Category Archives: SPORT

Świetny występ lekkoatletów

W Zielonej Górze odbył się Halowy Mityng Noworoczny, w którym wys­tar­towali lekkoatleci z naszej szkoły. Uczniowie „Piątki” aż 11 razy pla­sowali się w pier­wszych trójkach i aż sied­miokrot­nie wygry­wali swoje konkurencje.

Mikołajkowe halowe zawody lekkoatletyczne

Uczniowie naszej szkoły, którzy biorą udział w pro­gramie „Lekkoatle­tyka dla Każdego” wys­tąpili w Mikoła­jkowych Halowych Zawodach Lekkoatle­ty­cznych w Zielonej Górze, gdzie rywal­i­zowali z zawod­nikami z Niemiec i Zielonej Góry w bie­gach na 40 i 60 m, w skoku w dal, skoku wzwyż i w sztafe­cie wahadłowej.

Brąz w powiecie w minikoszykówce

4 grud­nia 2018r. drużyna dziew­cząt brała udział w Powia­towej Olimpiadzie Młodzieży Igrzysk Dzieci w minikoszykówce. Dziew­częta roze­grały bardzo ciężkie mecze z SP 2 Żary, SP 2 Lub­sko i SP Jasień. W każdym meczu wal­czyły dziel­nie do ostat­niego gwiz­dka. Ostate­cznie zdobyły brą­zowe medale. Wielkie grat­u­lacje dziewczyny!!!!!

Baw się razem z nami

29.11.2018r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 5 w Żarach odbyła się XX już edy­cja turnieju sportowo-rekreacyjnego „Baw się razem z nami”. Wzięły w nim udział drużyny reprezen­tu­jące żarskie szkoły pod­sta­wowe. Uczniowie rywal­i­zowali ze sobą na zasadzie wyś­cigów rzędów w pięt­nastu konkurenc­jach, każda z nich nagradzana była niespodziankami-łakociami.

Srebro dziewcząt w minikoszykówce

27.11.2018r. odbyły się roz­gry­wki dziew­cząt w minikoszykówce w ramach Żars­kich Igrzysk Dzieci. Nasze dziew­częta zajęły drugie miejsce i awan­sowały do zawodów powiatowych.

Drugie miejsce w badmintonie

Drużyna chłopców naszej szkoły w składzie: Daniel Białonoga, Marcin Jung i Piotr Świdz­iński zajęła drugie miejsce w mis­tr­zost­wach powiatu w bad­mintonie. Gratulujemy!

Zawody powiatowe w unihokeja

W Szkole Pod­sta­wowej nr 10 w Żarach odbył się turniej w uni­hokeja dziew­cząt i chłopców. Były to mis­tr­zostwa szkół pod­sta­wowych w kat­e­gorii dzieci starszych. Nasze drużyny zajęły drugie miejsce, tuż za ekipami z “Dziesiątki”. Gratulujemy!

Dołącz do klasy lekkoatletycznej!

Szkoła Pod­sta­wowa nr 5 w Żarach im. Pol­s­kich Noblistów, we współpracy z MLKS Agros Żary, zaprasza uczniów klas VI do składa­nia podań do klasy o pro­filu lekkoatle­ty­cznym w roku szkol­nym 2018/2019. Poda­nia należy składać do 29 czer­wca 2018 r. w sekre­taria­cie Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 ul. Okrzei 19 w Żarach.

Mistrzostwa Województwa Lubuskiego młodzików

W Słu­bi­cach odbyły się Mis­tr­zostwa Wojew­ództwa Lubuskiego młodzików, w których świet­nie star­towali zawod­nicy z lekkoatle­ty­cznych klas sportowych z SP 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach, zdoby­wa­jąc aż 12 medali.

Sukces piłkarzy

13.06.2018r. okazał się szczęśliwy dla piłkarzy SP 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach. W finale wojew­ódzkim Igrzysk Młodzieży Szkol­nej wygral­iśmy wszys­tkie mecze i zdobyliśmy złote medale.