Andrzejki

W dniu 30 listopa­da 2012 roku w świ­etl­i­cy szkol­nej odbyły się wróż­by andrze­jkowe. Pod kierunk­iem pani U. Malar­czyk przy­go­towano atrak­cyjny wys­trój sali oraz wiele ciekawych wróżb: kub­ki przyszłoś­ci, kram z marzeni­a­mi, znacze­nie imion, wróż­by z chińs­kich ciasteczek (włas­noręcznie upiec­zonych), pudełko z przepowied­nią, lanie wosku, ser­ca z imion­a­mi… W rolę wróżek i wróżów wcielili się uczniowie klas I i III : Joan­na Karolewicz kl. I b, Oli­wia Kli­mas kl. I b, Alic­ja Bartkiewicz kl. I e, Natalia Połaczews­ka kl. I f, Mag­da Maj­da kl. I f, Kon­rad Łyskaw­ińs­ki kl. I f, Karol Bija­ta kl. III a, Mar­ta Paciorek kl. III a, Aga­ta Zagórs­ka kl. III a, Domini­ka Rakows­ka kl. III b, Ilian Szczer­ba kl. III b, Piotr Gaj­da kl. III e, Daniel Niewierkiewicz kl. III b, Bartek Pod­stawa kl. III b, Justy­na Rybak kl. III e, Jakub Zduńs­ki kl. IIIe. Impreza cieszyła się dużym zain­tere­sowaniem wśród uczniów i dała im wiele rados­nych przeżyć.

Andrze­j­ki