Pytania i odpowiedzi do konkursów przedmiotowych

Przed­staw­iamy zestawy pytań i odpowiedzi doty­czące konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych w roku szkol­nym 2012/2013 przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty. Mate­ri­ał będzie sukcesy­wnie uzu­peł­ni­amy dany­mi z przeprowad­zonych konkursów po ich zakończe­niu.

Zestawy pytań i odpowiedzi konkursów przed­miotowych zna­jdziesz na stron­ie:

http://ko-gorzow.edu.pl/konkursy-przedmiotowe/1828–2013-01–04-07–49-04

źródło: ko-gorzow.edu.pl