Europejski Dzień Języków 2012

Dnia 18 październi­ka 2012r. (czwartek) odbędzie się Europe­js­ki Dzień Języków. Zadaniem każdej klasy (ma. 4 oso­by) będzie przy­go­towanie krótkiej piosen­ki w języku obcym (liczy się pomysł, prze­branie, inter­pre­tac­ja, itp.). Za wygraną przewidziane są nagrody!
Uczniowie ci wezmą też udzi­ał w apelu i innych konkur­sach doty­czą­cych języków obcych. Zaprasza­my!