Sukces na powiatach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

25 marca br. W jed­nos­tce Państ­wowej Straży Pożarnej w Żarach zostały przeprowad­zone elim­i­nacje powia­towe Ogólnopol­skiego Turnieju Wiedzy Pożar­niczej „Młodzież zapo­b­iega pożarom”.
Bardzo dobrze zaprezen­tował się uczeń Gim­nazjum Nr 3 w Żarach, Karol Bijata, który po pier­wszej części testów dostał się do ścisłego finału i po ust­nej dogry­wce (odpy­ty­wanie przez komisję egza­m­i­na­cyjną) zdobył w klasy­fikacji koń­cowej trze­cie miejsce (lokata rez­er­wowa na zawody wojewódzkie).

- Karol każdego roku jest fawory­tem elim­i­nacji miejs­kich oraz szczebla powia­towego. Od pier­wszej klasy reprezen­tuje nasze Gim­nazjum i każdego roku odnosi znaczące sukcesy. Wszys­tkie osiąg­nię­cia zawdz­ięcza przede wszys­tkim swo­jej ciężkiej pracy, bardzo dobremu wychowa­niu oraz wyrozu­mi­ałości grona ped­a­gog­icznego. Jeszcze raz grat­u­luję i dziękuję za te trzy lata fan­tasty­cznych wyników  – opowiada opiekun, nauczy­ciel infor­matyki i tech­niki Tomasz Chmielewski.

Warto odno­tować, że w zawodach powia­towych drugą lokatą oraz awans na turniej wojew­ódzki zdobył uczeń naszej szkoły — Dominik Wołoszyn, który do powiatów zak­wal­i­fikował się z elim­i­nacji gminnych.

Sukces na powiat­ach Ogólnopol­skiego Turnieju Wiedzy Pożar­niczej 2013