Komunikat

Uwa­ga!!! — Przy­pom­i­namy o składa­niu infor­ma­cji o sytu­acji życiowej, rodzin­nej i mate­ri­al­nej  osób zamierza­ją­cych sko­rzys­tać w roku 2013 z ulgo­wych świad­czeń finan­sowanych z ZFŚS. Oso­by zain­tere­sowane świad­cze­niem soc­jal­nym w związku ze zwięk­szony­mi wydatka­mi w okre­sie świąt pros­zone są o składanie wniosków do sekre­tarza komisji (dzi­ał kadr) do dnia 15.03.2013 r. Infor­ma­c­je i wnios­ki będą roz­pa­try­wane na Posiedze­niu Komisji Soc­jal­nej, które odbędzie się w dniu 18.03.2013r.