Category Archives: BIOLOGIA

Mini Olimpiada BIOPOL

19 lutego 2020r. tro­je uczniów naszej szkoły z klasy 8a wzięło udzi­ał w IV edy­cji Mini Olimpiady BIO-POL zor­ga­ni­zowanej w I LO im. Bolesława Prusa w Żarach. Mar­ta, Mar­cel i Oli­wier musieli wykazać się pomysłowoś­cią, kreaty­wnoś­cią oraz wiedzą na tem­at ssaków wys­tępu­ją­cych w Polsce. Otrzy­mali wyróżnienia i drob­ne prezen­ty, a przy okazji świet­nie się baw­ili.

Światowy Dzień Ziemi w naszej szkole

Świa­towy Dzień Zie­mi wymyślono po to, by mil­iardy ludzi pochyliły się nad losem plan­e­ty, na której żyją.  Tego dnia orga­ni­zowane są różnorodne akc­je na rzecz środowiska nat­u­ral­nego, których celem jest uświadomie­nie ludziom prob­lemów związanych ze zmi­ana­mi kli­matu, wymieraniem niek­tórych gatunków zwierząt czy brakiem wody.

Przyrodomania

Zakończyły się zaję­cia z tzw. Przy­rodomanii orga­ni­zowane w ramach pro­jek­tu Poprawa Jakoś­ci Ksz­tałce­nia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjon­al­nym. Odby­wały się one w spec­jal­nie wyposażonej dla tego celu pra­cowni w budynku dawnego Gim­nazjum nr 2 w Żarach. Uczniowie chęt­nie uczest­niczyli w tych warsz­tat­ach, rozwi­ja­jąc swo­je zain­tere­sowa­nia i pogłębi­a­jąc wiedzę przy­rod­niczą. Mieli możli­wość przeprowadzenia doświad­czeń z wyko­rzys­taniem zgro­mad­zonego tam sprzę­tu. Mierzyli sobie m.in. ciśnie­nie krwi i tęt­no w różnych warunk­ach oraz poz­nali budowę wewnętrzną człowieka, korzys­ta­jąc z nat­u­ral­nej wielkoś­ci jego mod­elu.

Wycieczki edukacyjne do Zielonej Góry

W ramach pro­jek­tu „Poprawa Jakoś­ci Ksz­tałce­nia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjon­al­nym” 140 uczniów klas gim­naz­jal­nych bierze udzi­ał w wycieczkach eduka­cyjnych do Zielonej Góry. Wyjazd obe­j­mu­je udzi­ał w warsz­tat­ach eduka­cyjnych w Parku Naukowo – Tech­no­log­icznym Uni­w­er­syte­tu Zielonogórskiego, zwiedzanie Cen­trum Nau­ki Kepler (Plan­e­tar­i­um) oraz Cen­trum Przy­rod­niczego.

Olimpiada Bio-Pol

14 mar­ca 2018r. uczen­nice klas trze­ci­ch (gim­naz­jal­nych) wzięły udzi­ał w drugiej edy­cji konkur­su zwanego mini olimpiadą BIO-POL. Celem konkur­su była: pop­u­laryza­c­ja wiedzy o płazach i gadach Pol­s­ki, zna­jo­mość nazw gatunkowych płazów i gadów wys­tępu­ją­cych w naszym kra­ju oraz uświadomie­nie uczniom znaczenia zachowa­nia bioróżnorod­noś­ci dla praw­idłowego funkcjonowa­nia ekosys­te­mu. Orga­ni­za­torem konkur­su był Klub Eko­log­iczny przy I LO im. B. Prusa w Żarach. Konkurs został obję­ty Hon­orowym Patronatem Starost­wa Powia­towego i spon­sorowany przez mikrodotację pani Bur­mistrz Danu­ty Madej.

Wycieczka do Jezior Wysokich

Po raz kole­jny uczniowie naszej szkoły wybrali się na wycieczkę do Ośrod­ka Edukacji Przy­rod­nic­zo- Leśnej w Jezio­rach Wyso­kich.
Pogo­da dopisała, było słonecznie i ciepło. Spacerowal­iśmy po leśnej ścieżce eduka­cyjnej z panią leśnik słucha­jąc ciekawych opowieś­ci o napotkanych rośli­nach i zwierzę­tach.

Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Już po raz trze­ci uczniowie z naszej szkoły odwiedzili Zakład Zagospo­darowa­nia Odpadów w Marszowie w cza­sie „Dni Otwartych Fun­duszy Europe­js­kich”.

Myśl jak Einstein

MYŚL JAK EINSTEIN” –  to konkurs przy­rod­nic­zo-matem­aty­czny adresowany do uczniów klas szóstych, który odbył się 25 kwiet­nia w Gim­nazjum Nr 3 w Żarach.

Studnia dla Południa

22 mar­ca 2016 r. z okazji Świa­towego Dnia Wody przyłączyliśmy się do Kam­panii PAH „Niosę Pomoc” i zor­ga­ni­zowal­iśmy akcję „Stud­nia dla Połud­nia”.
Celem akcji było zdoby­cie wiedzy o prob­lemach z dostępem do wody na świecie, zwłaszcza w kra­jach, gdzie PAH real­izu­je pro­jek­ty human­i­tarne np. w Soma­lii oraz uświadomie­nie skutków braku dostępu do wody pit­nej.

Pomagamy ptakom i owadom

W lutym 2016 r. nasza szkoła pod­jęła współpracę z Rodzin­ny­mi Ogro­da­mi Dzi­ałkowy­mi OAZA mieszczą­cy­mi się przy ul. Pszen­nej.
Nasi uczniowie wraz z rodzi­ca­mi wykon­ali bud­ki lęgowe dla ptaków oraz dom­ki dla pożytecznych owadów, które podarowali dzi­ałkow­com.