Wygrało nasze ekologiczne wdzianeczko

Dnia 2 maja 2013 roku odbył się konkurs eko­log­iczny pod hasłem “Troszczę się o czys­tość swo­jego środowiska — Żary moje piękne mias­to”. Zadaniem osób star­tu­ją­cych było zaprezen­tować ubiór wyko­nany z mate­ri­ałów odpad­owych i eko­log­icznych.Hasłem prze­wod­nim konkur­su było: “Z mojego opad­owego wdzianecz­ka mogą pow­stać naj­mod­niejsze ubranecz­ka”

I miejsce — Łukasz Przyłuc­ki (klasa 1a Gim3 Żary) — nagro­da TABLET

II miejsce — Aga­ta Zagórs­ka (klasa 3a Gim3 Żary)

wyróżnie­nie — Adri­an­na Kacprzak — (klasa 3a Gim3 Żary)

wszyscy uczest­ni­cy otrzy­mali nagrody ufun­dowane przez Bur­mistrza Mias­ta Żary.

Opiekun: Graży­na Kra­jzewicz