Dzień Edukacji Narodowej 2012

Dzień Edukacji Nar­o­dowej – pol­skie święto oświaty i szkol­nictwa wyższego ustanowione 27 kwiet­nia 1972 r. określone ustawą – Karta praw i obow­iązków nauczy­ciela jako Dzień Nauczy­ciela. Od 1982, na mocy ustawy – Karta Nauczy­ciela obchod­zone jako Dzień Edukacji Nar­o­dowej. Upamięt­nia rocznicę pow­sta­nia Komisji Edukacji Nar­o­dowej (KEN), która została utwor­zona z inic­jatywy króla Stanisława Augusta Poni­a­towskiego i zale­gal­i­zowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 r. Potocznie, dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczy­ciela i nie jest dniem wol­nym od pracy.

“Jakże nie pisać wier­szy, jakże nie płonąć w podz­ięce. Za dar najpiękniejszy, za SERCE”.
Tymi słowami prag­niemy przekazać najserdeczniejsze życzenia za wielką cier­pli­wość, wyrozu­mi­ałość i trud włożony w Nasze wychowanie.