Ogłoszenie o przetargu

Uprze­jmie infor­mu­je­my, że nasza placówka przeprowadza postępowanie w try­bie prze­tar­gu nieogranic­zonego na “Dostawę i sprzedaż ole­ju napę­dowego — grzew­czego na potrze­by kotłowni ole­jowej Gim­nazjum nr 3 w Żarach”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

SPECYFIKACJASIWZ