Na finał pojadą do Koszalina

20 maja 2013r. w Zielonej Górze odbył się Met­ro­pol­i­tal­ny Konkurs Papies­ki dla Gim­naz­jal­istów (MKP). Bard­zo dobrze zaprezen­towały się nasze uczen­nice. Justy­na Rybak i Daria Świę­toń zak­wal­i­fikowały się do finału, który odbędzie się Kosza­lin­ie. Opiekunem reprezen­tan­tek Gim­nazjum nr 3 byłą Pani Ane­ta Auguś­cik.Met­ro­pol­i­tal­ny Konkurs Papies­ki dla Gim­naz­jal­istów (MKP) opar­ty jest na współpra­cy diecezji w ramach Metropolii Szczecińs­ki-Kamieńskiej. Inic­jaty­wę tę zaak­cep­towali Księża Biskupi Ordy­nar­iusze Diecezji naszej Metropolii. Celem MKP jest pop­u­laryza­c­ja naucza­nia bł. Jana Pawła II wśród młodzieży przy­go­towu­jącej się do sakra­men­tu bierz­mowa­nia, a także zain­tere­sowanie gim­naz­jal­istów wiedzą religi­jną, rozsz­erzanie współdzi­ała­nia nauczy­cieli religii w ksz­tałce­niu młodzieży uzdol­nionej, stworze­nie młodzieży możli­woś­ci szla­chet­nego współza­wod­nict­wa w rozwi­ja­niu swoich uzdol­nień, a nauczy­cielom — warunk­ów twór­czej pra­cy z młodzieżą. Patronat nad konkursem objęły : Gość niedziel­ny, Niedziela, NSZZ Sol­i­darność. W oczeki­wa­niu na ogłosze­niu wyników obe­jrzeliśmy wys­tęp artysty­czny opar­ty na słowach Jana Pawła II, który został zaprezen­towany przez uczniów Zespołu Szkół Tech­nicznych w Zielonej Górze.

Na finał pojadą do Kosza­li­na