Category Archives: DLA KANDYDATÓW

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

Poniżej zamieszczamy aktu­alny wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

Wykaz

 

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo,

zapraszamy przyszłych Uczniów i Rodz­iców do naszej szkoły!

Spotkanie z Przedszkolakami i Ich Rodzicami

16 maja kole­jny raz odwiedz­iły nas przed­szko­laki wraz z rodzi­cami. Przys­zli uczniowie klas pier­wszych brali udział w zaję­ci­ach wokalno — tanecznych. Dzieci pod­czas zabaw ćwiczyły emisję głosu i grę na instru­men­tach perkusyjnych. Nauczyły się frag­mentu piosenki pt. “Zaczarowany fortepian” w połącze­niu z ukła­dem tanecznym. Spotkanie zakończyło się prezen­tacją dla rodziców.

Spotkanie z przedszkolakami i ich rodzicami

10.04.2018 r. spotkaliśmy się po raz kole­jny z przed­szko­lakami i ich rodzi­cami. Dzieci uczest­niczyły w zaję­ci­ach muzyczno-ruchowych. Wspól­nie ze starszymi kolegami z klas trze­cich, pod okiem pani Izabeli Par­tyki, poz­nały układy taneczne cheer­lead­erek. Przy­go­towały krótki układ taneczny, który zaprezen­towały swoim rodz­i­com na zakończe­nie spotkania.

Oswajamy ze szkołą

22 marca br. odbyło się, w ramach cyklu „OSWAJAMY ZE SZKOŁĄ”, drugie spotkanie z rodzi­cami dzieci, które od 1 wrześ­nia będą uczęszczały do naszej szkoły. Jego kon­cepcją było uświadomie­nie rodz­i­com, że szkoła NIE TYLKO UCZY, ale rozwija małe i duże tal­enty dzieci.

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 — zmiana terminu

Szanowni Państwo,

zmi­ana ter­minu składa­nia wniosków o przyję­cie dziecka do szkoły!

Nowy ter­min przyj­mowa­nia wniosków wydłużony zostaje do 11 kwiet­nia 2018 roku do godz. 15:00.

Oswajanie ze szkołą

15 i 16 marca br. odwiedz­iły naszą szkołę przys­zli pier­ws­zok­lasiści z Miejskiego Przed­szkola nr 10 i Miejskiego Przed­szkola nr 8 Misia Usza­tka. W ten sposób rozpoczął się cykl spotkań pt. „Oswa­janie ze szkołą”. W ramach cyklu przewidziane są spotka­nia z dziećmi oraz ich rodzicami.

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo,

zapraszamy przyszłych Uczniów i Rodz­iców do naszej szkoły. Zapisy już trwają. Przyj­mu­jemy dzieci do:

  • klasy pier­wszej szkoły podstawowej,
  • do klasy IV, która będzie objęta autorskim pro­gramem rozwi­ja­ją­cym różne akty­wności ruchowe,
  • do klasy VII sportowej o pro­filu lekkoatletycznym.

Tu zna­jdziecie Państwo infor­ma­cje związane z rekrutacją:

Testy sprawnościowe do lekkoatletycznej klasy sportowej

Testy sprawnoś­ciowe do lekkoatle­ty­cznej klasy sportowej już w poniedzi­ałek 12 czer­wca 2017 r.
W hali Gim­nazjum nr 3 w Żarach przy ulicy Okrzei 19 odbędą się kwal­i­fika­cyjne testy sprawnoś­ciowe dla kandy­datów do sportowej klasy lekkoatle­ty­cznej, która pow­stanie przy Szkole Pod­sta­wowej nr 5 w Żarach. W tes­tach mogą brać udział uczniowie klas szóstych (rocznik 2004 lub 2005), którzy mają wypełnione i pod­pisane przez rodz­iców podanie (można je znaleźć na stronie SP 5: http://www.sp5.zary.prv.pl/ )
Zapraszamy !!!

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017

Poniżej zamieszczamy aktu­alny wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

 

KLASA 1 — rok szkolny 2015/2016

KLASA 2 — rok szkolny 2015/2016

KLASA 3 — rok szkolny 2015/2016