Category Archives: FIZYKA

Energetyczny autobus

14 listopada dwie klasy z naszej szkoły odwiedz­iły auto­bus ener­gety­czny, czyli mobilne cen­trum edukacyjno-informacyjne prze­ci­wdzi­ała­nia zmi­anom kli­matu. Auto­bus wyposażony był w środki eduka­cyjne doty­czące odnaw­ial­nych źródeł energii, ener­gooszczęd­nego oświ­etle­nia, efek­ty­wności ener­gety­cznej i ochrony środowiska.

Wycieczki edukacyjne do Zielonej Góry

W ramach pro­jektu „Poprawa Jakości Ksz­tałce­nia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjon­al­nym” 140 uczniów klas gim­naz­jal­nych bierze udział w wycieczkach eduka­cyjnych do Zielonej Góry. Wyjazd obe­j­muje udział w warsz­tat­ach eduka­cyjnych w Parku Naukowo – Tech­no­log­icznym Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, zwiedzanie Cen­trum Nauki Kepler (Plan­e­tar­ium) oraz Cen­trum Przyrodniczego.

Nauka przez doświadczenia = świetna zabawa

Młody Odkrywca z wizytą w ZSB

9 listopada br. pani Jolanta Zabawa, wraz z ucz­ni­ami biorą­cymi udział w zaję­ci­ach pro­jek­towych “Młody odkry­wca” i ” Matem­atyka i jej prak­ty­czne zas­tosowanie”, była z wiz­ytą studyjną w Zes­pole Szkół Budowlanych. W trak­cie tych odwiedzin uczniowie brali udział w ekspery­men­tach fizy­cznych orga­ni­zowanych przez nauczy­ciela i uczniów Budowlanki.

Naukowy piknik

Dnia  25 czer­wca  2016 roku w Łęknicy w Parku Mużakowskim odbył się piknik naukowo – tech­no­log­iczny. Uczest­nicy pikniku mieli okazję miedzy innymi obser­wować ekspery­menty przeprowadzane przez pra­cown­ików Cen­trum Nauki Keplera z Zielonej Góry. 

Wyróżnienie w konkursie Cassini Scientist for a Day 2015

Mał­gorzata Chudzik klasa 1c otrzy­mała wyróżnie­nie w konkur­sie Cassini Sci­en­tist for a Day 2015, który pole­gał na napisa­niu pracy na jeden z trzech tem­atów. Mał­gorzata wybrała temat Trzy księżyce Sat­urna (Tetyda, Ence­ladus, Mimas) oraz pierś­cie­nie Sat­urna, a praca oce­ni­ana była w kat­e­gorii grupy wiekowej 13 — 15 lat. Orga­ni­za­torzy konkursu to: Cen­trum Badań Kos­micznych (CBK) i Cen­trum Nauki Kopernik (CNK).

Zaćmienie Słońca

Dnia 20 marca uczniowie naszego gim­nazjum pod opieką nauczy­ciela fizyki Jolanty Zabawy oglą­dali zaćmie­nie Słońca przy pomocy teleskopu z fil­trem oraz przez szy­bki spawalnicze.

Terminy konkursów przedmiotowych organizowanych w roku szkolnym 2013/2014

Przed­staw­iamy ter­mi­narz konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych przez Lubuskiego Kura­tora Oświaty w roku szkol­nym 2013/2014

Pytania i odpowiedzi do konkursów przedmiotowych

Przed­staw­iamy zestawy pytań i odpowiedzi doty­czące konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych w roku szkol­nym 2012/2013 przez Lubuskiego Kura­tora Oświaty.

39 reprezentantów konkursów rejonowych

Zamieszczamy listy uczniów naszego gim­nazjum zak­wal­i­fikowanych do etapów rejonowych konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych przez Lubuskiego Kura­tora Oświaty w roku szkol­nym 2012/2013.