Category Archives: OGŁOSZENIA


Rekrutacja na nowy rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo,

zapraszamy przyszłych Uczniów i Rodz­iców do naszej szkoły!

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste obchody rozpoczę­cia nowego roku szkol­nego 2018/2019 odbędą się w poniedzi­ałek, 3 wrześ­nia 2018 roku o godzinie 11.00, na placu apelowym w Szkole Pod­sta­wowej nr 5, ul.Okrzei 19.

Dołącz do klasy lekkoatletycznej!

Szkoła Pod­sta­wowa nr 5 w Żarach im. Pol­s­kich Noblistów, we współpracy z MLKS Agros Żary, zaprasza uczniów klas VI do składa­nia podań do klasy o pro­filu lekkoatle­ty­cznym w roku szkol­nym 2018/2019. Poda­nia należy składać do 29 czer­wca 2018 r. w sekre­taria­cie Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 ul. Okrzei 19 w Żarach.

Zapraszamy na Festyn Rodzinny!

Regulamin na spotkanie z Prezydentem RP

Reg­u­lamin na spotkanie z Prezy­den­tem RP

w dniu 31 sty­cz­nia 2018r. 

LINK

Mikołajki 2017

Dla wszys­t­kich, którzy kochają zimę i świętego Mikołaja, a  w szczegól­ności prezenty, mamy ważną infor­ma­cję!
6 grud­nia 2017 r. (środa) uczniowie, którzy nie chcą być w tym dniu pytani, muszą mieć pod­czas zajęć na głowie czapkę św.  Mikołaja.

Poz­draw­iamy. S.U.

Andrzejki

Uwaga!!!
W czwartek 30 listopada Samorząd Szkolny zaprasza wszys­t­kich chęt­nych uczniów do bib­lioteki szkol­nej (pokój nauczy­ciel­ski) z okazji ANDRZEJEK.

Konkurs — plakat anglojęzyczny z okazji Halloween

Zapraszamy wszys­t­kich chęt­nych uczniów do wzię­cia udzi­ału w konkur­sie na naj­ciekawszy plakat ang­iel­sko­języ­czny z okazji Hal­loween. Prace można przy­go­towywać indy­wid­u­al­nie lub w zespołach 2-osobowych. Ter­min odd­a­nia prac upływa 27 października.

Pola Nadziei

Pola Nadziei” to między­nar­o­dowy pro­gram real­i­zowany przez hos­picja. Jego zadaniem jest nie tylko pozyski­wanie pieniędzy na rzecz potrze­bu­ją­cych, ale przede wszys­tkim propagowanie idei niesienia bez­in­tere­sownej pomocy. Sym­bolem pro­gramu są żonkile.