Ogłoszenie o wyborze oferty na olej napędowy grzewczy

Doty­czy: postępowa­nia prowad­zonego w try­bie prze­targu nieogranic­zonego na zadanie pn. „Dostawa i sprzedaż oleju napę­dowego grzew­czego dla potrzeb kotłowni ole­jowej Gim­nazjum nr 3 w Żarach”

POBIERZ OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY