Category Archives: JĘZYK ANGIELSKI

Kulinarna podróż dookoła świata…

Uczniowie klas 6b i 6c z p. Jolan­tą Bujak wybrali się w podróż dookoła świa­ta.… I zebrali przepisy na pyszne dania. Dobrze, że znamy ang­iel­s­ki 😉

Happy Valentine’s Day

Walen­tyn­ki każdy lubi, my też 😉 Na lekcji języ­ka ang­iel­skiego układal­iśmy wier­szy­ki w języku ang­iel­skim. HAPPY VALENTINE’S DAY❤❤❤ Kl. 4a, 5a, 6b, 6c, 7c z p. Jolan­tą Bujak

Shrove Tuesday

W Polsce objadamy się pączka­mi w Tłusty Czwartek, a w Anglii … naleśnika­mi 😉  Tym razem na lekcji języ­ka ang­iel­skiego roz­maw­ial­iśmy o trady­cji Shrove Tues­day 😉 SMACZNEGO. Uczniowie kl. 6c, 6b, 7c z p. Jolan­tą Bujak

Na lekcji angielskiego powstaje miasteczko

Na ang­iel­skim świet­nie się baw­imy😀 Tym razem zbu­dowal­iśmy miasteczko, które pięknie opisu­je­my po ang­iel­sku i wskazu­je­my drogę. Klasa 3a z p. Jolan­tą Bujak

Dzień Matki

Uczniowie klas III I IV wraz z nauczy­cielką j. ang­iel­skiego, p. Jolan­tą Bujak, przy­go­towali niespodziankę dla mam z okazji  ich świę­ta — piękne kart­ki z życzeni­a­mi po ang­iel­sku. Sto lat dla wszys­t­kich Mam!

Laureat z języka angielskiego

Michał Cza­ińs­ki z klasy 8a zdobył tytuł Lau­re­a­ta Wojew­ódzkiego Konkur­su Języ­ka Ang­iel­skiego na etapie wojew­ódzkim. Michała przy­go­towywała i wspier­ała Pani Jolan­ta Bujak. Grat­u­lu­je­my!

Przegląd Piosenki Obcojęzycznej

Już po raz dziewią­ty nasza szkoła była orga­ni­za­torem przeglą­du, w którym wys­tępowali uczniowie klas IV-VII. Impreza odbyła się w sali wid­owiskowej LUNA, a swo­ją obec­noś­cią w tym roku zaszczy­cili nas reprezen­tan­ci Szkół Pod­sta­wowych nr 1, 2, 3 i 8, pięknie śpiewa­jąc nie tylko po ang­iel­sku, ale również po hisz­pańsku, a nawet czesku. Zabawa była wspani­ała! Do zobaczenia za rok!!!

Konkurs Języka Angielskiego “Master Of English”

23 maja w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 odbyła się kole­j­na edy­c­ja konkur­su, w którym brali udzi­ał uczniowie wszys­t­kich żars­kich pod­stawówek, oczy­wiś­cie ci, którzy najlepiej włada­ją językiem ang­iel­skim. Naszą szkołę w tym roku reprezen­towali uczniowie klas siód­mych: Emil­ia Sza­tkows­ka, Jan Siwek i Mateusz Bujak. Nie udało się zająć miejsc na podi­um, ale kole­jne doświad­czenia zdobyte!

Amerykańscy żołnierze w naszej szkole

14 grud­nia Szkołę Pod­sta­wową nr 5 w Żarach odwiedzili amerykańs­cy żołnierze. Towarzyszyła im pani naczel­nik, Agniesz­ka Izdeb­s­ka, która reprezen­towała Urząd Mias­ta Żary. Nauczy­ciele, wraz z ucz­ni­a­mi, przy­go­towali pro­gram artysty­czny z mnóst­wem świątecznych atrakcji oraz niespodzianek. Goś­cie zostali pow­i­tani przez Świętego Mikoła­ja, a następ­nie mieli okazję poz­nać pol­skie trady­c­je świąteczne.

Europejski Dzień Języków

26 wrześ­nia obchodz­imy Europe­js­ki Dzień Języków (EDJ). To coroczne świę­to języków ustanowione zostało w 2001 roku z inic­jaty­wy Rady Europy, której siedz­ibą jest Stras­burg. Z okazji Dnia Języków orga­ni­zowane są w całej Europie liczne i różnorodne wydarzenia: począwszy od imprez przez­nac­zonych dla dzieci i odby­wa­ją­cych się z ich udzi­ałem, poprzez spec­jalne pro­gramy radiowe i telewiz­yjne, kursy językowe oraz kon­fer­enc­je.