Category Archives: OGŁOSZENIA

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Rekrutacja 2020/2021

Szanowni Rodz­ice proszę wypełnić i pod­pisać oświad­cze­nie woli potwierdzenia przyję­cia dziecka do szkoły do dnia 23 marca 2020r. (kliknij, żeby pobrać) i  przesłać skan pisma drogą email-ową na adres: sp5zary@wp.pl lub wysłać pismo pocztą (zwykły list ) na adres szkoły: Szkoła Pod­sta­wowa Nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów ul. Okrzei 10 68–200 Żary.

Lista dzieci zak­wal­i­fikowanych do klasy I do Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach na rok szkolny 2020/2021

Oświad­cze­nie woli potwierdzenia przyję­cia dziecka do szkoły do dnia 23 marca 2020r.

Komunikat!

Zapraszamy do magicznej piątki

Dyrek­tor, uczniowie i nauczy­ciele Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 w Żarach mają zaszczyt zaprosić Przed­szko­laków wraz z Rodzi­cami na DZIEŃ OTWARTY pod hasłem „ Z wiz­ytą w mag­icznej piątce“, który odbędzie się 5 marca (czwartek) 2020 roku o godz. 16.30.

Ferie — spędź je aktywnie!!!


Rekrutacja na nowy rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo,

zapraszamy przyszłych Uczniów i Rodz­iców do naszej szkoły!

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste obchody rozpoczę­cia nowego roku szkol­nego 2018/2019 odbędą się w poniedzi­ałek, 3 wrześ­nia 2018 roku o godzinie 11.00, na placu apelowym w Szkole Pod­sta­wowej nr 5, ul.Okrzei 19.

Dołącz do klasy lekkoatletycznej!

Szkoła Pod­sta­wowa nr 5 w Żarach im. Pol­s­kich Noblistów, we współpracy z MLKS Agros Żary, zaprasza uczniów klas VI do składa­nia podań do klasy o pro­filu lekkoatle­ty­cznym w roku szkol­nym 2018/2019. Poda­nia należy składać do 29 czer­wca 2018 r. w sekre­taria­cie Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 ul. Okrzei 19 w Żarach.