Halloween

Hal­loween, Hallowe’en – zwyczaj związany z maskaradą i odnoszą­cy się do świę­ta zmarłych, obchod­zony w wielu kra­jach nocą 31 październi­ka, czyli przed dniem Wszys­t­kich Świę­tych. Odniesienia do Hal­loween są częs­to widoczne w kul­turze pop­u­larnej, głównie amerykańskiej.
Hal­loween najhuczniej jest obchod­zony w Stanach Zjed­noc­zonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Bry­tanii. Mimo że dzień nie jest świętem urzę­dowym, cieszy się po świę­cie Bożego Nar­o­dzenia najwięk­szą pop­u­larnoś­cią. Świę­to Hal­loween w Polsce pojaw­iło się w lat­ach 90.

więcej na: wikipedia.org