Category Archives: PODRĘCZNIKI

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

Poniżej zamieszczamy aktu­alny wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

Wykaz

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018

Poniżej zamieszczamy aktu­alny wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018

KLASA 2 — rok szkolny 2017/2018

KLASA 3 — rok szkolny 2017/2018

Kiermasz podręczników

Infor­mu­jemy, że kier­masz uży­wanych podręczników w naszej szkole odbędzie się dnia 22 czer­wca 2014 roku (środa) w gabinecie nr 4 w godz­i­nach od 09:00 do 13:00.  Ze względu na to, że od roku szkol­nego 2015/2016 w klasach pier­wszych gim­nazjum będą obow­iązy­wały dar­mowe podręczniki, sprzedawać można tylko książki do klasy trze­ciej. Nie doty­czy to podręczników do religii 😉

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017

Poniżej zamieszczamy aktu­alny wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

 

KLASA 1 — rok szkolny 2015/2016

KLASA 2 — rok szkolny 2015/2016

KLASA 3 — rok szkolny 2015/2016

Podręczniki dla pierwszych klas będą wypożyczane

Uprze­jmie infor­mu­jemy, że w tym roku szkol­nym, kom­plety podręczników dla klas pier­wszych będą wszys­tkim uczniom wypoży­czane w bib­liotece szkolne. O szczegółach poin­for­mują wychowawcy klas 1 września.

Kiermasz podręczników

Infor­mu­jemy, że kier­masz uży­wanych podręczników w naszej szkole odbędzie się dnia 24 czer­wca 2014 roku (środa) w gabinecie nr 4 w godz­i­nach od 09:00 do 13:00.  Ze względu na to, że od roku szkol­nego 2015/2016 w klasach pier­wszych gim­nazjum będą obow­iązy­wały dar­mowe podręczniki, sprzedawać można tylko książki do klasy drugiej i trze­ciej. Nie doty­czy to podręczników do religii 😉

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Poniżej zamieszczamy aktu­alny wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

[KLASA 1]     [KLASA 2]     [KLASA 3]

Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015

Poniżej zamieszczamy aktu­alny wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015

Wyprawka szkolna 2013

Wzorem lat ubiegłych zgod­nie z pro­jek­tem Roz­porządzenia Rady Min­istrów w sprawie szczegółowych warunków udziela­nia pomocy finan­sowej uczniom na zakup podręczników, w roku bieżą­cym real­i­zowany będzie Rzą­dowy pro­gram pomocy uczniom w 2013 r. – Wyprawka szkolna obe­j­mu­jący (w odniesie­niu do gim­nazjum):
– uczniów:
a) słabowidzą­cych
b) niesłyszą­cych
c) z upośledze­niem umysłowym w stop­niu lekkim
d) z upośledze­niem umysłowym w stop­niu umi­arkowanym i znacznym
e) z niepełnosprawnoś­ci­ami sprzężonymi, w przy­padku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

Kiermasz podręczników

Kier­masz podręczników odbędzie się w dniu 25.06.2013 (wtorek) w godz. 9–12 w gabinecie nr 31.

Książki można przynosić do piątku (21.06) do gab.31.
Prosimy o spakowanie książek do torby wraz  z dołąc­zonym spisem,  pro­ponowaną ceną oraz tele­fonem kontaktowym.