Narodowe Święto Niepodległości

Nar­o­dowe Świę­to Niepodległoś­ci – pol­skie świę­to, obchod­zone co roku 11 listopa­da, dla upamięt­nienia roczni­cy odzyska­nia przez Naród Pol­s­ki niepodległego bytu państ­wowego w 1918 roku po 123 lat­ach od rozbiorów doko­nanych przez Aus­trię, Prusy i Rosję. Ustanowione w ostat­nich lat­ach II RP, przy­wró­cone w roku 1989.
Dzień 11 listopa­da ustanowiono Świętem Niepodległoś­ci dopiero ustawą z 23 kwiet­nia 1937 roku, czyli praw­ie 20 lat po odzyska­niu niepodległoś­ci i do cza­su wybuchu II wojny świa­towej świę­to obchod­zono tylko dwa razy – w roku 1937 i 1938. Od 1926 r. 11 listopa­da był dniem wol­nym od pra­cy w admin­is­tracji rzą­dowej i szkol­nictwie na pod­staw­ie okól­ni­ka wydanego przez Preze­sa Rady Min­istrów Józe­fa Pił­sud­skiego.

Pod­czas oku­pacji hitlerowskiej w lat­ach 1939–1944 ofic­jalne lub jawne świę­towanie, podob­nie jak i każde inne prze­jawy pol­skoś­ci, było niemożli­we.

7 listopa­da 1940 r. podziem­na Pol­s­ka Par­tia Soc­jal­isty­cz­na wys­tępu­ją­ca pod kryp­ton­imem “WRN” wydała odezwę w 22 rocznicę Niepodległoś­ci i pier­wszego rzą­du ludowego, w której skry­tykowała datę świę­ta 11 listopa­da na rzecz 7 listopa­da.

W 1945 ustanowiono Nar­o­dowe Świę­to Odrodzenia Pol­s­ki, obchod­zone 22 lip­ca, w rocznicę ogłoszenia Man­i­fes­tu PKWN (1944); znie­siono jed­nocześnie Świę­to Niepodległoś­ci ustanowione w 1937. W PRL wielokrot­nie orga­ni­zowane w całym kra­ju przez opozy­cję man­i­fes­tac­je patri­o­ty­czne były w okre­sie stal­i­nowskim i po wprowadze­niu stanu wojen­nego tego dnia bru­tal­nie tłu­mione przez odd­zi­ały ZOMO, a ich uczest­ni­cy aresz­towani przez Służbę Bez­pieczeńst­wa.

Świę­to obchod­zone 11 listopa­da zostało przy­wró­cone przez Sejm PRL‑u IX kadencji ustawą z 15 lutego 1989, lecz pod nieco zmienioną nazwą: Nar­o­dowe Świę­to Niepodległoś­ci.

Dzień ten jest dniem wol­nym od pra­cy. Główne obchody, z udzi­ałem najwyższych władz państ­wowych, odby­wa­ją się w Warsza­w­ie na placu Józe­fa Pił­sud­skiego, przed Grobem Niez­nanego Żołnierza.

źródło: wikipedia.org