Category Archives: DLA KANDYDATÓW (Rekrutacja 2020/2021)

Rekrutacja 2020/2021 — lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej

Prezen­tu­jemy Państwu listę uczniów przyję­tych do klasy pier­wszej Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach. Lista dostępna pod linkiem.

Ogłoszenie

Rekrutacja 2020/2021

Szanowni Rodz­ice proszę wypełnić i pod­pisać oświad­cze­nie woli potwierdzenia przyję­cia dziecka do szkoły do dnia 23 marca 2020r. (kliknij, żeby pobrać) i  przesłać skan pisma drogą email-ową na adres: sp5zary@wp.pl lub wysłać pismo pocztą (zwykły list ) na adres szkoły: Szkoła Pod­sta­wowa Nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów ul. Okrzei 10 68–200 Żary.

Lista dzieci zak­wal­i­fikowanych do klasy I do Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach na rok szkolny 2020/2021

Oświad­cze­nie woli potwierdzenia przyję­cia dziecka do szkoły do dnia 23 marca 2020r.

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

Poniżej zamieszczamy aktu­alny wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

Wykaz

 

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo,

zapraszamy przyszłych Uczniów i Rodz­iców do naszej szkoły!

Spotkanie z Przedszkolakami i Ich Rodzicami

16 maja kole­jny raz odwiedz­iły nas przed­szko­laki wraz z rodzi­cami. Przys­zli uczniowie klas pier­wszych brali udział w zaję­ci­ach wokalno — tanecznych. Dzieci pod­czas zabaw ćwiczyły emisję głosu i grę na instru­men­tach perkusyjnych. Nauczyły się frag­mentu piosenki pt. “Zaczarowany fortepian” w połącze­niu z ukła­dem tanecznym. Spotkanie zakończyło się prezen­tacją dla rodziców.

Spotkanie z przedszkolakami i ich rodzicami

10.04.2018 r. spotkaliśmy się po raz kole­jny z przed­szko­lakami i ich rodzi­cami. Dzieci uczest­niczyły w zaję­ci­ach muzyczno-ruchowych. Wspól­nie ze starszymi kolegami z klas trze­cich, pod okiem pani Izabeli Par­tyki, poz­nały układy taneczne cheer­lead­erek. Przy­go­towały krótki układ taneczny, który zaprezen­towały swoim rodz­i­com na zakończe­nie spotkania.

Oswajamy ze szkołą

22 marca br. odbyło się, w ramach cyklu „OSWAJAMY ZE SZKOŁĄ”, drugie spotkanie z rodzi­cami dzieci, które od 1 wrześ­nia będą uczęszczały do naszej szkoły. Jego kon­cepcją było uświadomie­nie rodz­i­com, że szkoła NIE TYLKO UCZY, ale rozwija małe i duże tal­enty dzieci.

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 — zmiana terminu

Szanowni Państwo,

zmi­ana ter­minu składa­nia wniosków o przyję­cie dziecka do szkoły!

Nowy ter­min przyj­mowa­nia wniosków wydłużony zostaje do 11 kwiet­nia 2018 roku do godz. 15:00.

Oswajanie ze szkołą

15 i 16 marca br. odwiedz­iły naszą szkołę przys­zli pier­ws­zok­lasiści z Miejskiego Przed­szkola nr 10 i Miejskiego Przed­szkola nr 8 Misia Usza­tka. W ten sposób rozpoczął się cykl spotkań pt. „Oswa­janie ze szkołą”. W ramach cyklu przewidziane są spotka­nia z dziećmi oraz ich rodzicami.