Category Archives: DZIEŃ NAUCZYCIELA

Dzień Nauczyciela

Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Nar­o­dowej odbyła się w naszej szkole już w piątek.  Uczniowie przy­go­towali pro­gram artysty­czny, w którym objaw­iło się wiele ich tal­en­tów. Wiedzieliśmy, że dzieci umieją śpiewać, ale ten kabaret! Brawo za wprowadze­nie pra­cown­ików SP5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach w dobry humor tuż przed weekendem!

Święto Edukacji Narodowej

14 października przy­pada święto CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ. Z tej okazji uczniowie Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach przy­go­towali uroczysty apel oraz drobne niespodzianki dla wszys­t­kich pra­cown­ików szkoły. Przed­staw­iciel Rady Rodz­iców, pani Elż­bi­eta Błaże­jew­ska, złożyła życzenia wszys­tkim pra­cown­ikom szkoły. W imie­niu społeczności szkol­nej wszys­tkim serdecznie dziękujemy.

Informacja dla pracowników, emerytów i rencistów Gimnazjum Nr 3

W dniu 14.10.2016 r. o godz. 10.00 w siedz­i­bie szkoły (pokój nauczy­ciel­ski) odbędzie się spotkanie inte­gra­cyjne dla pra­cown­ików, emery­tów i ren­cistów Gim­nazjum Nr 3 w Żarach. Serdecznie zapraszamy.

Dzień Edukacji Narodowej 2014

Święto Edukacji Nar­o­dowej, obchod­zone co roku przez 650 tysięcy nauczy­cieli, ped­a­gogów i wychowaw­ców. Dzień ustanowiony został w 1972 roku – data 14 października upamięt­nia pow­stanie Komisji Edukacji Nar­o­dowej w 1773 roku. Jest powszech­nie obchod­zony we wszys­t­kich insty­tuc­jach związanych z oświatą – zwłaszcza w szkołach.

Dzień Edukacji Narodowej 2012

Dzień Edukacji Nar­o­dowej – pol­skie święto oświaty i szkol­nictwa wyższego ustanowione 27 kwiet­nia 1972 r. określone ustawą – Karta praw i obow­iązków nauczy­ciela jako Dzień Nauczy­ciela. Od 1982, na mocy ustawy – Karta Nauczy­ciela obchod­zone jako Dzień Edukacji Narodowej.