POLITYKA PRYWATNOŚCI

Cook­ies” to pliki tek­stowe, dane infor­maty­czne prze­chowywane w urządzeni­ach użytkown­ików, przez­nac­zone do korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych. Pozwalają m.in. ziden­ty­fikować rodzaj urządzenia użytkown­ika i wyświ­et­lać strony inter­ne­towe dos­tosowane do indy­wid­u­al­nych pref­er­encji. Pliki „Cook­ies” zaw­ier­ają najczęś­ciej adres strony inter­ne­towej, czas prze­chowywa­nia na urządze­niu użytkown­ika oraz własny unika­towy identyfikator.

Cook­ies” uży­wamy w celu opty­mal­iza­cji korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych. Uży­wane są również w celu gro­madzenia danych statysty­cznych, które pozwalają iden­ty­fikować sposób korzys­ta­nia użytkown­ików ze stron inter­ne­towych. Daje to możli­wość późniejszego ulep­sza­nia struk­tury i zawartości Wit­ryny, z wyłącze­niem per­son­al­nej iden­ty­fikacji użytkown­ika. Dane osobowe gro­mad­zone przy uży­ciu plików „cook­ies” mogą być zbier­ane wyłącznie w celu wykony­wa­nia określonych funkcji i akty­wności na rzecz użytkown­ika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożli­wia­jący dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Sto­su­jemy “cook­ies” sesyjne (tym­cza­sowe) oraz stałe. “Cook­ies” sesyjne prze­chowywane są na urządze­niu użytkown­ika do wyl­o­gowa­nia ze strony inter­ne­towej lub wyłączenia przeglą­darki inter­ne­towej. „Cook­ies” stałe prze­chowywane są przez zdefin­iowany czas, który określany jest para­metr zawarty w pliku „cook­ies” — użytkownik dys­ponuje możli­woś­cią ich ręcznego usunię­cia. “Cook­ies” stosowane przez part­nerów oper­a­tora strony inter­ne­towej podle­gają ich włas­nej poli­tyce prywatności.

Opro­gramowanie wyko­rzysty­wane do przeglą­da­nia stron WWW domyśl­nie dopuszcza umieszczanie plików “cook­ies” na urządze­niu koń­cowym. Użytkownik może dokonać właś­ci­wej kon­fig­u­racji przeglą­darki, aby zablokować automaty­czne akcep­towanie plików “cook­ies” lub uzyskać każ­do­ra­zową infor­ma­cję o przesła­niu pliku na urządze­nie użytkown­ika. Właś­ciwe infor­ma­cje o obsłudze plików “cook­ies” oraz możli­wych kon­fig­u­rac­jach dostępne są w ustaw­ieni­ach przeglą­darki. Poziom ograniczeń doty­czący stosowa­nia plików „cook­ies” może wpłynąć na dostęp­ność i funkcjon­al­ności ofer­owane na stronie inter­ne­towej, aż do zablokowa­nia możli­wości jej praw­idłowego użytkowa­nia. W przy­padku aplikacji udostęp­ni­anych przez www.gim3zary.pl lub www.gim3.zary.pl akcep­tacja “cook­ies” jest wyma­gana w celu praw­idłowego korzys­ta­nia z ich możliwości.