Category Archives: PODRĘCZNIKI

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

Poniżej zamieszcza­my aktu­alny wykaz podręczników na rok szkol­ny 2019/2020

Wykaz

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018

Poniżej zamieszcza­my aktu­al­ny wykaz podręczników na rok szkol­ny 2017/2018

KLASA 2 — rok szkol­ny 2017/2018

KLASA 3 — rok szkol­ny 2017/2018

Kiermasz podręczników

Infor­mu­je­my, że kier­masz uży­wanych podręczników w naszej szkole odbędzie się dnia 22 czer­w­ca 2014 roku (śro­da) w gabinecie nr 4 w godz­i­nach od 09:00 do 13:00.  Ze wzglę­du na to, że od roku szkol­nego 2015/2016 w klasach pier­wszych gim­nazjum będą obow­iązy­wały dar­mowe podręczni­ki, sprzedawać moż­na tylko książ­ki do klasy trze­ciej. Nie doty­czy to podręczników do religii 😉

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017

Poniżej zamieszcza­my aktu­al­ny wykaz podręczników na rok szkol­ny 2015/2016

 

KLASA 1 — rok szkol­ny 2015/2016

KLASA 2 — rok szkol­ny 2015/2016

KLASA 3 — rok szkol­ny 2015/2016

Podręczniki dla pierwszych klas będą wypożyczane

Uprze­jmie infor­mu­je­my, że w tym roku szkol­nym, kom­ple­ty podręczników dla klas pier­wszych będą wszys­tkim uczniom wypoży­czane w bib­liotece szkolne. O szczegółach poin­for­mu­ją wychowaw­cy klas 1 wrześ­nia.

Kiermasz podręczników

Infor­mu­je­my, że kier­masz uży­wanych podręczników w naszej szkole odbędzie się dnia 24 czer­w­ca 2014 roku (śro­da) w gabinecie nr 4 w godz­i­nach od 09:00 do 13:00.  Ze wzglę­du na to, że od roku szkol­nego 2015/2016 w klasach pier­wszych gim­nazjum będą obow­iązy­wały dar­mowe podręczni­ki, sprzedawać moż­na tylko książ­ki do klasy drugiej i trze­ciej. Nie doty­czy to podręczników do religii 😉

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Poniżej zamieszcza­my aktu­alny wykaz podręczników na rok szkol­ny 2015/2016

[KLASA 1]     [KLASA 2]     [KLASA 3]

Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015

Poniżej zamieszcza­my aktu­al­ny wykaz podręczników na rok szkol­ny 2014/2015

Wyprawka szkolna 2013

Wzorem lat ubiegłych zgod­nie z pro­jek­tem Roz­porządzenia Rady Min­istrów w spraw­ie szczegółowych warunk­ów udziela­nia pomo­cy finan­sowej uczniom na zakup podręczników, w roku bieżą­cym real­i­zowany będzie Rzą­dowy pro­gram pomo­cy uczniom w 2013 r. – Wyprawka szkol­na obe­j­mu­ją­cy (w odniesie­niu do gim­nazjum):
— uczniów:
a) słabowidzą­cych
b) niesłyszą­cych
c) z upośledze­niem umysłowym w stop­niu lekkim
d) z upośledze­niem umysłowym w stop­niu umi­arkowanym i znacznym
e) z niepełnosprawnoś­ci­a­mi sprzężony­mi, w przy­pad­ku gdy jed­ną z niepełnosprawnoś­ci jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

Kiermasz podręczników

Kier­masz podręczników odbędzie się w dniu 25.06.2013 (wtorek) w godz. 9–12 w gabinecie nr 31.

Książ­ki moż­na przynosić do piątku (21.06) do gab.31.
Prosimy o spakowanie książek do tor­by wraz  z dołąc­zonym spisem,  pro­ponowaną ceną oraz tele­fonem kon­tak­towym.