Zmiany w gabinecie informatycznym

Prawdzi­wą meta­mor­fozę (sprzę­tową) przeszedł jeden z gabi­netów infor­maty­cznych w naszym gim­nazjum. Dziesięć mon­i­torów starej gen­er­acji w tech­nologii CRT zostało wymienionych na 19 calowe LCD mar­ki Dell.

Nowy sprzęt charak­teryzu­je się wysoką rozdziel­czoś­cią, bard­zo dobrą matrycą, sze­rokim kątem widzenia, niskim cza­sem reakcji, dodatkowy­mi 4 gni­az­da­mi USB i funkcją PIVOT (ekran obro­towy).

ZMIANY W GABINECIE INFORMATYCZNYM