Spotkanie integracyjne

W dniu 28.06.2013r. o godz. 16.00 w “Starej Owczarni” odbędzie się spotkanie inte­gra­cyjne dla pra­cown­ików, emery­tów i ren­cistów Gim­nazjum Nr 3 w Żarach. Oso­by zain­tere­sowane udzi­ałem w spotka­niu prosimy o kon­takt z dzi­ałem kadr (68 470–45-77).