Sukces na powiatach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

25 mar­ca br. W jed­nos­tce Państ­wowej Straży Pożarnej w Żarach zostały przeprowad­zone elim­i­nac­je powia­towe Ogólnopol­skiego Turnieju Wiedzy Pożar­niczej „Młodzież zapo­b­ie­ga pożarom”.
Bard­zo dobrze zaprezen­tował się uczeń Gim­nazjum Nr 3 w Żarach, Karol Bija­ta, który po pier­wszej częś­ci testów dostał się do ścisłego finału i po ust­nej dogry­w­ce (odpy­ty­wanie przez komisję egza­m­i­na­cyjną) zdobył w klasy­fikacji koń­cowej trze­cie miejsce (loka­ta rez­er­wowa na zawody wojew­ódzkie).

- Karol każdego roku jest fawory­tem elim­i­nacji miejs­kich oraz szczebla powia­towego. Od pier­wszej klasy reprezen­tu­je nasze Gim­nazjum i każdego roku odnosi znaczące sukcesy. Wszys­tkie osiąg­nię­cia zawdz­ięcza przede wszys­tkim swo­jej ciężkiej pra­cy, bard­zo dobre­mu wychowa­niu oraz wyrozu­mi­ałoś­ci grona ped­a­gog­icznego. Jeszcze raz grat­u­lu­ję i dzięku­ję za te trzy lata fan­tasty­cznych wyników  – opowia­da opiekun, nauczy­ciel infor­maty­ki i tech­ni­ki Tomasz Chmielews­ki.

Warto odno­tować, że w zawodach powia­towych drugą lokatą oraz awans na turniej wojew­ódz­ki zdobył uczeń naszej szkoły — Dominik Wołoszyn, który do powiatów zak­wal­i­fikował się z elim­i­nacji gmin­nych.

Sukces na powiat­ach Ogólnopol­skiego Turnieju Wiedzy Pożar­niczej 2013