Dzień Edukacji Narodowej 2012

Dzień Edukacji Nar­o­dowej – pol­skie świę­to oświaty i szkol­nict­wa wyższego ustanowione 27 kwiet­nia 1972 r. określone ustawą – Kar­ta praw i obow­iązków nauczy­ciela jako Dzień Nauczy­ciela. Od 1982, na mocy ustawy – Kar­ta Nauczy­ciela obchod­zone jako Dzień Edukacji Nar­o­dowej. Upamięt­nia rocznicę pow­sta­nia Komisji Edukacji Nar­o­dowej (KEN), która została utwor­zona z inic­jaty­wy króla Stanisława Augus­ta Poni­a­towskiego i zale­gal­i­zowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 październi­ka 1773 r. Potocznie, dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczy­ciela i nie jest dniem wol­nym od pra­cy.

Jakże nie pisać wier­szy, jakże nie płonąć w podz­ięce. Za dar najpiękniejszy, za SERCE”.
Tymi słowa­mi prag­niemy przekazać najserdeczniejsze życzenia za wielką cier­pli­wość, wyrozu­mi­ałość i trud włożony w Nasze wychowanie.