Międzynarodowy konkurs “Bóbr”

14 listopa­da 2012r. uczniowie Gim­nazjum Nr 3 wzięli udzi­ał w między­nar­o­dowym konkur­sie infor­maty­cznym „Bóbr”. Głównym celem konkur­su jest rozwój i ksz­tał­towanie myśle­nia algo­ryt­micznego oraz pop­u­laryza­c­ja posługi­wa­nia się tech­nologią infor­ma­cyjną i komu­nika­cyjną wśród wszys­t­kich uczniów na wszys­t­kich eta­pach eduka­cyjnych. Wstęp­ne wyni­ki będą dostęp­ne na wit­rynie konkur­sowej (po zal­o­gowa­niu) nie później, niż w dwa tygod­nie po Konkur­sie.

Naszą szkołę reprezen­towali: Jakub Mikun­da, Kacper Błaże­jew­s­ki, Ilian Szczer­ba, Kamil Domini­ak, Pauli­na Prokopow­icz, Krzysztof Tomi­ało­jć, Karoli­na Matuszews­ka, Andrzej Szil­er, Rafał Paw­likows­ki, Domini­ka Bednarek. Opiekun: Tomasz Chmielews­ki

Charak­ter zadań konkur­sowych ma duży wpływ na zain­tere­sowanie konkursem. Pyta­nia testowe w konkur­sie Bóbr są na ogół związane z posługi­waniem się kom­put­erem i jego opro­gramowaniem przy rozwiązy­wa­niu różnych sytu­acji i prob­lemów, pochodzą­cych z różnych zas­tosowań i przed­miotów naucza­nia takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, his­to­ria, sztu­ka, tech­ni­ka i oczy­wiś­cie matem­aty­ka. Niek­tóre pyta­nia doty­czą budowy kom­put­erów, inne opro­gramowa­nia użytkowego. Pyta­nia częs­to związane są również z kul­turą i językiem. Wiele pytań umożli­wia uczniom wykazanie się umiejęt­noś­cią algo­ryt­micznego myśle­nia.

Zada­nia są testowe. Należy wybrać jed­ną poprawną odpowiedź spośród czterech możli­wych lub wykon­ać inne czyn­noś­ci, o których jest mowa w zada­niu.
Bóbr to pol­s­ka nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie między­nar­o­dowego konkur­su Bebras z zakre­su infor­maty­ki oraz tech­nologii infor­ma­cyjnej i komu­nika­cyjnej. Pod adresem http://www.bebras.org/ zna­j­du­je się strona Konkur­su Bebras.
Zasady konkur­su są podob­ne do zasad bard­zo pop­u­larnego w szkołach konkur­su matem­aty­cznego Kan­gur. Konkurs Bóbr jest adresowany do uczniów we wszys­t­kich typach szkół. Udzi­ał w Konkur­sie nie jest związany z żad­na opłatą, w przyszłoś­ci jed­nak nie wyk­lucza się wprowadzenia opłat na wzór innych konkursów, takich jak Kan­gur.

W szczegól­noś­ci konkurs ma na celu:
•    zwięk­sze­nie zaan­gażowa­nia uczniów w stosowa­niu kom­put­erów i tech­nologii infor­ma­cyjnej pod­czas poz­nawa­nia różnych dziedzin od samego początku poby­tu w szkole,
•    przy­czy­ni­an­ie się do roz­wo­ju i ksz­tał­towa­nia twór­czego pode­jś­cia przy zdoby­wa­nia wiedzy i umiejęt­noś­ci,
•    stwarzanie okaz­ja do wymi­any doświad­czeń między ucz­ni­a­mi i nauczy­ciela­mi z różnych szkół w różnych kra­jach,
•    sprzy­janie wyrówny­wa­niu szans stosowa­nia tej tech­nologii w gru­pach dziew­cząt i chłopców posi­ada­ją­cych dostęp do kom­put­erów, jak i nie mają­cych takiego dostępu,
•    zachę­canie uczniów do zdoby­wa­nia umiejęt­noś­ci potrzeb­nych w ich życiu oso­bistym i w przyszłej pra­cy zawodowej.
Posługi­wanie się tech­nologią niesie w sobie wiele ważnych aspek­tów poz­naw­czych, społecznych i kul­tur­owych. W konkur­sie moc­no akcen­towane są ele­men­ty międzykul­tur­owe i europe­jskie.

źródło: bobr.edu.pl’

VII KONKURS BOBRA