Category Archives: PROJEKTY KLASOWE

Gimnazjaliści w żarskich przedszkolach

W dni­ach 23.05 — 31.05.2017r.uczniowie klas 3A i 3B Gim­nazjum nr 3 w Żarach, real­izu­jący pro­jekt eduka­cyjny “Gim­naz­jal­iści czy­tają dzieciom”, odwiedzili żarskie przed­szko­laki w Przed­szkolu nr 10 przy ul. Okrzei oraz Przed­szkolu nr 3 im. WOŚP.

Sprzątaliśmy las

16 wrześ­nia 2016r. chętni uczniowie z klas drugich wzięli udział w „Sprzą­ta­niu Świata”. Pod opieką p. Kra­jzewicz i pra­cown­ików Nadleśnictwa Lipinki posprzą­tal­iśmy spory kawałek lasu.

Międzyszkolny konkurs na zagospodarowanie terenów wokół szkół

We wrześniu klasa 1b– nowi uczniowie naszej szkoły– sadzili wrzosy i rośliny skalne. Jak widać ze zdjęć nie brakowało im entuz­jazmu. Dla niek­tórych był to debiut w ogrodzie ;-).

Międzyszkolny konkurs na zagospodarowanie terenów wokół szkół cz.11

Z lotu ptaka…

Międzyszkolny konkurs na zagospodarowanie terenów wokół szkół cz.10

Betonowe murki nie muszą być szare i ponure. Ozdo­bil­iśmy je kwit­ną­cymi rośli­nami w pięknych don­icach, zapro­jek­towal­iśmy roślinne aranżacje.

Międzyszkolny konkurs na zagospodarowanie terenów wokół szkół cz.9

Rabata „Pola Nadziei” cią­gle kolorowa…

Międzyszkolny konkurs na zagospodarowanie terenów wokół szkół cz.8

Nasze lawendy już kwitną…

Międzyszkolny konkurs na zagospodarowanie terenów wokół szkół cz.7

Chcielibyśmy podz­iękować wszys­tkim, którzy zaan­gażowali się w naszą akcje i dostar­czyli nam potrzebne mate­ri­ały i rośliny do real­iza­cji naszego pro­jektu. Lista naszych dar­czyńców nieustan­nie się pow­ięk­sza. Serdecznie dziękujemy!

Międzyszkolny konkurs na zagospodarowanie terenów wokół szkół cz.6

Chcieliśmy, aby nasze tereny zielone zamieszki­wały pożyteczne owady. W związku z tym uczniowie Gim­nazjum nr 3 wraz z rodzi­cami wykon­ali spec­jalne domki. Razem znaleźli ciekawe pro­jekty w Internecie i wspól­nie zabrali się do pracy.

Stworzyliśmy piękny ogród

Dnia 4 maja 2016r. klasa 3a przys­tąpiła do real­iza­cji pro­jektu, który ma na celu stworze­nie ogrodu i upięk­sze­niu naszej szkoły.
Cała klasa została podzielona na grupy i każda z nich otrzy­mała jakieś zadanie. Na początku naszej akcji Weronika Sierak i Daria Zaw­is­towska chodz­iły po klasach i ogłaszały zbiórkę maku­latury, która miała trwać do 20 maja.