Żary w Google Street View

Google udostęp­nił inter­nau­tom funkcję Street View, a wraz nią panoram­iczne zdję­cia zro­bione w wielu miejs­cach na świecie. Na mapie Googla znalazły się też Żary oraz nasza szkoła Gim­nazjum nr 3. Zami­ast wędrować pal­cem po mapie wystar­czy uru­chomić pro­gram Google i ustaw­ić żółtego ludzi­ka w wybranym miejs­cu. Od tego momen­tu poczu­je­my się jak prawdzi­wi turyś­ci, którzy decy­du­ją w którą stronę pójść, a gdzie zatrzy­mać, aby podzi­wiać wido­ki albo przyjrzeć się architek­ton­icznym detalom.

źródło: gazetalubuska.pl


Pokaż Żary na więk­szej mapie