Category Archives: DZIEŃ NAUCZYCIELA

Dzień Nauczyciela

Z okazji Dnia Nauczy­ciela wszys­tkim pra­cown­ikom naszej szkoły: Nauczy­cielom, Pra­cown­ikom Admin­is­tracji  oraz Per­son­elowi Szkoły, życzymy dużo zdrowia, radoś­ci, energii oraz satys­fakcji z wykony­wanej pra­cy.  Przy­pom­ni­jmy także, że w tym roku przy­pa­da 250. roczni­ca powoła­nia Komisji Edukacji Nar­o­dowej,  która została powołana przez Sejm Rozbiorowy 14 październi­ka 1773 roku na wniosek króla Stanisława Augus­ta Poni­a­towskiego. W Rzeczy­pospo­litej Obo­j­ga Nar­o­dów Komis­ja Edukacji Nar­o­dowej pełniła funkcję cen­tral­nego organu władzy oświa­towej.

Dzień Nauczyciela

Z okazji Dnia Nauczy­ciela Samorząd Uczniows­ki szkoły przy­go­tował uroczysty apel. Zaproszeni zostali wszyscy pra­cown­i­cy: nauczy­ciele oraz pra­cown­i­cy admin­is­tracji i obsłu­gi. Nie zabrakło wzruszeń pod­czas wykony­wa­nia recy­tacji wier­szy i piosenek oraz składa­nia pięknych życzeń. Apel zakończyło wręcze­nie nagród oraz słod­ki poczęs­tunek.

Dzień Nauczyciela

Uroczys­ta akademia z okazji Dnia Edukacji Nar­o­dowej odbyła się w naszej szkole już w piątek.  Uczniowie przy­go­towali pro­gram artysty­czny, w którym objaw­iło się wiele ich tal­en­tów. Wiedzieliśmy, że dzieci umieją śpiewać, ale ten kabaret! Bra­wo za wprowadze­nie pra­cown­ików SP5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach w dobry humor tuż przed week­en­dem!

Święto Edukacji Narodowej

14 październi­ka przy­pa­da świę­to CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ. Z tej okazji uczniowie Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach przy­go­towali uroczysty apel oraz drob­ne niespodzian­ki dla wszys­t­kich pra­cown­ików szkoły. Przed­staw­iciel Rady Rodz­iców, pani Elż­bi­eta Błaże­jew­s­ka, złożyła życzenia wszys­tkim pra­cown­ikom szkoły. W imie­niu społecznoś­ci szkol­nej wszys­tkim serdecznie dzięku­je­my.

Informacja dla pracowników, emerytów i rencistów Gimnazjum Nr 3

W dniu 14.10.2016 r. o godz. 10.00 w siedz­i­bie szkoły (pokój nauczy­ciel­s­ki) odbędzie się spotkanie inte­gra­cyjne dla pra­cown­ików, emery­tów i ren­cistów Gim­nazjum Nr 3 w Żarach. Serdecznie zaprasza­my.

Dzień Edukacji Narodowej 2014

Świę­to Edukacji Nar­o­dowej, obchod­zone co roku przez 650 tysię­cy nauczy­cieli, ped­a­gogów i wychowaw­ców. Dzień ustanowiony został w 1972 roku – data 14 październi­ka upamięt­nia pow­stanie Komisji Edukacji Nar­o­dowej w 1773 roku. Jest powszech­nie obchod­zony we wszys­t­kich insty­tuc­jach związanych z oświatą – zwłaszcza w szkołach.

Dzień Edukacji Narodowej 2012

Dzień Edukacji Nar­o­dowej – pol­skie świę­to oświaty i szkol­nict­wa wyższego ustanowione 27 kwiet­nia 1972 r. określone ustawą – Kar­ta praw i obow­iązków nauczy­ciela jako Dzień Nauczy­ciela. Od 1982, na mocy ustawy – Kar­ta Nauczy­ciela obchod­zone jako Dzień Edukacji Nar­o­dowej.