Category Archives: BOŻE NARODZENIE

Życzenia świąteczne

Miejski Festiwal Kolęd i Pastorałek Żary 2023

W piątek 8 grud­nia odbył się Miejs­ki Fes­ti­w­al Kolęd i Pas­torałek Żary 2023. Naszą szkołę reprezen­towali: Tola Duzi­ak (4a), Rafał Suszczewicz (4a) i Weroni­ka Adam­czews­ka (7a). Tola została lau­re­atką tego fes­ti­walu, a Rafał i Weroni­ka wyśpiewali wyróżnienia. Wielkie grat­u­lac­je, bo poziom wys­tępów był wyso­ki. Lau­re­atów będzie moż­na zobaczyć i posłuchać na naszym żarskim Jar­marku Bożonar­o­dzeniowym.

Mikołajki

W naszej szkole zaroiło się od elfów i Mikoła­jów. 🎅🧑‍🎄🎅🧑‍🎄🎅🧑‍🎄🎅W gabi­ne­tach i na kory­tarzach królowała czer­wień. Najbardziej mikoła­jkowy­mi klasa­mi okaza­ły się: 1a, 1b oraz 2b. Dzięku­je­my wszys­tkim za wspól­ną zabawę i rados­ną atmos­ferę. Cóż to był za sza­lony dzień.

Życzenia świąteczne

Szopka Jakuba najlepsza!

Jakub Biedi­ak zdobył I miejsce za szop­kę bożonar­o­dzeniową, konkurs został zor­ga­ni­zowany przez MBP w Żarach. Nagrody i wyróż­ne­nia otrzy­mali także inni uczniowie naszej szkoły: Łuc­ja Głowac­ka, Michał Ganczar, Mateusz Roszak, Kacper Wut­tke, Sabi­na Kopeć, Zuzan­na Kun­sz­tow­icz i San­dra Soj­ka. Grat­u­lu­je­my!

Festiwal Kolęd

Olek Kalem­ba z kasy III b oraz Maja Gontar­czyk  z klasy V b wys­tąpili na I Miejskim Fes­ti­walu Kolęd i Pas­torałek Żary 2020 online. Fes­ti­w­al zor­ga­ni­zowany był przez Łuży­ck­ie Sto­warzysze­nie Artysty­czno — Kul­tur­alne “Żaranin” oraz Urząd Mias­ta w Żarach pod  patronatem Bur­mistrza Mias­ta Żary.

Życzenia na 2021 rok

Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Apel z okazji Świąt Bożego Nar­o­dzenia swo­ją obec­noś­cią zaszczy­ciła Pani Edy­ta Gaj­da, rad­na miejs­ka dzi­ała­ją­ca w sto­warzysze­niu Tobie i Mias­tu, która podz­iękowała naszym uczniom za serce i zaan­gażowanie na rzecz idei wolon­tariatu. Wesołych Świąt!!!

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Dyrekcji, Nauczy­cielom i wszys­tkim Pra­cown­ikom Naszej Szkoły, a także Uczniom i ich Rodz­i­com
składamy serdeczne życzenia zdrowych, rados­nych i pogod­nych Świąt Bożego Nar­o­dzenia.

Życzmy również wszelkiej pomyśl­ności w życiu zawodowym i oso­bistym
w nad­chodzą­cym Nowym 2020 Roku.

Życzenia świąteczne

Miz­er­na, cicha, sta­jen­ka licha,
Peł­na niebieskiej chwały.
Oto leżą­cy, przed nami śpią­cy
W promieni­ach Jezus mały…”.
Teofil Lenar­tow­icz

Dyrekcji, Nauczy­cielom i wszys­tkim pra­cown­ikom Naszej Szkoły
składamy serdeczne życzenia
wspani­ałych Świąt Bożego Nar­o­dzenia,
spęd­zonych w pełnej ciepła i spoko­ju rodzin­nej atmos­ferze.

Życzmy również szam­pańskiej zabawy syl­we­strowej
oraz wszelkiej pomyśl­noś­ci w życiu zawodowym i oso­bistym
w nad­chodzą­cym Nowym 2018 Roku.

Samorząd Uczniows­ki