Ruszyły szkolne konkursy przedmiotowe

W dniu dzisiejszym rozpoczęły się szkolne konkursy przed­miotowe, które wyłonią najlep­szych uczniów, a ci z kolei będą reprezen­towali szkołę na etapie powia­towym lub wojew­ódzkim. Wszys­tkie elim­i­nac­je zostaną przeprowad­zone do dnia 1 grud­nia 2012r.

TYTUŁ KONKURSU OPIEKUN TERMIN ZAWODÓW
konkurs bio­log­iczny p.G.Krajzewicz 26.XI, godz.08.00 — 08.45
konkurs chemiczny p.K.Syska 27.XI, godz.09.00 — 10.00
konkurs fizy­czny p.J.Zabawa 23.XI, godz.10.00 — 11.30
konkurs geograficzny p.M.Różycka 30.XI, godz.08.00 — 08.45
konkurs his­to­ryczny p.W.Guldzińska 28.XI, godz.12.30 — 13.30
konkurs z języ­ka ang­iel­skiego p.A.Tomków 22.XI, godz.09.40 — 10.40
konkurs języ­ka niemieck­iego p.D.Lokś 20.XI, godz.11.45 — 12.45
konkurs polonisty­czny p.M.Matkowska 29.XI, godz.08.30 — 09.30
konkurs matem­aty­czny p.J.Bogdanowicz 26.XI, godz.10.40 — 11.40
SZKOLNY KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 2012