Jechali bezpiecznie i zgodnie z przepisami

20 mar­ca w Szkole Pod­sta­wowej Nr 8 w Żarach przeprowad­zony został etap miejs­ki Ogólnopol­skiego Turnieju Bez­pieczeńst­wa w Ruchu Dro­gowym. Turniej miał na celu pop­u­laryza­cję wśród młodzieży szkol­nej przepisów ruchu dro­gowego, zasad udziela­nia pier­wszej pomo­cy przedm­e­dy­cznej oraz bez­piecznej jazdy w miasteczku rowerowym i na torze przeszkód.Debi­u­tu­ją­ca reprezen­tac­ja Gim­nazjum Nr 3 z Żar w składzie Oli­wia Kli­mas, Kacper Czarniec­ki i Łukasz Przyłuc­ki (wszyscy klasa pier­wsza) choć nie odniosła znaczącego sukce­su, to nabrała bard­zo dużego doświad­czenia, które z pewnoś­cią zapro­cen­tu­ją w przyszłoś­ci.

Zwycięst­wo i awans do eta­pu powia­towego przy­padło Gim­nazjum Nr 2 i Szkole Pod­sta­wowej Nr 8. Grat­u­lu­je­my!

BwRD 2013 — elim­i­nac­je miejskie