Próbny egzamin gimnazjalny — odpowiedzi!

12, 13 i 14 grud­nia uczniowie klas trze­cich pisali prób­ny egza­min gim­naz­jalny. Gim­naz­jal­iści mieli okazję sprawdz­ić swo­ją wiedzę przed właś­ci­wym egza­minem gim­naz­jal­nym.

Ser­wis inter­ne­towy gieldagimnazjalna.pl zamieś­cił arkusze pytań i klucze odpowiedzi z częś­ci matem­aty­czno-przy­rod­niczej egza­minu prób­ne­go dla gim­naz­jal­istów.