LOGOPEDA

„Dziecko chce być dobre. 
Jeśli nie umie-naucz.
Jeśli nie wie-wytłumacz.
Jeśli nie może-pomóż…”

Janusz Kor­czak

Zaburzenia mowy czy też wady wymowy to zjawisko coraz bardziej powszechne wśród dzieci w wieku przed­szkol­nym czy wczes­noszkol­nym. Nieko­ry­gowane mogą w znacznym stop­niu utrud­niać osią­ganie sukcesów w nauce. Jak to się może ujaw­niać? Między innymi poprzez trud­ności w nauce czy­ta­nia i pisa­nia. Jeżeli dziecko źle wymawia poz­nawane głoski, to również źle je nazywa, źle zapisuje, a co za tym idzie, źle je odczy­tuje. Póki mate­riał do przys­wo­je­nia nie jest jeszcze zbyt obsz­erny, dziecko sobie radzi, najczęś­ciej zastępu­jąc w wyrazach czy prostych zda­ni­ach jedne głoski innymi. Wraz z roz­wo­jem słown­ictwa zaczy­nają się pojaw­iać agra­matyzmy, trud­ności z praw­idłową budową zdań. Niestety wiąże się to z tym, że dzieci często osią­gają w szkole wyniki poniżej swoich możli­wości, co z kolei może wpły­wać ujem­nie na ich sto­sunek do nauki, szkoły czy cho­ci­ażby kolegów.

Logo­pe­dia zaj­muje się ksz­tał­towaniem mowy, zapo­b­ie­ganiem zaburzeniom mowy i ich usuwaniem, troską o kul­turę żywego słowa. Ter­apia logope­dy­czna obe­j­muje odd­zi­ały­wa­nia korek­cyjne w zakre­sie niepraw­idłowych czyn­ności mowy. Zaję­cia logope­dy­czne orga­nizuje się dla dzieci z zaburzeni­ami mowy, które powodują zaburzenia komu­nikacji językowej oraz utrud­ni­ają naukę. Zaję­cia są  prowad­zone indy­wid­u­al­nie lub w grupie ( 2– 4 dzieci).

Zada­nia logopedy:

1) przeprowadzanie badań wstęp­nych, w celu ustal­e­nia stanu mowy u dzieci;

2) diag­no­zowanie logope­dy­czne oraz orga­ni­zowanie pomocy logopedycznej;

3) prowadze­nie ter­apii logope­dy­cznej  dzieci, u których stwierd­zono niepraw­idłowości w roz­woju mowy ;

4) orga­ni­zowanie pomocy logope­dy­cznej dla dzieci z trud­noś­ci­ami w czy­ta­niu i pisa­niu przy ścisłej współpracy z nauczy­cielami prowadzą­cymi zaję­cia z zakresu pro­fi­lak­tyki logopedycznej.

Cele zajęć logopedycznych

Zaję­cia logope­dy­czne mają charak­ter zajęć spec­jal­isty­cznych. Są nimi objęci uczniowie z klas I – III, u których stwierd­zono zaburzenia mowy (wady wymowy).

Cele ogólne zajęć logope­dy­cznych:
• Ksz­tał­towanie praw­idłowej mowy poprzez kory­gowanie zaburzeń fone­ty­cznych, leksykalnych i gra­maty­cznych.
• Sty­mu­lowanie praw­idłowego roz­woju mowy.
• Doskonale­nie umiejęt­ności komu­nika­cyjnych dziecka oraz posługi­wa­nia się włas­nym aparatem mowy.
• Uwrażli­wianie wychowanków, jak istotną i pod­sta­wową umiejęt­noś­cią jest poprawna artyku­lacja, by sami zdawali sobie sprawę, dlaczego tak ważne są sys­tem­aty­czne ćwiczenia logope­dy­czne ( w szkole i w domu).
• Naw­iązanie dobrych kon­tak­tów z ucz­ni­ami oraz ich rodzicami.

• Rozwi­janie pamięci, wyobraźni, twór­czego myślenia.

W ramach ter­apii logope­dy­cznej dzieci wykonują liczne ćwiczenia mające na celu elim­i­nowanie zaburzeń mowy i rozwi­janie kom­pe­tencji komu­nika­cyjnych. Są to m.in. ćwiczenia odd­e­chowe, fona­cyjne, głosowe. Ważnymi ćwiczeni­ami są te uspraw­ni­a­jące moto­rykę narządów artyku­la­cyjnych, czyli języka, warg, pod­niebi­enia miękkiego, policzków. Dziecko wzbo­gaca słown­ictwo, ćwiczy pamięć, wyra­bia nawyki poprawnego mówienia.

Zaję­cia. mają formę zabawy, prze­b­ie­gają w miłej i przy­jaznej atmos­ferze. Opier­ają się na różnego rodzaju grach i zabawach logope­dy­cznych, wier­szykach, piosenkach, his­to­ryjkach obrazkowych. Mówimy, opowiadamy, pow­tarzamy, komen­tu­jemy, rozmawiamy.

Zaję­cia prowadzi pani Mag­dalena Kińska.

Odby­wają się one:

w poniedzi­ałek w godz. 13.40–14.20, 14.35–15.20 i 15.20–16.05,

w środę o godz. 14.35–15.20

w czwartek o godz. 8.00–8.45, 11.45–12.30 i 14.35–15.20

oraz w piątek 11.45 — 12.30 i 13.40–14.25.