Święto Niepodległości 2012 w Gimnazjum Nr 3

Uroczys­toś­ci obchodów Świę­ta Odzyska­nia Niepodległoś­ci w Gim­nazjum Nr 3 rozpoczęły się już w piątek. Wszys­tkie klasy wzięły udzi­ał w konkur­sie na wyko­nanie plakatu z okazji 11 listopa­da, uczniowie przy­go­towali spec­jalne przed­staw­ie­nie oraz na prz­erwach moż­na było usłyszeć pieśni patri­o­ty­czne.W sobotę uczniowie ze wszys­t­kich szkół pod­sta­wowych i gim­nazjów, wraz z władza­mi mias­ta i mieszkań­ca­mi, wspól­nie uczest­niczyli w śpiewa­niu pieśni. W niedzielne w koś­ciele p.w. św. Józe­fa Oblu­bień­ca  odbyła się msza świę­ta w intencji Ojczyzny, mieszkańców Żar, powiatu oraz Polaków na świecie. Pod pom­nikiem Żołnierza Pol­skiego złożono kwiaty.

Nar­o­dowe Świę­to Niepodległoś­ci w Gim­nazjum Nr 3

Nar­o­dowe Świę­to Niepodległoś­ci 2012

Nar­o­dowe Świę­to Niepodległoś­ci w Żarach