Próbny egzamin gimnazjalny

12, 13 i 14 grud­nia uczniowie klas trze­ci­ch będą pisać prób­ny egza­min gim­naz­jal­ny. Gim­naz­jal­iś­ci będą mieli okazję sprawdz­ić swo­ją wiedzę przed właś­ci­wym egza­minem gim­naz­jal­nym. Pier­wszego dnia odbędzie się część human­isty­cz­na. Obe­jmie test z języ­ka pol­skiego, his­torii, wiedzy o społeczeńst­wie. W następ­nym dniu, test z przed­miotów przy­rod­niczych i test z matem­aty­ki. Ostat­ni dzień będzie poświę­cony testom z języków obcych.