Category Archives: ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Wakacje uważamy za rozpoczęte!

Miejskie obchody inauguracji roku szkolnego 2018/2019

W naszej szkole odbyła się uroczys­tość miejskiej inau­gu­racji roku szkol­nego 2018/2019. Wśród zapros­zonych gości znaleźli się m.in. Bur­mistrz Żar Danuta Madej, wice­bur­mistrz Olaf Napiórkowski, ksiądz pro­boszcz Tadeusz Masłowski, naczel­nik wydzi­ału Oświaty Kul­tury i Sportu Elż­bi­eta Maj, kom­bat­anci, radni miejscy i dyrek­torzy żars­kich placówek oświatowych.

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste obchody rozpoczę­cia nowego roku szkol­nego 2018/2019 odbędą się w poniedzi­ałek, 3 wrześ­nia 2018 roku o godzinie 11.00, na placu apelowym w Szkole Pod­sta­wowej nr 5, ul.Okrzei 19.

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Ognisko klasy 2b na zakończenie szkoły

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018

4 wrześ­nia 2017 r. o godz. 9.00, w Szkole Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach, uroczysty apel zain­au­gurował rok szkolny 2017/2018.
Na mocy reformy oświaty stworzyliśmy, wraz z Gim­nazjum nr 3 w Żarach, jedną szkołę. Pani Dyrek­tor Mał­gorzata Sto­dul­ska przy­witała całą społeczność SP5 – uczniów, rodz­iców, nauczy­cieli, pra­cown­ików nieped­a­gog­icznych, a szczegól­nie pier­ws­zok­la­sistów, dla których jest to bardzo ważny dzień w życiu. Po apelu, wychowawcy wraz z ucz­ni­ami, udali się do sal na spotkanie.

Wszys­tkim uczniom życzymy uśmiechu na  każdy dzień nowego roku szkol­nego oraz samych dobrych ocen.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste rozpoczę­cie nowego roku szkol­nego 2017/2018 odbędzie się w poniedzi­ałek, 4 wrześ­nia 2017 roku o godzinie 9.00 na placu apelowym w Szkole Pod­sta­wowej nr 5, ul.Częstochowska.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Nowy rok szkolny 2016/2017 rozpoczęliśmy na placu apelowym naszego gim­nazjum o godz.9:00. Po apelu wszys­tkie klasy wraz z wychowaw­cami udały się do swoich gabinetów.

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Uroczyś­cie zakończyliśmy rok szkolny 2015/2016. 24 czer­wca, na placu apelowym Gim­nazjum nr 3 w Żarach dyrek­tor szkoły Jacek Olczyk wręczył nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i wspani­ałe osiąg­nię­cia sportowe.

Zakończenie roku szkolnego

Zakończe­nie roku szkol­nego odbędzie się na placu apelowym naszej szkoły dnia 24 czer­wca o godzinie 9:00, na którym nastąpi wręcze­nie nagród spec­jal­nych i wyróżnień. Po apelu zapraszamy klasy do swoich gabi­netów po odbiór świadectw.