Egzamin gimnazjalny 2013

Egza­miny gim­naz­jalne 2013 rozpoczęły się 23 kwiet­nia i trwały trzy dni. Po częś­ci­ach human­isty­cznej i matem­aty­czno-przy­rod­niczej uczniowie zmierzyli się z częś­cią językową. Gim­naz­jal­iś­ci w naszej szkole pisali egza­min z języ­ka ang­iel­skiego i niemieck­iego.

ZOBACZ ARKUSZE EGZAMINACYJNE

Egza­min gim­naz­jal­ny 2013