Category Archives: JĘZYK ANGIELSKI

Laureat z języka angielskiego

Michał Cza­iński z klasy 8a zdobył tytuł Lau­re­ata Wojew­ódzkiego Konkursu Języka Ang­iel­skiego na etapie wojew­ódzkim. Michała przy­go­towywała i wspier­ała Pani Jolanta Bujak. Gratulujemy!

Przegląd Piosenki Obcojęzycznej

Już po raz dziewiąty nasza szkoła była orga­ni­za­torem przeglądu, w którym wys­tępowali uczniowie klas IV-VII. Impreza odbyła się w sali wid­owiskowej LUNA, a swoją obec­noś­cią w tym roku zaszczy­cili nas reprezen­tanci Szkół Pod­sta­wowych nr 1, 2, 3 i 8, pięknie śpiewa­jąc nie tylko po ang­iel­sku, ale również po hisz­pańsku, a nawet czesku. Zabawa była wspani­ała! Do zobaczenia za rok!!!

Konkurs Języka Angielskiego “Master Of English”

23 maja w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 odbyła się kole­jna edy­cja konkursu, w którym brali udział uczniowie wszys­t­kich żars­kich pod­stawówek, oczy­wiś­cie ci, którzy najlepiej władają językiem ang­iel­skim. Naszą szkołę w tym roku reprezen­towali uczniowie klas siód­mych: Emilia Sza­tkowska, Jan Siwek i Mateusz Bujak. Nie udało się zająć miejsc na podium, ale kole­jne doświad­czenia zdobyte!

Amerykańscy żołnierze w naszej szkole

14 grud­nia Szkołę Pod­sta­wową nr 5 w Żarach odwiedzili amerykańscy żołnierze. Towarzyszyła im pani naczel­nik, Agnieszka Izdeb­ska, która reprezen­towała Urząd Miasta Żary. Nauczy­ciele, wraz z ucz­ni­ami, przy­go­towali pro­gram artysty­czny z mnóst­wem świątecznych atrakcji oraz niespodzianek. Goś­cie zostali pow­i­tani przez Świętego Mikołaja, a następ­nie mieli okazję poz­nać pol­skie trady­cje świąteczne.

Europejski Dzień Języków

26 wrześ­nia obchodz­imy Europe­jski Dzień Języków (EDJ). To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inic­jatywy Rady Europy, której siedz­ibą jest Stras­burg. Z okazji Dnia Języków orga­ni­zowane są w całej Europie liczne i różnorodne wydarzenia: począwszy od imprez przez­nac­zonych dla dzieci i odby­wa­ją­cych się z ich udzi­ałem, poprzez spec­jalne pro­gramy radiowe i telewiz­yjne, kursy językowe oraz konferencje.

Konkurs — plakat anglojęzyczny z okazji Halloween

Zapraszamy wszys­t­kich chęt­nych uczniów do wzię­cia udzi­ału w konkur­sie na naj­ciekawszy plakat ang­iel­sko­języ­czny z okazji Hal­loween. Prace można przy­go­towywać indy­wid­u­al­nie lub w zespołach 2-osobowych. Ter­min odd­a­nia prac upływa 27 października.

Wyśpiewały sukces!

I tym razem reprezen­tan­tki Gim­nazjum nr 3 wyśpiewały sukces na III Powia­towym Konkur­sie Piosenki Ang­iel­skiej i Niemieckiej.

Nikolas na wojewódzkich

Niko­las Wołek kl. 3b  zak­wal­i­fikował się do wojew­ódzkiego etapu konkursu z języka ang­iel­skiego, orga­ni­zowanego przez Kura­to­rium Oświaty. Do rejonu przeszedł z drugim wynikiem, wśród wszys­t­kich zakwalifikowanych.

Ania na powiatach wyśpiewała 3 miejsce.

Anna Gielicz z Gim­nazjum Nr 3 w Żarach zajęła III miejsce na Powia­towym Konkur­sie Piosenki Ang­iel­skiej i Niemieck­iej. Ania zaśpiewała po ang­iel­sku piosenkę „Stay”.

Terminy konkursów przedmiotowych organizowanych w roku szkolnym 2013/2014

Przed­staw­iamy ter­mi­narz konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych przez Lubuskiego Kura­tora Oświaty w roku szkol­nym 2013/2014