Kurier Trójki — nagrodzony!

Aż 27 szkol­nych redakcji wzięło udział w VII Konkur­sie na najlep­szą gazetkę szkolną wojew­ództwa lubuskiego. Tym razem młodzi dzi­en­nikarze nie tylko pisali o szkole, ale też o zawodzie… grabarza.Finał konkursu gazetek odbył się 14 czer­wca br. w Bib­liotece Ped­a­gog­icznej WOM-u. Jury przyz­nało trzy wyróż­ni­a­nia i sześć nagród. W kat­e­gorii szkół pod­sta­wowych nagrodę spec­jalną za szczególne osiąg­nię­cia otrzymał

Kurier Dwójki” ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 2 w Żarach. Gazetka ta, mimo dość młodego stażu, bo ukazuje się od 2005 r., ma na swoim kon­cie kilka­naś­cie nagród. Młodzi dzi­en­nikarze z Żar po raz siódmy wygrali lubuski konkurs. Są też wielokrot­nym lau­re­atami ogólnopol­s­kich konkursów. „Kurier Dwójki” jest dwu­miesięcznikiem, młodzi redak­torzy spo­tykają się raz w tygod­niu. – Mają zawsze mnóstwo pomysłów na artykuły, praca z nimi to przy­jem­ność – zapew­nia Jolanta Błażków, opiekun gazetki. W kat­e­gorii szkół pod­sta­wowych nagrodę zdobyła też gazetka „Na mar­gin­e­sie ” ze Szkoły Pod­sta­wowej im. Pol­s­kich Olimpi­jczyków w Sulęcinie.

Wśród gazetek gim­naz­jal­nych nagrody przyz­nano „Gimzetce” z Gim­nazjum nr 1 w Zielonej Górze, „Kurierowi Trójki” z Gim­nazjum nr 3 w Żarach (opiekun Andrzej Siwik) i „Sobu­siowi” z Gim­nazjum nr 12 w Gor­zowie Wlkp.

W kat­e­gorii szkół pon­adg­im­naz­jal­nych najlep­szą gazetką okazał się „Para­pet” z LO z Odd­zi­ałami Dwu­języ­cznymi we Wschowie. – Gazetka dzi­ała od kilku lat, początkowo była drukowana na papierze i rozkładana na szkol­nych para­petach i stąd jej nazwa – wyjaś­nia Tomasz Woj­narowski, opiekun redakcji. – Obec­nie gazetka ukazuje się formie elek­tron­icznej, dzięki temu dociera do więk­szej rzeszy odbior­ców.
To właśnie w „Para­pecie”, oprócz artykułów doty­czą­cych życia szkoły, znalazły się znakomite repor­taże społeczne m.in. o „kopi­dole”, czyli wiejskim grabarzu. – Bohater mego tek­stu to zamknięty w sobie człowiek, cieszę się, że udało mi się go namówić na roz­mowę – mówi Ange­lika Woj­ciech. Sama autorka jeszcze nie wie, czy w przyszłości zawodowo będzie zaj­mować się pisaniem. – Chci­ałabym stu­diować psy­chologię więzi­enną lub sądową, a jeśli jed­nak wybiorę dzi­en­nikarstwo, to śledcze…

W kat­e­gorii szkół pon­adg­im­naz­jal­nych przyz­nano dwa wyróżnienia: gazetce K.I.T. z Zespołu Szkół Ogól­nok­sz­tałcą­cych w Gubinie oraz „ Szkol­nej Dżungli” z Zespołu Szkół Pon­adg­im­naz­jal­nych w Drezdenku.

Wyróżnie­nie otrzy­mała również gazetka „Ploteczki ze szkol­nej teczki” z Zespołu Szkół Spec­jal­nych w Zielonej Górze.
Konkurs zor­ga­ni­zowała Hanna Ciepiela z Bib­lioteki Ped­a­gog­icznej WOM. Nagrody konkur­sowe ufun­dowali: dyrek­tor WOM, Sto­warzysze­nie Gmin Pol­s­kich Eurore­gionu Pro Europa Viad­rina, Wydział Roz­woju i Pro­mocji Miasta UM w Gor­zowie Wlkp.

źródło: WOM Gorzów Wlkp.