod­czas jednod­niowej wycieczki do stol­icy Sak­sonii goś­cil­iśmy nie tylko na najs­tarszym w Niem­czech jar­marku świątecznym,