Category Archives: PLASTYKA

Orzeł Biały — nasza duma

9 kwiet­nia 2018 roku w Muzeum Ziemi Lubuskiej odbyła się Gala pod­sumowu­jąca etap okrę­gowy ogólnopol­skiego konkursu plas­ty­cznego „Orzeł Biały — nasza duma” orga­ni­zowanego przez Kance­larię Sen­atu Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej. Na uroczystą Galę zapros­zono wszys­t­kich uczest­ników biorą­cych udział w konkur­sie. Naszą szkołę reprezen­towały: Julia Rab­iega w kat­e­gorii klas IV-VII oraz Ada Kwiatkowska i Zuzanna Kuczma w kat­e­gorii szkół ponadpodstawowych.

Michał najlepszy w Wojewódzkim Konkursie na prezentację multimedialną.

68 prac z całego woj. lubuskiego wpłynęło na konkurs pn. „Deka­log Przy­jaznego Kibica” oraz 27 na prezen­tację mul­ti­me­di­alną pn. „Poko­jowy Kibic”, które zostały zre­al­i­zowane w ramach Wojew­ódzkiego Pro­gramu Edukacyjno-Wychowawczego pn. „Bez­pieczne Gimnazjum”.

Wystawa prac Stanisława Antosza

W dniu 22 października 2014 r. uczniowie Gim­nazjum nr 3 obe­jrzeli wys­tawę obrazów Stanisława Antosza pt. „Wys­tawa, której nie było”. Dwadzieś­cioro uczniów naszej szkoły wraz z opiekunem świ­etl­icy panią Edytą Lachowską podzi­wiało prace żarskiego malarza prezen­towane w Salonie Wys­taw Artystycznych.

X lat Polski w Unii Europejskiej

1 maja rozstrzyg­nięty został konkurs na prezen­tację mul­ti­me­di­alną „X lat Pol­ski w UE” dla uczniów szkół gim­naz­jal­nych. Najlep­szą prezen­tację wykonał Michał Reszel, uczeń klasy II b naszego Gim­nazjum, który zajął I miejsce i w nagrodę otrzy­mał aparat fotograficzny ufun­dowany przez Urząd Miasta w Żarach.