Category Archives: BIOLOGIA

Mini Olimpiada BIO — POL

19 lutego 2020r. troje uczniów naszej szkoły z klasy 8a wzięło udział w IV edy­cji Mini Olimpiady BIO-POL zor­ga­ni­zowanej w I LO im. Bolesława Prusa w Żarach. Marta, Mar­cel i Oli­wier musieli wykazać się pomysłowoś­cią, kreaty­wnoś­cią oraz wiedzą na temat ssaków wys­tępu­ją­cych w Polsce. Otrzy­mali wyróżnienia i drobne prezenty, a przy okazji świet­nie się bawili.

Światowy Dzień Ziemi w naszej szkole

Świa­towy Dzień Ziemi wymyślono po to, by mil­iardy ludzi pochyliły się nad losem plan­ety, na której żyją.  Tego dnia orga­ni­zowane są różnorodne akcje na rzecz środowiska nat­u­ral­nego, których celem jest uświadomie­nie ludziom prob­lemów związanych ze zmi­anami kli­matu, wymieraniem niek­tórych gatunków zwierząt czy brakiem wody.

Przyrodomania

Zakończyły się zaję­cia z tzw. Przy­rodomanii orga­ni­zowane w ramach pro­jektu Poprawa Jakości Ksz­tałce­nia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjon­al­nym. Odby­wały się one w spec­jal­nie wyposażonej dla tego celu pra­cowni w budynku dawnego Gim­nazjum nr 2 w Żarach. Uczniowie chęt­nie uczest­niczyli w tych warsz­tat­ach, rozwi­ja­jąc swoje zain­tere­sowa­nia i pogłębi­a­jąc wiedzę przy­rod­niczą. Mieli możli­wość przeprowadzenia doświad­czeń z wyko­rzys­taniem zgro­mad­zonego tam sprzętu. Mierzyli sobie m.in. ciśnie­nie krwi i tętno w różnych warunk­ach oraz poz­nali budowę wewnętrzną człowieka, korzys­ta­jąc z nat­u­ral­nej wielkości jego modelu.

Wycieczki edukacyjne do Zielonej Góry

W ramach pro­jektu „Poprawa Jakości Ksz­tałce­nia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjon­al­nym” 140 uczniów klas gim­naz­jal­nych bierze udział w wycieczkach eduka­cyjnych do Zielonej Góry. Wyjazd obe­j­muje udział w warsz­tat­ach eduka­cyjnych w Parku Naukowo – Tech­no­log­icznym Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, zwiedzanie Cen­trum Nauki Kepler (Plan­e­tar­ium) oraz Cen­trum Przyrodniczego.

Olimpiada Bio-Pol

14 marca 2018r. uczen­nice klas trze­cich (gim­naz­jal­nych) wzięły udział w drugiej edy­cji konkursu zwanego mini olimpiadą BIO-POL. Celem konkursu była: pop­u­laryza­cja wiedzy o płazach i gadach Pol­ski, zna­jo­mość nazw gatunkowych płazów i gadów wys­tępu­ją­cych w naszym kraju oraz uświadomie­nie uczniom znaczenia zachowa­nia bioróżnorod­ności dla praw­idłowego funkcjonowa­nia ekosys­temu. Orga­ni­za­torem konkursu był Klub Eko­log­iczny przy I LO im. B. Prusa w Żarach. Konkurs został objęty Hon­orowym Patronatem Starostwa Powia­towego i spon­sorowany przez mikrodotację pani Bur­mistrz Danuty Madej.

Wycieczka do Jezior Wysokich

Po raz kole­jny uczniowie naszej szkoły wybrali się na wycieczkę do Ośrodka Edukacji Przy­rod­niczo– Leśnej w Jezio­rach Wyso­kich.
Pogoda dopisała, było słonecznie i ciepło. Spacerowal­iśmy po leśnej ścieżce eduka­cyjnej z panią leśnik słucha­jąc ciekawych opowieści o napotkanych rośli­nach i zwierzętach.

Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Już po raz trzeci uczniowie z naszej szkoły odwiedzili Zakład Zagospo­darowa­nia Odpadów w Marszowie w cza­sie „Dni Otwartych Fun­duszy Europejskich”.

Myśl jak Einstein

MYŚL JAK EINSTEIN” –  to konkurs przyrodniczo-matematyczny adresowany do uczniów klas szóstych, który odbył się 25 kwiet­nia w Gim­nazjum Nr 3 w Żarach.

Studnia dla Południa

22 marca 2016 r. z okazji Świa­towego Dnia Wody przyłączyliśmy się do Kam­panii PAH „Niosę Pomoc” i zor­ga­ni­zowal­iśmy akcję „Stud­nia dla Połud­nia”.
Celem akcji było zdoby­cie wiedzy o prob­lemach z dostępem do wody na świecie, zwłaszcza w kra­jach, gdzie PAH real­izuje pro­jekty human­i­tarne np. w Soma­lii oraz uświadomie­nie skutków braku dostępu do wody pitnej.

Pomagamy ptakom i owadom

W lutym 2016 r. nasza szkoła pod­jęła współpracę z Rodzin­nymi Ogro­dami Dzi­ałkowymi OAZA mieszczą­cymi się przy ul. Pszen­nej.
Nasi uczniowie wraz z rodzi­cami wykon­ali budki lęgowe dla ptaków oraz domki dla pożytecznych owadów, które podarowali działkowcom.