Category Archives: ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Nowy rok szkolny 2023/2024

Nowy rok szkol­ny 2023/2024 rozpoczął uroczysty apel. Szczegól­nie serdecznie w naszych pro­gach wita­my uczniów klas pier­wszych, których wychowaw­czynie to: Pani Moni­ka Sokals­ka (1a) i Pani Ewa Elmer (1b). Mamy nadzieję, że nowy rok szkol­ny przyniesie wszys­tkim wiele nowych doświad­czeń i radoś­ci. Powodzenia!!!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022–2023

Uroczysty apel rozpoczął nowy rok szkol­ny 2022–2023 w naszej szkole. Szczególne serdecznie wita­my nowych uczniów klas pier­wszych, których wychowaw­ca­mi są panie: Marzena Polit — kl. 1a i Syl­wia Lid­win — kl. 1b. Wszys­tkim uczniom życzymy fas­cynu­ją­cych doświad­czeń pod­czas zgłębia­nia tajników wiedzy oraz pozy­ty­wnych osiąg­nięć i dobrych wyników. Spoko­jnego i fas­cynu­jącego nowego roku szkol­nego!!! Niech nau­ka będzie przy­godą i dobrą zabawą! 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 — galeria

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 — godziny dla poszczególnych roczników

Infor­mu­je­my o godz­i­nach rozpoczy­na­ją­cych rok szkol­ny 2021/2022 w Szkole Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach.

Klasy I — III godz­i­na 9.00

Klasy IVVI godz­i­na 9.45

Klasy VIIVIII godz­i­na 10.30

Przy­pom­i­namy o uroczystym stro­ju galowym oraz zasadach dys­tan­su społecznego i maseczkach.

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 — fotorelacja

Ten niełatwy rok szkol­ny 2020/2021 odchodzi już do his­torii. Dzięku­je­my, Wam — Uczniowie, że podołal­iś­cie wszys­tkim tru­dom i zakończyliś­cie go z wielo­ma sukce­sa­mi: naukowy­mi, kul­tur­al­ny­mi czy sportowy­mi. Pożeg­nal­iśmy z łezką w oku absol­wen­tów klas ósmych, będzie nam Was brakowało. Wszys­tkim: Uczniom, Rodz­i­com, Pra­cown­ikom Szkoły i
Nauczy­cielom dzięku­je­my! Zapraszam do obsz­ernej fotorelacji 😉

Polonezem zakończyli naukę w naszej szkole!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

W dobie pan­demii, a w związku z tym w pełnym reżimie san­i­tarnym rozpoczęliśmy nowy rok szkol­ny 2020/2021. Szczegól­nie serdecznie wita­my uczniów klas pier­wszych, którzy rozpoczy­na­ją swo­ją ośmi­o­let­nią przy­godę z naszą szkołą. Opieką otoczą ich panie Moni­ka Sokals­ka (1a) i Iwona Żołudź (1b). Miło Was widzieć, uczyn­imy wszys­tko, abyś­cie czuli się u nas wyjątkowo! Wita­my także uczniów klas starszych, którzy z pewnoś­cią po praw­ie półrocznym doświad­cze­niu zdal­nego naucza­nia chęt­nie zasiądą w ławkach 😉

Ogłaszamy początek wakacji!!!

Zakończenie roku szkolnego w dobie pandemii

Zakończyliśmy rok szkol­ny 2019/2020. Inaczej niż doty­chczas, bo w dobie trwa­jącej pan­demii. Nie było uroczys­tego apelu dla uczniów całej szkoły, gdyż każ­da z klas żeg­nała się z wychowaw­ca­mi o innej godzinie, nie w klasach, a na boiskach szkol­nych czy placu apelowym, w pełnym reżimie san­i­tarnym, z zachowaniem mak­si­mum bez­pieczeńst­wa! Bez dum­nych ze swoich Dzieci Rodz­iców, zapros­zonych goś­ci…

Życzenia od Pani Burmistrz, Danuty Madej, dla Rodziców, Uczniów i Nauczycieli